З біо­гра­фії Юзев­сько­го:

Ukrainskiy Tyzhden - - СПАДОК -

1892

— на­ро­див­ся в Ки­є­ві, з гім­на­зій­но­го ві­ку на­ле­жав до поль­ської «Кор­по­ра­ції» — об’єд­на­н­ня гім­на­зій­них та сту­дент­ських спі­лок, нав­чав­ся на фі­зи­ко- ма­те­ма­ти­чно­му від­ді­лі Уні­вер­си­те­ту Свя­то­го Во­ло­ди­ми­ра (ни­ні КНУ іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка).

1915

— від­прав­ле­ний на за­сла­н­ня до Са­ра­то­ва. Пе­ред тим став чле­ном Поль­ської вій­сько­вої ор­га­ні­за­ції.

1917

— по­вер­нув­ся до Ки­є­ва, про що пи­сав: «По­вер­нув­шись, ви­явив Ки­їв укра­їн­ським, сто­ли­цею Укра­їн­ської дер­жа­ви з вла­сним уря­дом, пар­ла­мен­том, адмі­ні­стра­тив­ним апа­ра­том. Зни­кло трьо­хко­лір­не зна­ме­но, на йо­го мі­сці во­зве­ли­чу­вав­ся бла­ки­тно-жов­тий пра­пор». За­йма­є­ться роз­від­кою на ко­ристь Поль­щі.

1919

— ви­їжджає до Вар­ша­ви, а вже на­сту­пно­го ро­ку при­зна­че­ний ві­це- мі­ні­стром вну­трі­шніх справ уря­ду УНР.

1920

— по­вер­та­є­ться до Вар­ша­ви, хо­ча фор­маль­но ще зна­чив­ся чле­ном уря­ду УНР. За­йма­є­ться ма­ляр­ством.

1927

— очо­лює Ка­бі­нет го­ло­ви ра­ди мі­ні­стрів Поль­щі.

1928

— во­лин­ський воє­во­да. На ко­ро­ткий пе­рі­од у 1929–1930 ро­ках по­вер­та­є­ться в уряд на по­са­ду мі­ні­стра вну­трі­шніх справ.

1939

— пі­сля по­ча­тку вій­ни пра­цює в поль­сько­му під­піл­лі, зокре­ма очо­лює Вар­шав­ський округ.

1953

— за­а­ре­што­ва­ний Слу­жбою без­пе­ки та за­су­дже­ний до до­ві­чно­го ув’язне­н­ня.

1956

— до­стро­ко­во звіль­не­ний. До кін­ця жи­т­тя за­йма­є­ться ма­ляр­ством, зокре­ма стає чле­ном Спіл­ки поль­ських ху­до­жни­ків.

1981

— по­мер у Вар­ша­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.