Ро­зум та емо­ції Ко­му ви­гі­дний но­вий за­кон про абор­ти в Поль­щі

Поль­ські кон­сер­ва­то­ри про­тя­гу­ють один із най­жорс­ткі­ших у Єв­ро­пі за­ко­нів про абор­ти

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ -

На 13-му ти­жні ва­гі­тно­сті мо­ло­да вар­шав’ян­ка Мар­та до­від­а­ла­ся, що в її ма­лю­ка син­дром Да­у­на та не­без­пе­чні для жи­т­тя ва­ди. Пі­сля обов’яз­ко­вих пе­ре­ві­рок, які вклю­ча­ють та­кож і кон­суль­та­цію пси­хі­а­тра, їй до­зво­ли­ли ле­галь­но зро­би­ти аборт — один із май­же ти­ся­чі на рік у Поль­щі. Ця кра­ї­на за­про­ва­ди­ла обме­же­н­ня на пе­ре­ри­ва­н­ня ва­гі­тно­сті, що з най­су­во­рі­ших у Єв­ро­пі: їх до­зво­ле­но ли­ше в ра­зі за­гро­зи для жи­т­тя ма­те­рі, важ­ких вад роз­ви­тку пло­ду або якщо жін­ка ста­ла жер­твою зґвал­ту­ва­н­ня. Ба­га­то хто вда­є­ться до не­ле­галь­них абортів або їде за кор­дон, ча­сто до Ні­меч­чи­ни.

Те­пер ці обме­же­н­ня мо­жуть ста­ти ще жорс­ткі­ши­ми. За­ко­но­про­ект, за­про­по­но­ва­ний ор­га­ні­за­ці­єю, що ви­сту­пає про­ти абортів і яку під­три­мує ка­то­ли­цька цер­ква, за­бо­ро­ня­ти­ме пе­ре­ри­ва­н­ня ва­гі­тно­сті на­віть у ра­зі важ­ких де­фе­ктів пло­ду. Ми­ну­ло­го мі­ся­ця пар­ла­мент­ський ко­мі­тет із прав лю­ди­ни дав до­ку­мен­ту зе­ле­не сві­тло, хо­ча Ра­да Єв­ро­пи й екс­пер­ти ООН за­кли­ка­ють пар­ла­мен­та­рів від­хи­ли­ти йо­го.

Про­по­зи­ції по­си­ли­ти обме­же­н­ня пра­ва на аборт впи­су­ю­ться в по­лі­ти­ку со­ці­аль­но­го кон­се­рва­ти­зму вла­дної пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість» (ПІС). За сло­ва­ми її лі­де­ра Яро­сла­ва Ка­чин­сько­го, жін­ки по­вин­ні на­ро­джу­ва­ти ді­тей на­віть із важ­ки­ми ва­да­ми, «при­ре­че­них на смерть», щоб їх мо­жна бу­ло «охре­сти­ти, по­хо­ва­ти, да­ти ім’я» (сам він не­о­дру­же­ний і без­діт ний). Не­дав­но рі­ше­н­ням, ухва­ле­ним уря­дом, жін­кам про­по­ну­є­ться одно­ра­зо­ва ви­пла­та в су­мі 4 тис. зло­тих ($1170) за на­ро­дже­н­ня ди­ти­ни-ін­ва­лі­да, жи­вої чи мер­твої. На не­що­дав­ній пре­зен­та­ції ці­єї про­гра­ми в мі­сті Остро­лен­ка на пів­ні­чно­му схо­ді Поль­щі на сце­ні ви­сту­па­ли

У ЖОВ­ТНІ 2016-ГО ПІС ВІД­МО­ВИ­ЛА­СЯ ВІД ПРО­Е­КТУ ЗА­КО­НУ ПРО ЗА­БО­РО­НУ АБОРТІВ В УСІХ ВИ­ПАД­КАХ, КРІМ ЗА­ГРО­ЗИ ЖИТТЮ МА­ТЕ­РІ, ПІ­СЛЯ ТО­ГО ЯК КРА­Ї­НОЮ ПРОКОТИЛИСЯ МА­СО­ВІ ДЕМОНСТРАЦІЇ ПРО­ТЕ­СТУ. НО­ВИЙ ЗА­КО­НО­ПРО­ЕКТ ТЕЖ НЕПОПУЛЯРНИЙ, ПРО­ТИ НЬО­ГО ВИ­СТУ­ПА­ЮТЬ ТРИ ЧВЕР­ТІ ПО­ЛЯ­КІВ

ді­ти в ко­стю­мах ем­бріо­нів. Пі­сля при­хо­ду до вла­ди у 2015 ро­ці ПІС та­кож зу­пи­ни­ла фі­нан­со­ва­ну дер­жа­вою про­гра­му екс­тра­кор­по­раль­но­го за­плі­дне­н­ня та обме­жи­ла до­ступ до за­со­бів екс­тре­ної кон­тра це­пції.

Бо­роть­ба про­ти абортів має для пар­тії не­га­тив­ні на­слід­ки: її під­трим­ка і без цьо­го вже зна­чно впа­ла пі­сля скан­да­лу з пре­мі­я­ми для мі­ні­стрів, хо­ча в рей­тин­гах по­пу­ляр­но­сті во­на все ще по­сі­дає верх­ні по­зи­ції. У жов­тні 2016-го ПІС від­мо­ви­ла­ся від про­е­кту за­ко­ну про за­бо­ро­ну абортів в усіх ви­пад­ках, крім за­гро­зи життю ма­те­рі, пі­сля то­го як кра­ї­ною прокотилися ма­со­ві демонстрації про­те­сту. Но­вий за­ко­но­про­ект теж непопулярний. Як свід­чать остан­ні опи­ту­ва­н­ня, про­ти ньо­го ви­сту­па­ють три чвер­ті по­ля­ків.

23 бе­ре­зня 55- ти­ся­чний марш про­йшов Вар­ша­вою до го­лов­но­го офі­су ПІС. «Ми­слю, від­чу­ваю, ви­рі­шую» — скан­ду­ва­ла гру­па жі­нок. Один із пла­ка­тів за­кли­кав по­лі­ти­ків і свя­ще­ни­ків від­по­ві­сти за вла­сні грі­хи. Але на при­свя­че­но­му про­те­стам ефі­рі на дер­жав­но­му те­ле­ка­на­лі 30 бе­ре­зня не бу­ло жо­дної жін­ки.

Ді­став­ши в гру­дні по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра, ко­ли­шній бан­кір Ма­те­уш Мо­ра­ве­цький на­ма­га­є­ться за­гра­ва­ти із цен­трист­ським еле­кто­ра­том, де­що пом’якшив­ши образ уря­ду. У сі­чні він від­пра­вив у від­став­ку кіль­кох мі­ні­стрів-кон­сер­ва­то­рів. Але на ПІС ти­сне ка­то­ли­цька цер­ква. Ми­ну­ло­го мі­ся­ця Кон­фе­рен­ція єпис­ко­па­ту Поль­щі за­кли­ка­ла пар­ла­мент не від­кла­да­ти роз­гляд за­ко­ну про за­бо­ро­ну абортів.

За сло­ва­ми поль­сько­го гі­н­еко­ло­га Ур­шу­лі Ай­да­цької, яка за­раз пра­цює в Лон­до­ні, до­ступ до пре­на­таль­ної ді­а­гно­сти­ки й лі­ку­ва­н­ня вже став не­за­до­віль­ним, осо­бли­во за ме­жа­ми ве­ли­ких міст. Жін­ки ча­сто ді­зна­ю­ться про важ­кі ва­ди роз­ви­тку пло­ду то­ді, ко­ли тер­мі­ни пе­ре­ри­ва­н­ня ва­гі­тно­сті вже ми­ну­ли. «За­ко­но­про­ект озна­ча­ти­ме кі­нець пре­на­таль­ної ді­а­гно­сти­ки в Поль­щі, то­му що жін­ки не ма­ти­муть ви­бо­ру », — ка­же Ай­да­цька. Пар­ла­мен­та­рії, які під­три­му­ють цей про­ект, «не зна­ють, про які си­ту­а­ції йде­ться».

Стри­му­ю­чий фа­ктор. Зав­дя­ки ма­со­вим про­те­стам по­ля­кам по­ки що вда­є­ться зу­пи­ни­ти за­ко­но­твор­чі іні­ці­а­ти­ви ПІС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.