Жак де Дек­кер

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

на­ро­див­ся 1945 ро­ку в Брюс­се­лі. Ви­щу осві­ту здо­був у Брюс­сель­сько­му віль­но­му уні­вер­си­те­ті (спе­ці­аль­ність «Гер­ман­ська фі­ло­ло­гія»), дов­гий час ви­кла­дав у Мон­сько­му уні­вер­си­те­ті, у Ви­що­му ін­сти­ту­ті ми­стецтв Фе­де­ра­ції Вал­ло­нія-брюс­сель і в Ко­ро­лів­ській кон­сер­ва­то­рії в Брюс­се­лі. У 1985–1990- му очо­лю­вав від­діл куль­ту­ри що­ден­ної га­зе­ти Le Soir. По­ряд із тим 1963 ро­ку спіль­но з Аль­бе­ром-ан­дре Ле­ре за­сну­вав Те­атр де Ле­с­прі Фрап­пер, для яко­го пе­ре­клав й ада­пту­вав ба­га­то дра­ма­ти­чних текс­тів, зокре­ма тво­ри Гю­ґо Кла­у­са, Ген­рі­ка Іб­се­на, Авґу­ста Стрін­дбер­ґа й Ан­то­на Чє­хо­ва. Ав­тор низ­ки про­зо­вих і дра­ма­тур­гі­чних тво­рів: ро­ма­нів «Ве­ли­ке ко­ле­со» (1985), «Ви­тів­ки ко­ха­н­ня» (1990), «Че­ре­во ки­та» (1996), збір­ки но­ве­лі­сти­ки «Ні­чо­го ти не ба­чив у Ва­тер­лоо» (2003) та «Змен­ше­ні мо­де­лі» (2010). У ба­га­тьох кра­ї­нах ідуть на ко­ну йо­го п’єси «Сві­та­нок» (1976), «Фі­тнес» (1992), «Ма­гно­лія» (2000), «Епі­фа­нія 80» (2007) то­що. З 1997 ро­ку — член Ко­ро­лів­ської ака­де­мії фран­цузь­кої мо­ви та лі­те­ра­ту­ри Бель­гії, п’ять ро­ків по­то­му обра­ний її не­о­дмін­ним се­кре­та­рем.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.