На­сту­пне ко­ло пе­кла Чи за­гро­жує Іло­ну Ма­ску бан­крут­ство

На Tesla че­кає де­фі­цит фі­нан­сів

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - © 2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

«На жаль, зму­ше­ні по­ві­до­ми­ти, що Tesla збан­кру­ту­ва­ла ціл­ком і пов­ні­стю». Це був пер­шо­кві­тне­вий твіт ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра ав­то­мо­біль­ної ком­па­нії Іло­на Ма­ска. Як до­каз він на­віть за­по­стив фо­то, на яко­му при­ки­нув­ся п’яним і вби­тим го­рем. Але те, що ма­ло бу­ти про­сто жар­том у День дур­ня, від­гу­кну­ло­ся по-ін­шо­му. У цьо­му до бо­лю ба­га­то прав­ди. Про­від­ний аме­ри­кан­ський ви­ро­бник еле­ктро­мо­бі­лів пе­ре­жи­ває важ­кі ча­си. Маск ве­де бої на ба­га­тьох фрон­тах, і во­ни всі по­си­лю­ють го­лов­ну за­гро­зу для ньо­го — фі­нан­со­ву кри­зу, яка в під­сум­ку мо­же ста­ти для Tesla фа­таль­ною.

На­віть акціо­не­ри Tesla, яких рід­ко мо­жна на­ля­ка­ти по­га­ни­ми но­ви­на­ми, по­ча­ли нер­ву­ва­ти­ся. Акції ком­па­нії з кін­ця лю­то­го впа­ли на 16%. Най­різ­кі­ше пі­сля то­го, як ав­то ці­єї мар­ки під ке­ру­ва­н­ням ав­то­пі­ло­та Tesla Autopilot врі­за­ло­ся у від­бій­ник у Ка­лі­фор­нії 23 бе­ре­зня, уна­слі­док чо­го во­дій за­ги­нув. Ава­рія по­ру­ши­ла пи­та­н­ня про без­пе­чність си­стем на­пів­ав­то­ма­ти­чно­го ке­ру­ва­н­ня Tesla, на­ра­зі три­ває роз­слі­ду­ва­н­ня ті­єї по­дії.

Ні­би­то цьо­го бу­ло не­до­ста­тньо: 28 бе­ре­зня су­д­дя в шта­ті Де­ла­вер ви­рі­шив да­ти хід по­зо­ву одно­го з акціо­не­рів про­ти Ма­ска та ра­ди ди­ре­кто­рів Tesla. Їх обви­ну- ва­че­но в не­ви­ко­нан­ні слу­жбо­вих обов’яз­ків під час по­гли­на­н­ня у 2016 ро­ці про­блем­ної ком­па­нії, ви­ро­бни­ка со­ня­чних па­не­лей Solarcity, якою ке­ру­ва­ли дво­ю­рі­дні бра­ти Ма­ска. Це при­дба­н­ня обі­йшло­ся Tesla в $2,6 млрд. А 29 бе­ре­зня ком­па­нія по­ві­до­ми­ла про від­кли­ка­н­ня близь­ко 123 тис. ра­ні­ше ви­пу­ще­них ав­то­мо­бі­лів че­рез вра­зли­ві до ір­жі бол­ти крі­пле­н­ня, які мо­жуть спри­чи­ни­ти про­бле­ми з ке­ру­ва­н­ням і пар­ку­ва­н­ням. Ін­ші ве­ли­кі сві­то­ві ав­то­ви­ро­бни­ки та­кож не­рід­ко від­кли­ка­ють ці­лі пар­тії ав­то­мо­бі­лів. Але ви­па­док із Tesla ли­ше змі­цнює пе­ре­ко­на­н­ня, що цій ком­па­нії на­ба­га­то кра­ще вда­є­ться ро­зроб­ка най­но­ві­тні­ших те­хно­ло­гій для сво­їх ма­шин, ніж про­сте на­ла­го­дже­н­ня їхньо­го ма­со­во­го ви­ро­бни­цтва.

До­не­дав­на Tesla ви­пу­ска­ла ли­ше ма­лень­кі пар­тії до­ро­гих еле­ктро­мо­бі­лів із ве­ли­ким за­па­сом хо­ду. Ці­ни на се­дан Model S по­чи­на­ю­ться від $74,5 тис., а по­за­шля­хо­вик Model X ще до­рож­чий. Але Маск основ­ним на­пря­мом май­бу­тньо­го роз­ви­тку сво­єї фір­ми зро­бив ма­со­ве ви­ро­бни­цтво де­шев­ших ав­ті­вок. За но­ву Model 3 — мен­ший за га­ба­ри­та­ми се­дан ці­ною ли­ше $35 тис. і за­па­сом хо­ду по­над 220 миль — по­ку­пці- ен­ту­зі­а­сти вне­сли по-

над 400 тис. аван­со­вих пла­те­жів по $1 тис. Про­гно­зо­ва­ні май­бу­тні до­хо­ди фір­ми та її ви­со­кий бір­жо­вий рей­тинг (ни­ні Tesla оці­ню­ють при­бли­зно в $49 млрд на­віть пі­сля па­ді­н­ня цін на акції) зна­чною мі­рою за­ле­жать від то­го, чи вда­сться швид­ко на­ро­сти­ти мас­шта­би ви­пу­ску.

На жаль, Tesla вже ба­га­то ра­зів не ви­ко­ну­ва­ла вла­сні пла­ни (див. «Не­до­літ») . У ли­пні 2017-го Маск за­явив, що до гру­дня то­го са­мо­го ро­ку йо­го ком­па­нія ви­пу­ска­ти­ме по 20 тис. ав­то­мо­бі­лів Model 3 на мі­сяць. На­справ­ді за весь остан­ній квар­тал 2017-го вда­ло­ся ви­пу­сти­ти мен­ше ніж 2,5 тис. штук. Да­лі він по­обі­цяв ви­пу­ска­ти по 2,5 тис. Model 3 на ти­ждень до кін­ця бе­ре­зня й до­ве­сти ви­ро­бни­цтво до 5 тис. на ти­ждень до кін­ця черв­ня. По­при на­длюд­ські зу­си­л­ля ро­бі­тни­ків і ме­не­джмен­ту (Маск осо­би­сто сте­жить за ви­го­тов­ле­н­ням но­вої мо­де­лі та ка­же, що й спить на за­во­ді), 3 кві­тня в Tesla під­твер­ди­ли, що ви­пу­ска­ють ли­ше близь­ко 2 тис. се­да­нів Model 3 на ти­ждень.

Очі­ку­ва­н­ня се­ред ана­лі­ти­ків та ін­ве­сто­рів бу­ли на­стіль­ки низь­ки­ми, що пі­сля ці­єї за­яви ці­ни на акції Tesla, які бу­ли впа­ли, під­ско­чи­ли зно­ву. За­мов­чав­ши те, що за­пла­но­ва­но­го рів­ня ви­пу­ску вчер­го­ве не вда­ло­ся до­ся­гну­ти, ком­па­нія по­хва­ли­ла­ся, що збір­ний цех для Model 3 за­раз де­мон­струє «най­швид­ше зро­ста­н­ня се­ред усіх ав­то­мо­бі­ле­бу­дів­них під­при­ємств су­ча­сно­сті». «Якщо тем­пи зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва Tesla збе­ре­жу­ться, — за­яви­ли в ком­па­нії, — то «во­ни пе­ре­ви­щать на­віть ана­ло­гі­чні по­ка­зни­ки для Ford і Model T».

Ко­ли при­ди­ви­ти­ся ува­жні­ше, від та­ких хва­сто­щів ні­чо­го не за­ли­ша­є­ться. У Tesla по­стій­ні тру­дно­щі че­рез ав­ра­ли з ви­ро­бни­цтвом аку­му­ля­то­рів на гі­га­фа­бри­ці в Не­ва­ді, а та­кож зі зби­ра­н­ням Model 3 на ав­то­за­во­ді у Фрі­мон­ті в Ка­лі­фор­нії. Основ­на про­бле­ма в то­му, що Маск на­дмір­но ускла­днив уже й без то­го важ­ке зав­да­н­ня ви­пу­ску ав­то­мо­бі­ля для ма­со­во­го рин­ку. За­мість ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пе­ре­ві­ре­ні ча­сом ме­то­ди ви­ро­бни­цтва, які за­сто­со­ву­ють іме­ни­ті кон­ку­рен­ти (во­ни все ще до­ру­ча­ють лю­дям ви­ко­ну­ва­ти ту ро­бо­ту, до якої ма­ши­ни по­ки що не го­то­ві), він хо­че зро­би­ти зі сво­го ав­то­за­во­ду су­пе­рав­то­ма­ти­зо­ва­ну «ма­ши­ну з ви­ро­бни­цтва ма­шин», пов­ні­стю ро­бо­ти­зо­ва­ну та з мі­ні­маль­ною уча­стю лю­ди­ни.

Пра­ців­ни­ки ав­то­за­во­ду у Фрі­мон­ті ка­жуть про ха­ос на під­при­єм­стві, де іде­а­лі­сти­чні уяв­ле­н­ня Крем­ні­є­вої до­ли­ни про ви­со­ко­то­чні ін­но­ва­цій­ні ме­то­ди роз­би­ва­ю­ться об не­гла­мур­ну ре­аль­ність ав­то­мо­біль­но­го ви­ро­бни­цтва — від без­пе­чно­го за­сто­су­ва­н­ня ав­то­на­ван­та­жу­ва­чів у це­хах до аку­ра­тно­го мон­та­жу пла­стма­со­вих де­та­лей в ін­тер’єрі са­ло­ну. На дум­ку Ма­кса Вор­бер­то­на з фі­нан­со­во-ана­лі­ти­чної ком­па­нії Bernstein, най­біль­ші сві­то­ві ав­то­ви­ро­бни­ки зав­дя­ки гір­ко­му до­сві­ду над­то зав­зя­тих спроб ав­то­ма­ти­за­ції зро­зумі­ли, що ро­зум­не по­єд­на­н­ня лю­ди­ни та ма­ши­ни є на­ра­зі най­ефе­ктив­ні­шим спосо­бом зби­ра­н­ня ав­то­мо­бі­лів.

На­віть якщо мрія Ма­ска пе­ре­тво­ри­ти свій ав­то­за­вод на «ко­смі­чний ко­ра­бель при­буль­ців» ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ма­со­во­го ви­ро­бни­цтва й справ­ді ве­де до до­ско­на­лі­шо­го спосо­бу ви­пу­ску ав­то­мо­бі­лів, у ньо­го мо­жуть за­кін­чи­ти­ся гро­ші ще до то­го, як він до­ве­де, що має ра­цію. У 2017 ро­ці Tesla за­зна­ла зби­тків на по­над $2 млрд. За­дов­го до то­го, як ком­па­нія під­твер­ди­ла не­ви­ко­на­н­ня остан­ньо­го пла­ну ви­ро­бни­цтва, ін­ве­сто­рів не­по­ко­ї­ли її тем­пи спа­лю­ва­н­ня ка­пі­та­лу у 2018-му. На до­да­чу до при­бли­зно $2 млрд су­ми, яка мо­же зна­до­би­ти­ся для на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва Model 3, Tesla має ще близь­ко $1,2 млрд кон­вер­то­ва­но­го бор­гу, тер­мін спла­ти за яким на­ста­не на по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку. 27 бе­ре­зня кре­ди­тно-рей­тин­го­ва агенція Moody’s по­ни­зи­ла рей­тинг бор­го­вих зо­бов’язань Tesla й за­сте­ре­гла, що ком­па­нії, «оче­ви­дно, до­ве­де­ться ви­шу­ку­ва­ти до­да­тко­ві ко­шти в дру­го­му пів­річ­чі 2019-го». Банк Jefferies про­гно­зує, що цьо­го ро­ку Tesla ма­ти­ме по­тре­бу в $2,5–$3 млрд.

ХМАРА ЕЛЕ­КТРО­МО­БІ­ЛІВ

Tesla на­по­ля­гає на то­му, що най­ближ­чим ча­сом фі­нан­со­ва кри­за їй не за­гро­жує. В опри­лю­дне­ній 3 кві­тня за­яві ком­па­нія на­го­ло­си­ла, що «не ви­ма­гає до­да­тко­вих фі­нан­сів чи кре­ди­тів цьо­го ро­ку, окрім стан­дар­тних кре­ди­тних лі­ній». На дум­ку ж ін­ших, мо­мент істи­ни мо­же на­ста­ти на­ба­га­то ра­ні­ше: мо­жли­во, уже цьо­го лі­та. Та хоч би ко­ли він на­став, пи­та­н­ня бу­де в то­му, у яко­му са­ме се­ре­до­ви­щі Tesla шу­ка­ти­ме фі­нан­су­ва­н­ня. Зро­ста­н­ня від­со­тко­вих ста­вок, хи­ткий курс акцій і по­стій­на не­спро­мо­жність ви­ко­ну­ва­ти вла­сні пла­ни ви­пу­ску — усе це ра­зом утру­дню­ва­ти­ме по­шу­ки ка­пі­та­лу. Не спри­я­ти­ме й те, що General Motors, Volkswagen та ін­ші ве­ли­кі кон­ку­рен­ти ма­со­во ін­ве­сту­ють в еле­ктро­мо­бі­лі.

Чи­ма­ло акціо­не­рів не пе­ре­ста­ють ві­ри­ти в зда­тність Ма­ска пе­ре­му­дру­ва­ти здо­ро­вий глузд. Але ба­га­то «ко­ро­тких» про­дав­ців усе ще ро­блять став­ку на те, що ком­па­нії за­ли­ши­ло­ся не­дов­го, а ін­ве­сто­ри в цін­ні па­пе­ри з фі­ксо­ва­ним до­хо­дом (за­зви­чай біль­ше за­ці­кав­ле­ні в то­му, щоб «від­би­ти» свої ко­шти, а не змі­ню­ва­ти світ) по­чи­на­ють нер­ву­ва­ти­ся. Ці­на ви­со­ко­ри­зи­ко­вих облі­га­цій Tesla на зна­чно ниж­чо­му рів­ні, ніж во­ни ви­пу­ска­ли­ся то­рік. В ін­шо­му сво­є­му тві­ті Маск під­су­му­вав: «Ав­то­бі­знес — справ­жнє пе­кло». Цьо­го ра­зу то вже був не жарт.

На до­да­чу до при­бли­зно $2 млрд ка­пі­та­лу, який мо­же зна­до­би­ти­ся для на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва Model 3, Tesla має ще близь­ко $1,2 млрд кон­вер­то­ва­но­го бор­гу, тер­мін спла­ти за яким на­ста­не на по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.