10–15 кві­тня че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - СПАДОК -

Ки­їв (вул. Ли­сен­ка, 3):

14 кві­тня, 14:00 — прес-кон­фе­рен­ція му­зи­чно­го про­е­кту «Лі­нія Ман­нер­ге­йма» з на­го­ди все­укра­їн­сько­го ту­ру. Уча­сни­ки: Сер­гій Жа­дан, Олег Ка­да­нов, Єв­ген Тур­чи­нов.

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46):

10 кві­тня, 18:00 — «Де­ко­му­ні­за­ція». Дис­ку­сія нав­ко­ло книж­ки Оле­ксан­дри Гай­дай «Кам’яний гість. Ле­нін у Цен­траль­ній Укра­ї­ні». Уча­сни­ки: Оле­ксан­дра Гай­дай, Вла­ди­слав Гри­не­вич. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «К.І.С.».

12 кві­тня, 19:00 — ле­кція Сві­тла­ни При­ва­ло­вої «Чо­ло­ві­ки, які «над»: істо­рії ге­ро­їв між лі­те­ра­ту­рою та жи­т­тям». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Nebo Book Lab. 13 кві­тня, 19:00 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної книж­ки Сві­тла­ни По­ва­ля­є­вої «Пі­сля Кри­му». Уча­сни­ці: Сві­тла­на По­ва­ля­є­ва, Сві­тла­на Фе­сен­ко. Мо­де­рує Юрій Ма­ка­ров. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва.

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89):

14 кві­тня, 15:00 — вор­кшоп Ана­ста­сії Єв­до­ки­мо­вої для стар­шо­кла­сни­ків «Нав­чіть ме­не пи­са­ти тво­ри» за мо­ти­ва­ми ворк­бу­ку «Есе: бліц-курс». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Discursus.

Дні­про (вул. Глін­ки, 15):

11 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної збір­ки Сві­тла­ни По­ва­ля­є­вої «Пі­сля Кри­му» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. 14 кві­тня, 13:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від п’яти ро­ків. Пре­зен­та­ція книж­ки Та­іс Зо­ло­тков­ської «Ай-кім! Мо­ро­зи­во для Ле­сі» та май­стер-клас із ма­лю­ва­н­ня улю­бле­но­го мо­ро­зи­ва. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Мо­но­літ». 14 кві­тня, 17:00 — пе­ре­гляд та обго­во­ре­н­ня філь­мів на те­му ста­нов­ле­н­ня осо­би­сто­сті в ме­жах Між­на­ро­дно­го фе­сти­ва­лю до­ку­мен­таль­но­го кі­но про пра­ва лю­ди­ни Docudays UA. Спіль­но з Ген­дер­ним клу­бом Дні­пра.

За­по­ріж­жя (просп. Со­бор­ний, 137):

12 кві­тня, 18:30 — до 100-річ­чя Укра­їн­ської революції. Ле­кція Ма­кси­ма Оста­пен­ка «Хор­ти­ця та Укра­їн­ська ре­во­лю­ція. По­дії 1918 ро­ку». Спіль­но з На­ціо­наль­ним за­по­від­ни­ком «Хор­ти­ця».

13 кві­тня, 18:30 — до 100-річ­чя Укра­їн­ської революції. Ле­кція істо­ри­ка Юрія Щу­ра «Ве­сна 1918 ро­ку в бо­роть­бі за За­по­ріж­жя». Спіль­но із За­по­різь­ким на­у­ко­во-до­слі­дним цен­тром «Спад­щи­на».

14 кві­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 3–6 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Де­ві­да Лі­тчфіл­да «Ве­дмідь-пі­а­ніст» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та ство­ре­н­ня ма­ски «Ве­дмідь».

Луцьк (вул. Ле­сі Укра­їн­ки, 30):

12 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція про­е­кту Ан­дрія Ми­хай­ло­ва «Ве­ли­ка Во­линь» і пе­ре­гляд 10 ко­ро­тких ві­део про во­лин­ські мі­ста.

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7):

12 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ві­ри Аге­є­вої «Ві­зе­ру­нок на ка­ме­ні. Ми­ко­ла Бажан: жит­тє­пис (не)ра­дян­сько­го по­е­та» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Оле­на Га­ле­та.

с. Со­кіль­ни­ки, Львів­ська обл. (вул. Стрий­ська, 30, ТРЦ King Cross Leopolis, дру­гий по­верх): 14 кві­тня, 11:30 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–8 ро­ків. Зу­стріч із по­же­жни­ком та чи­та­н­ня книж­ки «Я хо­чу бу­ти по­же­жни­ком». Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (050) 512-70-71.

Су­ми (Со­бор­на, 44):

15 кві­тня, 11:00 — ди­тя­ча не­ді­ля для ді­тей 4–6 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки На­та­лії Чуб «Про ма­лень­ку пта­шку» (ви­дав­ни­цтво «Ра­нок») та май­стер­клас із ви­го­тов­ле­н­ня пта­шки-ігра­шки. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (066) 424-47-68.

15 кві­тня, 13:00 — ди­тя­ча не­ді­ля для ді­тей 7–10 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Окса­ни Кро­тюк «При­ле­ті­ла пта­ше­чка» (ви­дав­ни­цтво «Апрі­о­рі») та май­стер-клас із роз­пи­су де­рев’яної пта­шки-ігра­шки. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (066) 424-47-68.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 7–9):

13 кві­тня, 16:00 — «Су­ча­сні ме­діа: ін­но­ва­ції та пер­спе­кти­ви». Зу­стрі­чле­кція з те­ле­ве­ду­чи­ми шоу «До­бро­го ран­ку, Кра­ї­но» Ан­то­ном Дов­ла­то­вим, Вла­дом Во­ло­ши­ним і Те­тя­ною Те­ре­хо­вою. Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

Хар­ків (вул. Сум­ська, 3):

10 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Все­во­ло­да Зе­ле­ні­на «Осно­ви мі­фо­ди­зай­ну: пси­хо­те­хно­ло­гії ке­ру­ва­н­ня ме­ді­а­ре­аль­ні­стю» за уча­стю ав­то­ра. 12 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція збір­ки Сві­тла­ни По­ва­ля­є­вої «Пі­сля Кри­му» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.