Ко­а­лі­ція сер­ди­тих

Іта­лій­ські по­пу­лі­сти обе­ре­жно на­бли­жа­ю­ться до фор­му­ва­н­ня уря­ду

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Які уряд і ко­а­лі­цію отри­має Іта­лія

Пер­ший обов’язок но­во­обра­но­го спі­ке­ра Па­ла­ти де­пу­та­тів (ни­жньої па­ла­ти іта­лій­сько­го пар­ла­мен­ту) — від­ві­да­ти пре­зи­ден­та в йо­го офі­цій­ній ре­зи­ден­ції, па­ла­ці на Кві­ри­наль­сько­му па­гор­бі. 24 бе­ре­зня на цю по­са­ду обра­ли Ро­бер­то Фі­ко з про­те­стно­го «Ру­ху 5 зірок» (Р5З). Але за­мість то­го, щоб, як за­ве­де­но, про­їха­ти той кі­ло­метр до Кві­ри­на­лу в дер­жав­но­му лі­му­зи­ні, він про­йшов­ся пі­шки.

Йо­го обра­н­ня ста­ло си­гна­лом транс­фор­ма­ції не ли­ше сти­лю, а й усьо­го по­лі­ти­чно­го ланд­ша­фту. Змі­ни збіль­шать шан­си на фор­му­ва­н­ня уря­ду із са­мих по­пу­лі­стів пі­сля кон­суль­та­цій, які пре­зи­дент Сер­джо Мат­та­рел­ла по­ви­нен іні­ці­ю­ва­ти пі­сля Ве­ли­ко­дня. Фі­ко, що по­чав свою по­лі­ти­чну ді­яль­ність еко­ло­гі­чним акти­ві­стом, пе­ре­міг за до­по­мо­гою пра­вої по­пу­ліст­ської «Північної лі­ги» та кон­се­рва­тив­ної пар­тії Сіль­віо Бер­лу­ско­ні «Впе­ред, Іта­ліє». Та ще біль­ше вра­жає те, що йо­го ко­ле­ги в Се­на­ті про­го­ло­су­ва­ли за Елі­за­бет­ту Ка­зел­ла­ті на мі­сце но­во­го пре­зи­ден­та щой­но зга­да­но­го ор­га­ну. Її кан­ди­да­ту­ру ви­су­нув ви­бор­чий альянс, до яко­го вхо­дить «Пів­ні­чна ліга» і «Впе­ред, Іта­ліє». Ця по­стать ві­до­ма сво­єю ло­яль­ні­стю до Бер­лу­ско­ні, чиє скан­даль­не ми­ну­ле уосо­блює все, про­ти чо­го бо­ре­ться Р5З від са­мо­го по­ча­тку.

Про­те обра­н­ня Ка­зел­ла­ті аж ні­як не мо­жна на­зва­ти пе­ре­мо­гою ко­ли­шньо­го прем’єр-мі­ні­стра. Бер­лу­ско­ні, пар­тія яко­го на ви­бо­рах по­сту­пи­ла­ся за кіль­кі­стю го­ло­сів «Пів­ні­чній лі­зі», під­три­му­вав кан­ди­да­ту­ру ін­шо­го се­на­то­ра. Про­сто щоб по­ка­за­ти, хто го­спо­дар у та­бо­рі пра­вих, лі­дер «Північної лі­ги» Мат­тео Саль­ві­ні ві­дмо­вив­ся під­три­ма­ти то­го са­мо­го кан­ди­да­та, звів­ши йо­го шан­си на­ні­вець. Ко­ли­шній прем’єр-мі­ністр обу­ре­но на­звав це «актом хо­ло­дної во­ро­жо­сті». Про­бле­ми Бер­лу­ско­ні на­ро­ста­ють да­лі: 26 бе­ре­зня йо­го ви­кли­ка­ли до су­ду за зви­ну­ва­че­н­ням у під­ку­пі свід­ків у по­пе­ре­дніх про­це­сах, на яких із ньо­го бу­ло зня­то обви­ну­ва­че­н­ня в се­ксу­аль­них кон­та­ктах із не­пов­но­лі­тньою за гро­ші.

Ко­а­лі­ція «Північної лі­ги» і Р5З, яка на­бра­ла біль­ше го­ло­сів за будь-яку ін­шу партію на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах 4 бе­ре­зня, мо­же обіцяти кра­ї­ні ста­біль­ність. Во­на га­ран­то­ва­но ма­ти­ме біль­шість в обох па­ла­тах пар­ла­мен­ту. Але й нажене стра­ху на рин­ки та мі­ні­стер­ства фі­нан­сів єв­ро­пей­ських кра­їн, то­му що при­ве­де до вла­ди дві си­ли, які поклялися не до­три­му­ва­ти­ся ви­зна­че­них для єврозони лімітів дефіциту бю­дже­ту. А їхні пе­ред­ви­бор­чі обі­цян­ки, якщо во­ни бу­дуть ви­ко­на­ні, збіль­шать і без то­го не­без­пе­чно ве­ли­кий дер­жав­ний борг Іта­лії (по­над 130% ВВП) на ще де­ся­тки мі­льяр­дів єв­ро.

« Ліга» і Р5З ма­ють над­то від­мін­ну по­лі­ти­ку та рі­зний електорат. Дру­га на ви­бо­рах упев­не­но пе­ре­мо­гла на пів­дні. Пер­ша ж, не­зва­жа­ю­чи на зу­си­л­ля Саль­ві­ні зро­би­ти з неї за­галь­но­на­ціо­наль­ну партію, усе ще

КО­А­ЛІ­ЦІЯ «ПІВНІЧНОЇ ЛІ­ГИ» ТА «РУ­ХУ 5 ЗІРОК» МО­ЖЕ ОБІЦЯТИ КРА­Ї­НІ СТА­БІЛЬ­НІСТЬ. АЛЕ Й НАЖЕНЕ СТРА­ХУ НА РИН­КИ ТА МІ­НІ­СТЕР­СТВА ФІ­НАН­СІВ ЄВ­РО­ПЕЙ­СЬКИХ КРА­ЇН, ТО­МУ ЩО ПРИ­ВЕ­ДЕ ДО ВЛА­ДИ ДВІ СИ­ЛИ, ЯКІ ПОКЛЯЛИСЯ НЕ ДО­ТРИ­МУ­ВА­ТИ­СЯ ВИ­ЗНА­ЧЕ­НИХ ДЛЯ ЄВРОЗОНИ ЛІМІТІВ ДЕФІЦИТУ БЮ­ДЖЕ­ТУ

має ба­га­то при­бі­чни­ків, які зверх­ньо по­гля­да­ють на ме­шкан­ців Пів­ден­ної Іта­лії. І Саль­ві­ні, і лі­дер Р5З Лу­ї­джі Ді Ма­йо зна­ють, що в ра­зі об’єд­на­н­ня їм за­гро­жує бунт. Але во­ни вже змо­гли по­ро­зу­мі­ти­ся між со­бою. 26 бе­ре­зня Саль­ві­ні ви­сло­вив час­тко­ву під­трим­ку ви­мо­зі га­ран­то­ва­но­го мі­ні­маль­но­го до­хо­ду, ви­су­ну­тій «Ру­хом 5 зірок».

Утім, пе­ре­мо­ви­ни про фор­му­ва­н­ня уря­ду в Іта­лії про­сто не­мо­жли­во пе­ред­ба­чи­ти. Ін­ші ймо­вір­ні ком­бі­на­ції вклю­ча­ють ко­а­лі­цію з пар­ті­єю «Впе­ред, Іта­ліє», со­юз Р5З та лі­во­цен­трист­ської Де­мо­кра­ти­чної пар­тії ( ДП) і на­віть ши­ро­кий уряд на­ціо­наль­ної єд­но­сті. У будь-яко­му ра­зі су­то по­пу­ліст­ська ко­а­лі­ція мо­гла б узя­ти на се­бе обме­же­ні пов­но­ва­же­н­ня вне­сти змі­ни до стро­ка­то­го ви­бор­чо­го за­ко­но­дав­ства в Іта­лії, за­про­ва­ди­ти кіль­ка по­пу­ляр­них ре­форм, а за­тим по­вер­ну­ти­ся ту­ди, звід­ки при­йшла. То­ді во­на по­ста­ви­ла б со­бі за ме­ту при­бра­ти «Впе­ред, Іта­ліє» і ДП із по­лі­ти­чної ша­хів­ни­ці й вста­но­ви­ти но­ву, по­пу­ліст­ську дво­пар­тій­ну си­сте­му.

Упі­йма­ли зір­ку. Ви­бо­ри Фі­ко на по­са­ду спі­ке­ра свід­чать про зна­чні змі­ни в по­лі­ти­чно­му жит­ті Іта­лії

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.