16–22 кві­тня че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

Ки­їв (вул. Ли­сен­ка, 3): 17 кві­тня, 18:30 — пе­ре­д­прем’єр­не чи­та­н­ня ви­ста­ви Те­а­тру на По­до­лі «Про­да­вець до­щу». 18 кві­тня, 18:30 — «Ді­а­ло­ги про...» Роз­мо­ва Май­кла Щу­ра та Де­ни­са Ка­зан­сько­го «Хто бо­ї­ться су­спіль­но­го мов­ле­н­ня? У який бік ру­ха­є­ться укра­їн­ська жур­на­лі­сти­ка?». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». 19 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Артема По­ле­жа­ки «На­ві­сні пі­сні» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Лю­та Спра­ва». 20 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція про­е­кту «UA:КАЗ­КИ. Ра­діо­хви­ля ав­тор­ських ка­зок укра­їн­ською мо­вою для ді­тей» за уча­стю Хри­сти­ни Со­ло­вій та Ан­дрія Хлив­ню­ка. Спіль­но з На­ціо­наль­ною су­спіль­ною те­ле­ра­діо­ком­па­ні­єю.

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46): 20 кві­тня, 19:00 — по­е­ти­чний ве­чір Лю­дми­ли Та­ран і На­тал­ки Бі­ло­цер­кі­вець.

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89): 18 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція ро­ма­ну Лю­бо­ві За­го­ров­ської «Ко­ли бу­ли ми...» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Оле­ксандр Ве­ше­ле­ні.

Во­ло­ди­мир-во­лин­ський (вул. Ко­вель­ська, 6): 21 кві­тня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 7–10 ро­ків. Ро­зва­жаль­но­пі­зна­валь­на ман­дрів­ка «Впе­ред до да­ле­ких пла­нет!».

Дні­про (вул. Глін­ки, 15): 16 кві­тня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Артема По­ле­жа­ки «На­ві­сні пі­сні» за уча­стю автора. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Лю­та Спра­ва». 20 кві­тня, 18:00 — Speaking club. Пе­ре­гляд та обго­во­ре­н­ня філь­му «При­бу­т­тя» (ре­жи­сер Де­ні Віль­ньов) ан­глій­ською мо­вою. Спіль­но з ГО ФРІ. 21 кві­тня, 10:30 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 2 ро­ків. Чи­та­н­ня істо­рії «Про вов­ка, що ви­пав з книж­ки» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та ма­лю­ва­н­ня йо­го но­вих при­год. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (093) 535-51-76. 21 кві­тня, 13:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей від 7 ро­ків. Пе­ре­гляд та обго­во­ре­н­ня філь­му «Мол­лі Мун і ча­рів­ний під­ру­чник гі­пно­зу» (ре­жи­сер Крі­сто­фер Н. Ров­лі). Спіль­но з «Чіл­дрен Кі­но­фе­стом». Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (093) 535-51-76.

За­по­ріж­жя (просп. Со­бор­ний, 137): 17 кві­тня, 18:30 — «Знак за­пи­та­н­ня» з Оль­гою Ва­ка­ло. Дис­ку­сія «Су­ча­сний центр мі­ста — хто ж про­ти? Еко­но­мі­чні, по­лі­ти­чні та еко­ло­гі­чні ри­зи­ки мас­шта­бних бу­дів­ництв, за­пла­но­ва­них у цен­трі мі­ста». 18 кві­тня, 18:30 — до 100- річ­чя Укра­їн­ської ре­во­лю­ції ле­кція істо­ри­ка Во­ло­ди­ми­ра Чо­па «Не­стор Ма­хно — чор­на зір­ка ре­во­лю­ції». Спіль­но із За­по­різь­ким на­ціо­наль­ним те­хні­чним уні­вер­си­те­том. 21 кві­тня, 11:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 3– 5 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Сіль­ві Мі­шлен та Аман­дін Піу «День на­ро­дже­н­ня Бі­ло­чки» (ви­дав­ни­цтво Vivat) і ство­ре­н­ня аплі­ка­ції «Бі­ло­чка». Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (099) 201- 63-87.

Іва­но- Фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31): 17 кві­тня, 18:00 — про­ект «Ман­дри». Роз­мо­ва з Ган­ною Бур­ла­кою на те­му «По­до­рож до Іслан­дії — кра­ї­ни льо­ду та по­лум’я».

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7): 17 кві­тня, 18: 30 — дис­ку­сія «Ре­став­ра­ція Гар­ні­зон­но­го хра­му свя­тих апо­сто­лів Пе­тра і Пав­ла: від про­е­кту до ре­а­лі­за­ції» за уча­стю о. Степана Су­са, Па­ве­ла Бо­лін­сько­го, Пав­ла Бо­гай­чи­ка та Ві­кто­ра Про­дан­чу­ка. Мо­де­рує Мар­та Со­мик. 19 кві­тня, 18: 30 — «Ті, що на­ди­ха­ють ». Роз­мо­ва з об’єд­на­н­ням гра­фі­ті та стрит- ар­ту « Фар­бо­ва­ний лис ». Мо­де­рує Мар­та Со­мик. 21 кві­тня, 11: 00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6– 8 ро­ків. Пре­зен­та­ція книж­ки Ана­ста­сії Вол­хов­ської « Афи­но­вий ве­дме­дик » за уча­стю ілю­стра­тор­ки Яни Фе­фе­ло­вої. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Vivat.

с. Со­кіль­ни­ки, Львів­ська обл. (вул. Стрий­ська, 30, ТРЦ King Cross Leopolis): 21 кві­тня, 12: 00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 6–10 ро­ків. Зу­стріч з еко­акти­ві­ста­ми « Зе­ле­ної ко­роб­ки» і май­стер- клас із сор­ту­ва­н­ня смі­т­тя. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (050) 512-70-71.

Рів­не (вул. Ко­ро­лен­ка, 2): 19 кві­тня, 18: 30 — май­стер- клас Єв­ге­на Ва­си­льє­ва «Що по­трі­бно акто­ру- по­ча­тків­цю».

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44): 21 кві­тня, 12: 00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 7–12 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки «Со­ня­чна си­сте­ма» (ви­дав­ни­цтво « Арт­букс ») та ін­те­р­актив­на зу­стріч на те­му «Що і як спо­сте­рі­га­ти в те­ле­скоп» за уча­стю астро­но­ма- ама­то­ра, уча­сни­ка спіль­но­ти « Астро­су­ми» Во­ло­ди­ми­ра Су­ли­ми.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 5– 9): 16 кві­тня, 18:30 — тер­но­по­ле­знав­чі зу­стрі­чі з істо­ри­ком Во­ло­ди­ми­ром Ока­рин­ським: «Тер­но­піль- 478. На­ро­дже­н­ня, смерть і пе­ре­ро­дже­н­ня, або Чо­му Тер­но­піль та­ки мі­сто?». Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук. 18 кві­тня, 18: 30 — пре­зен­та­ція книж­ки Іго­ря Ду­ди «Тер­но­піль. 1944–1994. Істо­ри­ко- кра­є­зна­вча хро­ні­ка». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Нав­чаль­на кни­га — Богдан». Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

Хар­ків (вул. Сум­ська, 3): 19 кві­тня, 18: 30 — пре­зен­та­ція книж­ки Оле­ксія Де­ка­ня «Ко­рі­н­ня Все­сві­ту ». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Брайт Букс ». Мо­де­рує Остап Ми­ки­тюк. 21 кві­тня, 17: 00 — пре­зен­та­ція ди­тя­чої книж­ки Та­їс Зо­ло­тков­ської « Ай- Кім: мо­ро­зи­во для Ле­сі» (ви­дав­ни­цтво «Мо­но­літ ») та ви­го­тов­ле­н­ня аплі­ка­ції ра­зом з ілю­стра­тор­кою Юлі­єю Пи­ли­пча­ті­ною.

Хмель­ни­цький (вул. Про­ску­рів­ська, 2): 19 кві­тня, 18: 30 — зу­стріч на те­му «Су­ча­сне ли­цар­ство, Тол­кін та Но­ві «Олім­пій­ські ігри», або За ла­штун­ка­ми істо­ри­чно­го се­ре­дньо­ві­чно­го бою». 21 кві­тня, 12: 00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4– 8 ро­ків. Ін­те­р­актив­на зу­стріч «Та­єм­ни­ця лі­су ». 22 кві­тня, 16:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Єв­ге­на Лі­ра «Під­зем­ні рі­ки те­чуть » за уча­стю автора. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Жу­пан­сько­го.

ме­не, чи вар­то їм іти на вій­ну, я ка­жу, що не вар­то. Адже якщо ти ста­виш та­кі за­пи­та­н­ня, то на­справ­ді не го­то­вий».

Яки­ми бу­ли най­важ­чі мо­мен­ти вже як у бій­ця? Пер­ше, про що зга­дує Юлія, — осінь 2015-го. «То­ді пі­шла пер­ша хви­ля до­бро­воль­ців і до ар­мії ста­ли при­хо­ди­ти зов­сім рі­зні лю­ди. Бу­ли се­ред них і ті, хто пря­мо ка­зав, що їм бай­ду­жа ця вій­на. Ба­га­то хто з них зго­дом змі­нив свою дум­ку. Але нам, до­бро­воль­цям, чу­ти та­ке бу­ло ду­же бо­ля­че та ди­ко…»

Не лег­ше, ка­же, бу­ло зу­стрі­ча­ти й не­мо­ти­во­ва­них офі­це­рів. «Се­ред них бу­ли й ті, хто май­же від­кри­то за­яв­ляв, що їм ця вій­на не по­трі­бна. Во­ни за­бо­ро­ня­ли нам стрі­ля­ти. І ми зна­ли, що при пер­шій мо­жли­во­сті во­ни зда­ва­ти­му­ться. То­му вчи­ли­ся во­ю­ва­ти й у та­ких умо­вах, вчи­ли­ся роз­ра­хо­ву­ва­ти ли­ше на се­бе… До­сі ду­же бо­ля­че, ко­ли справ­жні до­бро­воль­ці, що во­ю­ва­ли з 2014 ро­ку, як офі­це­ри, так і ря­до­ві, звіль­ня­ю­ться».

Не лег­ше, зі­зна­є­ться Біл­ка, пе­ре­жи­ти й ро­та­ції, ко­ли бо­йо­вий під­роз­діл на три­ва­лий час ви­во­дять із зо­ни АТО на по­лі­го­ни.

Як став­ля­ться сд ді­ти до то­го, о о, що вже ер три ро­ки пра­кти­чно о не ба­чать ма­му? «Во­ни пе­ре­ста­ли ме­не ба­чи­ти, чи­ти, ще ко­ли я бу­ла во­лон­те­ром… — зі­тхає жін­ка. — Але вже то­ді зна­ли, що «ма­ма за­йма­є­ться ься хо­ро­шою спра­вою». Зна­ли, що я до­по­ма­гаю ю сол­да­там. За­раз теж, вла­сне, до­по­ма­гаю сол­да­там… да­там… Для ме­не са­ме це ва­жли­во. Ча­сто бу­ває ає так, що від­мов­ля­ю­ся пра­цю­ва­ти з по­зи­ції, якщо во­на до­ста­тньо не укрі­пле­на та про­стрі­лю­є­ться. Хтось ска­же, що це не­про­фе­сій­но, але сьо­го­дні і я від­пра­цюю, а зав­тра з то­го бо­ку при­йде во­рог і пра­цю­ва­ти­ме по мо­їх хло­пцях. То­му пер­ше, на що звер­таю ува­гу, — де су­про­тив­ник мо­же пі­йма­ти в при­ціл на­ших бій­ців. І пра­цю­ва­ти­му, тіль­ки якщо та­кої мо­жли­во­сті в ньо­го не­має. У книж­ках не на­пи­са­но, що по­трі­бно так ді­я­ти. Але цьо­го вчив мій ком­бат… Без­пе­ка по­над усе, го­лов­не — збе­рег­ти жи­т­тя. Ми й так за­ба­га­то втра­ти­ли на вій­ні. Та­ка в ме­не фі­ло­со­фія, я вва­жаю її пра­виль­ною, і ме­ні бай­ду­же, якщо хтось не зго­ден».

«Ли­ше пі­сля то­го, як хтось уже по­чав снай­пер­ську вій­ну по мо­їх, я маю пра­во на все», — до­дає Юля.

…Не при­хо­ву­ва­ти своє ім’я та облич­чя для снай­пе­ра, м’яко ка­жу­чи, не­зви­чно. Але для Юлії Ма­тві­єн­ко це вже нор­ма. Во­на має сто­рін­ку у Facebook, де ви­сві­тлює, зокре­ма, й без­ліч ар­мій­ських про­блем. Зня­ла­ся в до­ку­мен­таль­но­му філь­мі про жі­нок на вій­ні під на­звою «Не­ви­ди­мий ба­таль­йон» і за по­тре­би спіл­ку­є­ться з жур­на­лі­ста­ми. Чо­му? «Нас, дів­чат, на­справ­ді ба­га­то. І я швид­ко зви­кла до то­го, що ко­ли во­лон­те­ри пе­ре­да­ють нам до­по­мо­гу, о о у, то о по­трі­бно о р б о зроб зро­би­ти ф фо­то­звіт, у яко­му са­ме ме­ні до­ве­де­ться по­ка­за­ти по­ка­зат своє облич­чя, адже ін­ші бо­я­ться. А ме­ні вже вж втра­ча­ти ні­би ні­чо­го, — смі­є­ться. — Але за зав­жди ка­жу, що на­справ­ді я не одна та­ка. І та­ким т чи­ном від­сто­юю, зокре­ма, і пра­ва тих дів­чат, які сві­ти­ти­ся не го­то­ві. Так, нам, снай­пе­рам, сн цьо­го ро­би­ти не мо­жна… Але я да­ле да­ле­ка від дум­ки, що вся ФСБ ки­не­ться шу­ка­ти сам са­ме ме­не». «Та й фіг ме­не зна­йдеш, — усмі­ха­є­ться. — По­ки я на вій­ні, са са­ма за­зви­чай не

знаю, де бу­ду за го го­ди­ну…»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.