Ва­жли­ве пар­тнер­ство Що та­ке укра­їн­ська по­лі­ти­ка Ні­меч­чи­ни

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Оль­га Во­ро­жбит

«Га­даю, Ні­меч­чи­ні су­ди­ло­ся, час­тко­во у зв’яз­ку з її гео­гра­фі­чним по­ло­же­н­ням, бу­ти по­се­ре­дни­ком і ру­ші­єм ба­лан­су» — так про­ко­мен­ту­ва­ла роль сво­єї кра­ї­ни у ви­рі­шен­ні кри­зи в ме­жах ЄС но­во­обра­на на той мо­мент Анґе­ла Мер­кель 30 ли­сто­па­да 2005 ро­ку. Ці сло­ва кан­цлер­ки, яка має всі шан­си ввійти в ні­ме­цьку істо­рію не ли­ше сво­ї­ми ді­я­ми, а й ре­кор­дною три­ва­лі­стю пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді у по­во­єн­ні ча­си, ста­ли не так для кра­ї­ни, яку во­на очо­лює, як для неї осо­би­сто про­ро­цтвом.

За остан­ні чо­ти­ри ро­ки Анґе­ла Мер­кель спіл­ку­ва­ла­ся з ро­сій­ським та укра­їн­ським пре­зи­ден­та­ми не­злі­чен­ну кіль­кість ра­зів. І са­ме во­на чи не най­пер­шою се­ред єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків зро­зумі­ла, що у вій­ні на Дон­ба­сі йде­ться не про ме­ді­а­цію кон­флі­кту між дво­ма сто­ро­на­ми, а про за­хист єв­ро­пей­ських ін­те­ре­сів (і тут во­ни збі­га­ю­ться з укра­їн­ськи­ми). Під час же остан­ньо­го ві­зи­ту Пе­тра По­ро­шен­ка 10 кві­тня та йо­го зу­стрі­чей із кан­цлер­кою Анґе­лою Мер­кель, но­во­обра­ним мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Гай­ко Ма­а­сом і пре­зи­ден­том, а в ми­ну­ло­му мі­ні­стром за­кор­дон­них справ Фран­ком-валь­те­ром Штайн­майє­ром про це йшло­ся вже не впер­ше. І вко­тре Анґе­ла Мер­кель про­де­мон­стру­ва­ла, що цін­ні­сно-по­лі­ти­чний аспект для неї ва­го­мі­ший за по­лі­ти­чно- еко­но­мі­чний.

«Я ува­жно ви­слу­ха­ла дум­ки укра­їн­ської сто­ро­ни», — за­яви­ла під час прес-кон­фе­рен­ції кан­цлер­ка що­до їхньої роз­мо­ви з По­ро­шен­ком про по­бу­до­ву га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік- 2». Во­на на­га­да­ла, що на­пе­ре­до­дні зу­стрі­чі з укра­їн­ським пре­зи­ден­том ма­ла роз­мо­ву з очіль­ни­ком Ро­сії та да­ла йо­му чі­тко зро­зу­мі­ти, що цей про­ект «не­мо­жли­вий без ясно­сті що­до май­бу­тньої ро­лі Укра­ї­ни як тран­зи­те­ра». Да­лі во­на ска­за­ла ре­че­н­ня, яке ста­ло клю­чо­вим для ні­ме­цької та сві­то­вої пре­си пі­сля ці­єї зу­стрі­чі: «Тож, як ви мо­же­те ба­чи­ти, це не ли­ше еко­но­мі­чний про­ект. На ньо­го та­кож впли­ва­ють і по­лі­ти­чні фа­кто­ри». Упер­ше очіль­ни­ця ні­ме­цько­го уря­ду ка­же про по­лі­ти­чні мо­мен­ти «Пів­ні­чно­го по­то­ку- 2». До то­го в ні­ме­цько­му уря­ді (і во­на осо­би­сто) на­по­ля­га­ли, що це тіль­ки еко­но­мі­чний про­ект без жо­дно­го по­лі­ти­чно­го під­текс­ту, по­при про­те­сти не ли­ше укра­їн­ської сто­ро­ни, а й, до при­кла­ду, кра­їн Бал­тії та Поль­щі, які є чле­на­ми ЄС.

Одра­зу ж по за­кін­чен­ні ві­зи­ту По­ро­шен­ка Схі­дний ко­мі­тет ні­ме­цько­го бі­зне­су опри­лю­днив свою за­яву що­до цьо­го, у якій на­по­ля­гав на ва­жли­во­сті про­е­кту, тож оче­ви­дно, що бі­знес-ло­бі ти­сну­ти­ме на кан­цлер­ку, зокре­ма, і че­рез про­ро­сій­ські ко­ла в пар­тне­рах по ко­а­лі­ції із СДП. Однак сам факт ви­зна­н­ня має ве­ли­ку ва­гу. «Мер­кель під­три­мує Укра­ї­ну » — так у цьо­му кон­текс­ті про­ко­мен­ту­ва­ла за­яву кан­цлер­ки що­до «Пів­ні­чно­го по­то­ку- 2» ні­ме­цька га­зе­та Tagesspiegel. Та жур­на­ліс­тка ви­да­н­ня та­кож по­ста­ви­ла ри­то­ри­чне за­пи­та­н­ня: «Чи озна­чає це, що ні­ме­цький уряд ди­стан­ці­ю­є­ться від про­е­кту?». Якщо так, то ро­бить він це за­пі­зно, адже всі по­го­дже­н­ня, які ма­ла на­да­ти Ні­меч­чи­на зі сво­го бо­ку для по­бу­до­ви цьо­го про­е­кту, уже є, от­же, не­має ва­же­лів ти­ску на Ро­сію.

Уко­тре під час роз­мо­ви ні­ме­цько­го та укра­їн­сько­го ке­рів­ництв го­во­ри­ли про роз­гор­та­н­ня на Дон­ба­сі ми­ро­твор­чої мі­сії ООН. Ні­меч­чи­на вже не єди­на се­ред кра­їн ЄС, яка під­три­мує та­ку про­по­зи­цію По­ро­шен­ка, і ро­бить це у фор­ма­ті, ко­трий про­по­нує укра­їн­ський пре­зи­дент, а не в то­му, на яко­му на­по­ля­гає Вла­ді­мір Пу­тін. Остан­ній біль­ше схо­жий на фарс, а не на ми­ро­твор­чу мі­сію. Укра­їн­ська сто­ро­на про­су­ває цю ідею вже з 2015 ро­ку, а ни­ні­шнє по­гір­ше­н­ня си­ту­а­ції на Схо­ді Укра­ї­ни свід­чить, що по­трі­бно шу­ка­ти біль­ше ва­же­лів для за­без­пе­че­н­ня ми­ру. Чи вда­сться щось у цьо­му на­пря­мі зро­би­ти ще, ймо­вір­но, по­ка­же зу­стріч між Ем­ма­ню­е­лем Ма­кро­ном, Анґе­лою Мер­кель і Пе­тром По­ро­шен­ком 10 трав­ня в Аа­хе­ні. Екс­пер­ти, що­прав­да, уже дав­но ка­жуть, що про­ект із ми­ро­твор­чою мі­сі­єю має не­ба­га­то шан­сів бу­ти вті­ле­ним у жи­т­тя, але як ще один при­клад ро­сій­сько­го не­ба­жа­н­ня щось змі­ню­ва­ти він має пра­во на існу­ва­н­ня.

Одра­зу пі­сля зу­стрі­чі, утім, за­ли­ши­ли­ся ма­ло­по­мі­тни­ми кіль­ка тез Анґе­ли Мер­кель, із яких во­на по­ча­ла свій ви­ступ на спіль­ній із укра­їн­ським пре­зи­ден­том прес-кон­фе­рен­ції: «Ми цьо­го ро­ку не про­сто роз­по­чи­на­є­мо спіль­ний укра­їн­сько-ні­ме­цький рік мов (він у ве­ре­сні вже до­бі­жить кін­ця. — Ред.), а від­зна­ча­є­мо 25- ту рі­чни­цю спів­пра­ці між Ні­меч­чи­ною та Укра­ї­ною у сфе­рі ін­но­ва­цій і на­у­ки». Окрім ва­жли­вих для до­ся­гне­н­ня ми­ру на Схо­ді Укра­ї­ни тем і вті­ле­н­ня в жи­т­тя всіх пун­ктів мін­ських угод, пе­ре­го­во­рів у «нор­манд­сько­му фор­ма­ті» та роз­гор­та­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­ба­сі очіль­ни­ки кра­їн обго­во­рю­ва­ли й аспе­кти дво­сто­рон­ньої спів­пра­ці й під­трим­ки. Ні­меч­чи­на на­ма­га­є­ться ді­я­ми та по­ра­да­ми до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні з ре­фор­ма­ми. Зокре­ма, кан­цлер­ка зга­да­ла тут ро­бо­ту спе­ці­аль­но­го по­слан­ни­ка ні­ме­цько­го уря­ду з пи­тань ре­форм в Укра­ї­ні Ґе­ор­ґа Міль­брад­та.

Мер­кель та­кож за­зна­чи­ла, що на­при­кін­ці ро­ку пла­ну­є­ться про­ве­де­н­ня тре­тьо­го ні­ме­цько-укра­їн­сько­го економічного фо­ру­му, який має змі­цни­ти дво­сто­рон­ні від­но­си­ни між кра­ї­на­ми. Про­тя­гом остан­ніх чо­ти­рьох ро­ків во­ни ва­го­мо по­си­ли­ли­ся. І якщо ще у 2013–2014-му біль­шість екс­пер­тів наполягала, що в Ні­меч­чи­ни не­має окре­мої по­лі­ти­ки що­до Укра­ї­ни, а є ро­сій­ська по­лі­ти­ка, крізь при­зму якої ба­чать від­но­си­ни з Укра­ї­ною, то за­раз си­ту­а­ція зов­сім ін­ша. Цьо­го­річ у ко­а­лі­цій­ній уго­ді в роз­ді­лі дво­сто­рон­ніх від­но­син та ре­гіо­наль­ної спів­пра­ці є окре­мий під­пункт що­до Ро­сії та що­до Укра­ї­ни. То­ді як у ко­а­лі­цій­ній уго­ді 2013-го був ли­ше роз­діл із про­мо­ви­стою на­звою «Від­кри­тий діа­лог та шир­ша спів­пра­ця з Ро­сі­єю». І ці дво­сто­рон­ні від­но­си­ни змі­цню­ю­ться не тіль­ки в кон­текс­ті ри­то­ри­чних зво­ро­тів пар­тій­них угод. Під час укра­їн­сько­го ти­жня, який ми­ну­ло­го мі­ся­ця про­хо­див у Бер­лі­ні, го­ло­ва Ні­ме­цько-укра­їн­сько­го фо­ру­му Рай­нер Лін­днер у ко­мен­та­рі одно­му з укра­їн­ських ін­фор­ма­цій­них агентств за­явив, що в Ні­меч­чи­ні зно­ву по­чи­на­ють ці­ка­ви­ти­ся роз­ви­тком бі­зне­су в Укра­ї­ні. Хо­ча ні­ме­цьких ін­ве­сто­рів, як і ін­ших іно­зем­ців, ча­сті­ше від­ля­кує ко­ру­пція, ніж вій­на на Схо­ді, і во­ни про це ка­жуть. Ми­ну­лий рік за­кін­чу­вав­ся гнів­ни­ми ко­мен­та­ря­ми ні­ме­цьких ви­со­ко­по­са­дов­ців у мі­сце­вій пре­сі що­до укра­їн­сько­го про­ва­лу в бо­роть­бі з ко­ру­пці­єю. Однак усі во­ни за­зна­ча­ли, що цей аспект роз­гля­да­є­ться окре­мо від спів­пра­ці в кон­текс­ті від­нов­ле­н­ня укра­їн­сько­го су­ве­ре­ні­те­ту й те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті. Вза­єм­ні зу­стрі­чі укра­їн­ських і ні­ме­цьких ви­со­ко­по­са­дов­ців свід­чать, що са­ме в цьо­му пи­тан­ні Укра­ї­на мо­же по­кла­да­ти­ся на Ні­меч­чи­ну, а от для за­крі­пле­н­ня три­ва­лих від­но­син у рі­зних сфе­рах, зокре­ма еко­но­мі­ці та бі­зне­сі, що в ін­те­ре­сах обох кра­їн, нам ще тре­ба по­пра­цю­ва­ти.

ЯКЩО ЩЕ У 2013–2014-МУ БІЛЬ­ШІСТЬ ЕКС­ПЕР­ТІВ НАПОЛЯГАЛА, ЩО В НІ­МЕЧ­ЧИ­НИ НЕ­МАЄ ОКРЕ­МОЇ ПО­ЛІ­ТИ­КИ ЩО­ДО УКРА­Ї­НИ, А Є РО­СІЙ­СЬКА ПО­ЛІ­ТИ­КА, КРІЗЬ ПРИ­ЗМУ ЯКОЇ БА­ЧАТЬ ВІД­НО­СИ­НИ З УКРА­Ї­НОЮ, ТО ЗА­РАЗ СИ­ТУ­А­ЦІЯ ЗОВ­СІМ ІН­ША

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.