Око за око Про мас­штаб тор­го­вої вій­ни між США та Ки­та­єм

Тор­го­ва вій­на між Аме­ри­кою та Ки­та­єм на­би­рає обер­тів

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

Пе­ре­мо­ви­ни про та­ри­фи за­гро­жу­ють пе­ре­ро­сти в за­кли­ки до тор­го­вої вій­ни. 3 кві­тня Аме­ри­ка опу­блі­ку­ва­ла спи­сок із при­бли­зно 1300 най­ме­ну­вань ки­тай­ської про­ду­кції, які про­по­ну­ва­ло­ся об­кла­сти вві­зним ми­том за став­кою 25%. Уже на­сту­пно­го дня КНР укла­ла вла­сний спи­сок із 106 ка­те­го­рій то­ва­рів. «Як ка­же ки­тай­ська на­ро­дна му­дрість, тре­ба бу­ти вза­єм­но вві­чли­ви­ми», — за­яви­ли в по­соль­стві Ки­таю у Ва­шинг­то­ні.

За да­ни­ми Ін­сти­ту­ту між­на­ро­дної еко­но­мі­ки Пе­тер­со­на, аме­ри­кан­ський спи­сок вклю­чає ки­тай­ські про­ду­кти за­галь­ною вар­ті­стю $46 млрд за ці­на­ми 2017 ро­ку (9% за­галь­но­го то­вар­но­го екс­пор­ту до США за 2017-й; див. «Бо­йо­ві по­ряд­ки» ). У ки­тай­сько­му спи­ску — аме­ри­кан­ські то­ва­ри вар­ті­стю при­бли­зно $50 млрд за ці­на­ми 2017 ро­ку (38% екс­пор­ту). Цих сум ви­ста­чи­ло, щоб 4 кві­тня спри­чи­ни­ти па­ді­н­ня на фон­до­вих рин­ках, хоч ін­декс S&P 500 не­вдов­зі від­но­вив утра­че­ні по­зи­ції.

По­ки що спи­ски обох кра­їн не біль­ше, ніж по­гро­зи. У на­сту­пні два мі­ся­ці спи­сок США бу­де від­кри­тим для обго­во­ре­н­ня (край­ній тер­мін за­про­ва­дже­н­ня та­ри­фів не вста­нов­ле­но). Пі­дне­бе­сна за­яви­ла, що че­ка­ти­ме, до­ки Аме­ри­ка зро­бить пер­ший крок. Ще є шанс, що оби­дві сто­ро­ни ви­рі­шать до­мов­ля­ти­ся за­мість по­чи­на­ти тор­го­ву вій­ну. І хоч аме­ри­кан­ський спи­сок бу­ло скла­де­но у від­по­відь на ні­би­то кра­діж­ку ки­тай­ця­ми ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті ком­па­ній із США, Трамп вва­жає тор­го­вий де­фі­цит із Ки­та­єм окре­мою обра­зою. Мо­жли­во, за­про­ва­дже­н­ня мит ще вда­сться уни­кну­ти, якщо КНР по­го­ди­ться ку­пу­ва­ти біль­ше аме­ри­кан­ської про­ду­кції.

Але цей обмін уда­ра­ми не пер­ший. 23 бе­ре­зня Аме­ри­ка за­про­ва­ди­ла та­ри­фи на ім­порт ста­лі та алю­мі­нію з низ­ки кра­їн, зокре­ма й Пі­дне­бе­сної. Це спри­чи­ни­ло під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на аме­ри­кан­ський екс­порт до Ки­таю при­бли­зно на $3 млрд. Очі­ку­ю­ться но­ві за­хо­ди у від­по­відь, ко­ли остан­ній від­ре­а­гує на окре­мі аме­ри­кан­ські та­ри­фи на со­ня­чні па­не­лі й праль­ні ма­ши­ни.

Фа­хів­ці з істо­рії тор­гів­лі ма­ють пе­ре­ва­гу пе­ред істо­ри­ка­ми, які ви­вча­ють во­єн­ні кон­флі­кти. Ко­жна сто­ро­на тор­го­во­го дис­пу­ту до­кла­дно по­яснює, які кон­кре­тно про­ду­кти по­стра­жда­ють. Зав­дя­ки цьо­му ана­лі­зу­ва­ти їхні стра­те­гії лег­ше.

Уве­де­ні Трам­пом та­ри­фи на сталь та алю­мі­ній ви­яви­ли­ся до­сить гру­би­ми. Во­ни бу­ли спро­бою за­хи­сти­ти одну га­лузь, пе­ре­крив­ши шлях для кон­ку­рен­тів з-за кор­до­ну. Це ґрун­ту­ва­ло­ся на хи­бно­му уяв­лен­ні, що так її вда­сться змі­цни­ти. Нав­па­ки, ки­тай­ські дії у від­по­відь (й остан­ні аме­ри­кан­ські по­гро­зи що­до ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті) уже ви-

тон­че­ні­ші. За­мість ство­ре­н­ня те­пли­чних умов для пев­ної га­лу­зі во­ни по­вин­ні під­штов­хну­ти тор­го­во­го пар­тне­ра до змі­ни по­ве­дін­ки. Та­кі дії не са­мо­ціль, а за­сіб.

Аме­ри­кан­ський спи­сок, що з’явив­ся не­що­дав­но, спря­мо­ва­ний про­ти про­ду­ктів, яким ви­гі­дна про- ми­сло­ва по­лі­ти­ка Ки­таю, зокре­ма план за­хо­пле­н­ня па- нів­них по­зи­цій у пев­них стра­те­гі­чних се­кто­рах (Made in China 2025). Під при­ціл по­тра­пи­ли про­ми­сло­ві ро­бо­ти, , дви­гу­ни для еле­ктро­мо­бі­лів і на­пів­про­від­ни­ки (що­най- мен­ше 90 ви­дів про­ду­ктів, зокре­ма авіа­цій­ні де­та­лі й ав­то­мо­бі­лі, не вво­зи­ли­ся у 2017 ро­ці до США, а їхня на­яв­ність у спи­ску мо­же бу­ти про­сто уда­ром на ви­пе­ре­дже­н­ня).

В очах Трам­па це мо­же зда­ва­ти­ся ціл­ком спра­ве­дли­вим. Але бю­ро­кра­ти, які фор­му­ють про­те­кціо­ніст­ську по­лі­ти­ку в тор­гів­лі, по­вин­ні зна­йти ком­про­міс між уда­ром по ін­шій кра­ї­ні та за­хи­стом вла­сних спо­жи­ва­чів. Ще до остан­ньо­го ого­ло­ше­но­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів де­які з про­ду­ктів зни­кли з аме­ри­кан­сько­го спи­ску пі­сля то­го, як уря­до­ві ана­лі­ти­ки ви­зна­ли їх та­ки­ми, що, «ймо­вір­но, мо­жуть спри­чи­ни­ти збої аме­ри­кан­ської еко­но­мі­ки» або «під­ля­га­ють юри­ди­чним чи адмі­ні­стра­тив­ним обме­же­н­ням». Під час ухва­ле­н­ня оста­то­чно­го рі­ше­н­ня до ува­ги бра­ли до­сту­пність ана­ло­гів з ін­ших кра­їн. За оцін­кою ана­лі­ти­ків бан­ку Goldman Sachs, ли­ше близь­ко 20% з усіх про­ду­ктів, що під­па­да­ють під під­ви­ще­н­ня, уво­зи­ться з Ки­таю (їх час­тка ви­ща для Led-лам­по­чок, те­ле­ві­зо­рів, прин­те­рів і ксе­ро­ксів).

ЕЛЕ­МЕНТ НЕ­СПО­ДІ­ВАН­КИ

Де­які мо­мен­ти аме­ри­кан­ської стра­те­гії ви­яви­ли­ся геть не­о­чі­ку­ва­ни­ми. Мі­ні­мі­за­ція збо­їв для бі­зне­су ма­ла б озна­ча­ти та­ри­фи на го­то­ві про­ду­кти, а не си­ро­ви­ну чи ма­те­рі­а­ли для них. Де­які ком­па­нії, мо­жли­во, не усві­дом­лю­ють, що їхні по­ста­чаль­ни­ки за­ку­по­ву­ють то­вар у Ки­таю, тож ні­хто не мо­же пе­ред­ба­чи­ти, як ви­щі за­тра­ти на про­мі­жні то­ва­ри впли­нуть на лан­цю­ги по­ста­ча­н­ня. До­рож­чі ма­те­рі­а­ли й де­та­лі мо­жуть по­сла­би­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жність аме­ри­кан­ських ви­ро­бни­ків по­рів­ня­но із за­кор­дон­ни­ми су­пер­ни­ка­ми. Утім, хо­ча дві най­біль­ші за вар­ті­стю та­ри­фні лі­нії в аме­ри­кан­сько­му спи­ску — це ко­льо­ро­ві те­ле­ві­зо­ри й лег­ко­ві ав­то­мо­бі­лі, се­ред ім­пор­ту, яко­му за­гро­жує під­ви­ще­н­ня та­ри­фів, на спо­жив­чі про­ду­кти при­па­ло мен­ше ніж 20%.

Аме­ри­кан­ський спи­сок вклю­чає ки­тай­ські про­ду­кти за­галь­ною вар­ті­стю $46 млрд за ці­на­ми 2017 ро­ку ( 9% за­галь­но­го то­вар­но­го екс­пор­ту до США за 2017-й). У ки­тай­сько­му спи­ску — аме­ри­кан­ські то­ва­ри вар­ті­стю при­бли­зно $50 млрд за ці­на­ми 2017 ро­ку ( 38% екс­пор­ту)

А що ж Ки­тай? У від­по­відь на аме­ри­кан­ські на­цін­ки на сталь та алю­мі­ній він ви­зна­чив та­ри­фи на за­лі­зний і ста­ле­вий тру­бо­про­кат, тру­би й по­ро­жни­стий про­філь за­галь­ною вар­ті­стю $0,2 млрд, а та­кож на брухт алю­мі­нію за­галь­ною вар­ті­стю $1,2 млрд. Це ста­ло по­вто­ре­н­ням ре­а­кції Ка­на­ди на аме­ри­кан­ський та­риф Сму­та — Гов­лі 1930 ро­ку, ко­ли во­на під­ви­щи­ла та­ри­фи на яй­ця як від­пла­ту за ана­ло­гі­чний крок США. Про­фе­сор еко­но­мі­ки Дар­тмут­сько­го ко­ле­джу Да­ґлас Ір­він пи­ше, що час­тка екс­пор­то­ва­них Ка­на­дою до Аме­ри­ки яєць у пе­рі­од з 1929 по 1932 ро­ки зни­зи­ла­ся на 40%. Але час­тка екс­пор­ту у зво­ро­тно­му на­прям­ку вза­га­лі впа­ла на 99%. Та­кі акції пом­сти по­вин­ні по­ка­за­ти, що тор­го­ві бар’єри осла­блю­ють про­ми­сло­вість, а не змі­цню­ють її.

Опу­блі­ко­ва­ний Ки­та­єм 4 кві­тня спи­сок ще зу­хва­лі­ший. Там на­віть не­має на­ма­гань ви­ко­ну­ва­ти пра­ви­ла Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі, за­те є спро­би ти­сну­ти на пев­ні то­чки аме­ри­кан­ської де­мо­кра­тії, зокре­ма га­лу­зі з по­ту­жни­ми ло­бі (як-от авіа­цій­на та со­є­ва), а та­кож на про­ду­кти з по­лі­ти­чно чу­тли­вих шта­тів. Ві­скон­син — рі­дний штат спі­ке­ра Па­ла­ти пред­став­ни­ків По­ла Ра­я­на й во­дно­час зна­чної час­тки аме­ри­кан­ських екс­пор­те­рів жу­рав­ли­ни. Лі­дер ре­спу­блі­кан­ців у Се­на­ті Мітч Мак­кон­нелл пред­став­ляє Кен­тук­кі — ба­тьків­щи­ну екс­пор­те­рів аме­ри­кан­сько­го ку­ку­ру­дзя­но­го ві­скі. Оби­два про­ду­кти вклю­че­ні до спи­ску то­ва­рів за­галь­ною вар­ті­стю $50 млрд, яким за­гро­жує під­ви­ще­н­ня та­ри­фних ста­вок.

Та­кі ме­то­ди спра­цьо­ву­ва­ли ра­ні­ше. У 2003 ро­ці, ко­ли Єв­ро­пей­ський Со­юз по­гро­жу­вав вста­нов­ле­н­ням та­ри­фів на аме­ри­кан­ські про­ду­кти (зокре­ма, апель­си­ни) у від­по­відь на за­про­ва­дже­н­ня Джор­джем Бу­шем та­ри­фів на єв­ро­пей­ську сталь, остан­ній пі­шов на по­сту­пки (у Фло­ри­ді, одно­му з най­ва­жли­ві­ших шта­тів під час пре­зи­дент­ських ви­бо­рів, чи­ма­ло апель­си­но­вих план­та­цій). Але із за­яв Трам­па не ви­дно, що він го­то­вий іти на ми­ро­ву. І про за­гро­зу нев­да­чі він теж, схо­же, не здо­га­ду­є­ться.

© 2018 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.