Укра­їн­ський спорт Впра­ви і ре­зуль­тат

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА - Ан­дрій Го­луб

Двоє чо­ло­ві­ків у жов­тих спор­тив­них кур­тках із за­до­во­ле­н­ням по­зу­ють пе­ред об’єкти­ва­ми те­ле­ка­мер се­ред юр­би. «Укра­ї­на пе­ре­мо­же!» — ви­гу­кує один із то­ва­ри­шів. Це го­ло­ва Спе­ці­а­лі­зо­ва­ної ан­ти­ко­ру­пцій­ної про­ку­ра­ту­ри На­зар Хо­ло­дни­цький. По­руч із ним на­ро­дний де­пу­тат із фра­кції БПП і го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пи­тань бю­дже­ту Вер­хов­ної Ра­ди Ан­дрій Па­вел­ко. Тро­хи да­лі мо­жна роз­гле­ді­ти ще кіль­кох на­ро­дних обран­ців. Це ві­део за­пи­са­но у ве­ре­сні 2017 ро­ку на­пе­ре­до­дні ма­тчу на­ціо­наль­них збір­них Укра­ї­ни та Ту­реч­чи­ни з фут­бо­лу. Від­не­дав­на Па­вел­ко та Хо­ло­дни­цький — ко­ле­ги. Пер­ший очо­лює ФФУ, дру­гий фа­кти­чно йо­го під­ле­глий — ві­це-пре­зи­дент ті­єї са­мої фе­де­ра­ції.

Мо­да се­ред по­лі­ти­ків та мо­жно­влад­ців на ви­со­кі по­са­ди в спор­тив­них фе­де­ра­ці­ях з’яви­ла­ся дав­но. Ту са­му ФФУ в 1990-х ро­ках очо­лю­вав Ва­ле­рій Пу­сто­вой­тен­ко, який за су­мі­сни­цтвом був прем’єр-мі­ні­стром. Де­хто про­бує се­бе в ро­лі фун­кціо­не­ра, а хтось обза­вів­ся й вла­сним спор­тив­ним клу­бом, ба­жа­но з най­ви­щої лі­ги. По­я­сне­н­ня та­ких дій за­зви­чай про­сте: лю­ди­на про­сто лю­бить фут­бол/ба­скет­бол/бокс/бо­роть­бу (по­трі­бне під­кре­сли­ти). Для ба­га­тьох це ста­ло атри­бу­том імі­джу, як і ма­ти свій ме­дій­ний актив. Вла­сне, та­ка тра­ди­ція не су­то укра­їн­ська. Во­на по­ши­ре­на в ба­га­тьох кра­ї­нах, де спорт ви­со­ких до­ся­гнень не пе­ре­тво­рив­ся на бі­знес та не при­но­сить при­бу­тку. Зно­ву ж та­ки до­ре­чне по­рів­ня­н­ня з рин­ком ЗМІ, який так і не по­став в Укра­ї­ні за 27 ро­ків не­за­ле­жно­сті.

Ін­ші пред­став­ни­ки укра­їн­ської елі­ти про­сто де­мон­стру­ють своє за­ці­кав­ле­н­ня спор­том, від­ві­ду­ю­чи ве­ли­кі спор­тив­ні за­хо­ди. Сво­го ча­су за пра­ви­ло бу­ло ви­їзди­ти на бо­ксер­ські по­єдин­ки за уча­стю бра­тів Кли­чків. Ко­ли­шній мер сто­ли­ці Оле­ксандр Омель­чен­ко на­віть до­зво­ляв со­бі ви­йти на ринг пі­сля за­вер­ше­н­ня бою, щоб при­ві­та­ти з пе­ре­мо­гою та обійня­ти­ся з бо­ксе­ром. На­вряд чи він міг то­ді при­пу­сти­ти, що обі­ймає сво­го на­сту­пни­ка. У черв­ні 2016-го своє­рі­дна лю­бов на­ро­дних де­пу­та­тів до спор­ту обер­ну­ла­ся скан­да­лом. То­ді що­най­мен­ше пів­со­тні де­пу­та­тів ви­ру­ши­ло до Фран­ції під­три­ма­ти укра­їн­ську фут­боль­ну ко­ман­ду під час ма­тчу Єв­ро-2016 про­ти Пів­ні­чної Ір­лан­дії. За­ра­ди цьо­го во­ни по­жер­тву­ва­ли ро­бо­тою, і за­сі­да­н­ня пар­ла­мен­ту не від­бу­ло­ся че­рез від­су­тність кво­ру­му. До ре­чі, під­трим­ка не до­по­мо­гла: Укра­ї­на га­не­бно про­гра­ла й ви­ле­ті­ла з тур­ні­ру.

На­справ­ді та­ке за­ці­кав­ле­н­ня по­лі­ти­ків, олі­гар­хів і по­са­дов­ців спор­том не ви­кли­ка­ло б ве­ли­ких за­пе­ре­чень. Зре­штою, усі спор­тив­ні фе­де­ра­ції, по су­ті, є гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, а роз­бу­до­ва гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, при­найм­ні фор­маль­но, — це один із прі­о­ри­те­тів дер­жа­ви. Ін­ша річ, що під­трим­ка та по­єд­на­н­ня рі­зних по­сад не по­зна­ча­ю­ться на роз­ви­тку. І сто­су­є­ться це не тіль­ки спор­ту ви­со­ких до­ся­гнень, а й ма­со­во­го, без яко­го пер­ший не­мо­жли­вий.

Кіль­кість лю­дей, що за­йма­ю­ться рі­зни­ми спор­тив­ни­ми ди­сци­плі­на­ми в за­кла­дах, які облі­ко­вує Мін­мо­лодь­спор­ту, по­віль­но змен­шу­є­ться. Якщо ста­ном на 1 сі­чня 2015-го їх бу­ло по­над 1 млн осіб, то че­рез рік ста­ло 978 тис. Най­сві­жі­ша ста­ти­сти­ка оці­нює кіль­кість спортс­ме­нів у 941 255 осіб.

Ствер­джу­ва­ти, що по всій Укра­ї­ні ли­ше близь­ко 1 млн осіб за­йма­є­ться спор­том, та­кож не зов­сім ко­ре­ктно. У на­ве­де­ній ста­ти­сти­ці йде­ться про чле­нів ДЮСШ (ди­тя­чо-юна­цьких спор­тив­них шкіл), ЦОП (цен­трів олім­пій­ської під­го­тов­ки), про­філь­них на­вчаль­них за­кла­дів, спорт­клу­бів то­що. Про те, що ця ста­ти­сти­ка не пов­ні­стю від­обра­жає за­ці­кав­ле­ність спор­том у су­спіль­стві, свід­чать по­ка­зни­ки по­пу­ляр­но­сті окре­мих ви­дів.

Очі­ку­ва­но лі­де­ром упо­до­бань став фут­бол. Ним за­йма­є­ться ко­жен п’ятий спортс­мен (близь­ко 200 тис. осіб), да­лі йдуть во­лей­бол (72 тис.), лег­ка атле­ти­ка (53 тис.), ба­скет­бол (45 тис.), пла­ва­н­ня (41 тис.), бокс (30 тис.), фі­тнес (21 тис.) і фут­зал (19 тис.).

Во­дно­час мо­жна по­гля­ну­ти на ре­зуль­та­ти за­галь­но­на­ціо­наль­но­го опи­ту­ва­н­ня мо­ло­ді, про­ве­де­но­го на за­мов­ле­н­ня то­го са­мо­го Мін­мо­лодь­спор­ту та ООН у 2015 ро­ці. Одним із за­пи­тань бу­ло та­ке: «Яким са­ме спор­том ви за­йма­ли­ся про­тя­гом остан­ніх 12 мі­ся­ців?». Ви­яви­ло­ся, що най­по­пу­ляр­ні­ши­ми ста­ли фі­тнес або фі­зи­чні впра­ви (45%), біг (30%), і ли­ше на тре­тьо­му мі­сці опи­нив­ся фут­бол (25%). Да­лі йдуть пла­ва­н­ня (23%) та ве­ло­си­пе­дний спорт (21%), яко­го вза­га­лі не­має се­ред на­йма­со­ві­ших ви­дів у що­рі­чно­му зві­ті мі­ні­стер­ства. По­тім во­лей­бол (11%), йо­га та ба­скет­бол (по 6%). Се­крет ці­єї роз­бі­жно­сті в ста­ти­сти­ці по­ля­гає в то­му, що са­ме слід ро­зу­мі­ти під спор­том і від­по­від­но йо­го по­пу­ляр­ні­стю се­ред гро­ма­дян. Згі­дно з про­філь­ним За­ко­ном «Про фі­зи­чну куль­ту­ру і спорт» ма­со­вий спорт або спорт для всіх — це «ді­яль­ність суб’єктів сфе­ри фі­зи­чної куль­ту­ри і спор­ту, спря­мо­ва­на на за­без­пе­че­н­ня ру­хо­вої актив­но­сті лю­дей під час їх до­зві­л­ля для змі­цне­н­ня здо­ров’я». Ра­зом із тим спорт, від­по­від­но до за­ко­ну, пе­ред­ба­чає ще один ва­жли­вий мо­мент — зма­галь­ність про­це­су.

Во­дно­час лю­ди­на, яка ка­же, що про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку за­йма­ла­ся ве­ло­спор­том, мо­гла й не бра­ти уча­сті в жо­дних зма­га­н­нях, а та­кож зов­сім не обов’яз­ко­во ре­гу­ляр­но тре­ну­ва­ла­ся. Во­на мо­же

МА­СО­ВИЙ ТА ВЕ­ЛИ­КИЙ СПОРТ В УКРА­Ї­НІ ІСНУЄ ФА­КТИ­ЧНО В ПАРАЛЕЛЬНИХ РЕАЛЬНОСТЯХ, ЗА­МІСТЬ ТО­ГО ЩОБ ДОПОВНЮВАТИ ОДИН ОДНО­ГО. ТИМ ЧА­СОМ КО­ЖНА ЧЕТВЕРТА МО­ЛО­ДА ЛЮ­ДИ­НА ЗА ОСТАН­НІ 12 МІ­СЯ­ЦІВ ЖО­ДНО­ГО РА­ЗУ НЕ ЗА­ЙМА­ЛА­СЯ СПОР­ТОМ АБО РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ У ВІЛЬ­НИЙ ЧАС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.