Олег Тка­чук: «Га­даю, що в бе­ре­зні Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд по­чне пра­цю­ва­ти»

«Га­даю, що в бе­ре­зні Ан­ти­ко­ру­пцій­ний суд по­чне пра­цю­ва­ти»

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення - Спіл­ку­вав­ся Ан­дрій Го­луб

Го­ло­ва Ра­ди суд­дів Укра­ї­ни роз­по­вів про ре­фор­му тре­тьої вла­ди

Го­ло­ва Ра­ди суд­дів Укра­ї­ни роз­по­вів Ти­жню про но­ві окру­жні суди, де­та­лі ор­га­ні­за­ції Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду та Су­ду з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті.

Є про­бле­ма не­ста­чі суд­дів, що ство­рює на­дмір­не на­ван­та­же­н­ня на них. Її ви­рі­шу­ють ро­ка­ми. Ко­ли са­ме це пи­та­н­ня пе­ре­ста­не бу­ти на­стіль­ки го­стрим? — От у ме­не на сті­ні є кіль­ка ар­ку­шів (близь­ко де­ся­ти фор­ма­ту А4, на ко­жно­му з них — на­зва рай­су­ду. — Ред.), у них вка­за­но суди, де пра­во­су­д­дя не здій­сню­є­ться. Мі­сяць то­му їх бу­ло втри­чі біль­ше. Але це все одно про­бле­ма, ко­ли суд­дів не­має, — і для гро­ма­ди, і для лю­дей. Во­дно­час суди про­тя­гом ро­ку ви­рі­шу­ють при­бли­зно 4 млн справ. До по­ча­тку остан­ньої ре­фор­ми в Укра­ї­ні пра­цю­ва­ло близь­ко 8,3 тис. суд­дів. Сьо­го­дні їх на 3 тис. мен­ше. Об­сяг справ не змен­шив­ся. Про­цес ква­лі­фі­ка­цій­но­го оці­ню­ва­н­ня, звіль­не­н­ня та при­зна­че­н­ня суд­дів ні­як не впли­ває на оскар­же­н­ня рі­шень, звер­не­н­ня до су­ду або кіль­кість зло­чи­нів. Це над­зви­чай­но ве­ли­ке та не­по­силь­не на­ван­та­же­н­ня для су­до­вої си­сте­ми. У се­ре­дньо­му су­д­дя має ви­рі­ши­ти по­над 100 справ про­тя­гом мі­ся­ця. Та­кий темп впли­ває і на мо­жли­вість ефе­ктив­но­го роз­гля­ду спра­ви, і на опи­са­н­ня всіх мо­ти­вів у рі­шен­ні, і на оцін­ку до­ка­зів. Ін­ко­ли це по­зна­ча­є­ться на за­кон­но­сті рі­шень. Во­дно­час в Укра­ї­ні оскар­жу­є­ться не більш як 15% рі­шень су­дів. Тоб­то в ре­шті ви­пад­ків сто­ро­ни по­го­джу­ю­ться із їх за­кон­ні­стю.

Чо­му су­дів і суд­дів ста­ло мен­ше? Су­спіль­ство пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті по­ста­ви­ло ви­мо­гу пе­ред за­ко­но­дав­цем пе­ре­оці­ни­ти ді­яль­ність су­дів. Та­кий про­цес по­чав­ся й три­ває вже дру­гий рік. Суд­ді пі­шли на оці­ню­ва­н­ня, по­ча­ла­ся пе­ре­вір­ка де­кла­ра­цій і знань, те­сту­ва­н­ня на від­по­від­ність про­фе­сії, і це впли­ну­ло на швид­кість роз­гля­ду справ. Я ду­маю, що 2019-го за­вер­ши­ться ква­лі­фі­ка­цій­не оці­ню­ва­н­ня тих суд­дів, які ни­ні на по­са­дах. Це ще 3 тис. Крім то­го, близь­ко 1–2 тис. суд­дів при­йдуть пі­сля на­вча­н­ня у На­ціо­наль­ній шко­лі суд­дів. То­му до кін­ця на­сту­пно­го ро­ку го­стру про­бле­му з ка­дра­ми бу­де ви­рі­ше­но.

Ство­ре­н­ня окру­жних су­дів. Є ба­га­то ню­ан­сів, але якщо умов­но: це се­ля­нин їзди­ти­ме до суд­ді чи су­д­дя до се­ля­ни­на? Якщо су­д­дя, то чи­їм ко­штом це від­бу­ва­ти­ме­ться? — Як­би суд­ді їзди­ли се­ла­ми або мі­ста­ми, то не­зро­зумі­ло, скіль­ки їх уза­га­лі по­трі­бно на 45 млн на­се­ле­н­ня. Та­ко­го ні­ко­ли не бу­ло й, га­даю, не бу­де. За­раз у нас від­бу­ва­є­ться адмі­ні­стра­тив­но-су­до­ва ре­фор­ма. Лі­кві­до­ва­но суди, які пра­цю­ва­ли ра­ні­ше, і ство­ре­но окру­жні. Сенс її в то­му, щоб змен­ши­ти кіль­кість адмі­ні­стра­тив­но­го пер­со­на­лу.

Є якийсь умов­ний Ло­хви­цький рай­суд (один із не­ро­бо­чих ни­ні су­дів на до­шці в Тка­чу­ка. — Ред.). Йо­го при­мі­ще­н­ня ко­мусь пе­ре­да­дуть, за­кри­ють? — Ні, ні­чо­го не за­кри­ють. Суди справ­ді за­ли­ша­ться в тих са­мих при­мі­ще­н­нях. Ска­жі­мо так, якщо є чо­ти­ри суди в пев­ній ча­сти­ні обла­сті й на­зи­ва­ю­ться во­ни по-рі­зно­му, то те­пер ство­ре­но один окру­жний суд, який опі­ку­ва­ти­ме­ться пра­во­су­д­дям у чотирьох ра­йо­нах. При­мі­ще­н­ня за­ли­ша­ться, але го­ло­ва су­ду, йо­го за­сту­пник, ке­рів­ник апа­ра­ту та йо­го за­сту­пник бу­де один. Зві­сно, це по­зи­тив­на ча­сти­на ре­фор­ми. Адже адмі­ні­стра­тив­ний апа­рат змен­ши­ться й зав­дя­ки цьо­му звіль­ня­ться ма­те­рі­аль­ні та люд­ські ре­сур­си, щоб ви­ко­ну­ва­ти ін­ші зав­да­н­ня. Окрім то­го, ми йде­мо до еле­ктрон­но­го су­ду. Це дасть змо­гу зно­ву ж та­ки об’єд­на­ти про­це­си, які від­бу­ва­ю­ться в ко­жно­му су­ді. Роз­по­діл справ, ре­є­стра­ція, ар­хів­не ді­ло­вод­ство — все від­бу­ва­ти­ме­ться в одно­му окру­жно­му су­ді.

Якщо один суд на чо­ти­ри ра­йо­ни, то чи мо­же ста­ти­ся, що су­д­дя десь у Ло­хви­ці, а спра­ву йо­му при­зна­чи­ли в су­сі­дньо­му ра­йо­ні? — Не бу­де та­ко­го. У ко­жно­му су­ді є комп’ютер­на си­сте­ма, сер­вер, який і роз­по­ді­ляє спра­ви. Із ча­сом, ко­ли за­пра­цює окру­жний суд, так са­мо до Ло­хви­ці по­тра­пля­ти­муть спра­ви, які над­хо­ди­ти­муть із про­ку­ра­ту­ри чи по­лі­ції са­ме то­го ра­йо­ну. І при­зна­ча­ти­му­ться від­по­від­ні суд­ді. Ли­ше за­галь­ні збо­ри суд­дів від­бу­ва­ти­му­ться в цен­траль­но­му при­мі­щен­ні, яке ви­зна­чать. Утім, так бу­де не в усіх су­дах. Є ча­сти­на адмі­ні­стра­тив­них і го­спо­дар­ських (остан­ніх біль­ше), де ро­би­ти це не­до­ціль­но, бо на­ван­та­же­н­ня дає змо­гу від­мо­ви­ти­ся від утри­ма­н­ня су­ду в то­му чи ін­шо­му ре­гіо­ні. У та­ко­му ра­зі ство­рять, на­при­клад, Окру­жний апе­ля­цій­ний суд Він­ни­цької обла­сті, який роз­та­шо­ву­ва­ти­ме­ться у Він­ни­ці. Він і ра­ні­ше ді­яв на три обла­сті, а те­пер по­ши­рю­ва­ти­ме­ться на шість. По­ра­ху­ва­ли, що на­ван­та­же­н­ня на суд­дів дає змо­гу так зро­би­ти. Зно­ву ж та­ки з огля­ду на адмі­ні­стра­тив­ну еко­но­мію роз­по­діл і роз­гляд апе­ля­цій­них скарг від­бу­ва­ти­ме­ться в одно­му мі­сці. Ясна річ, що ви­ни­ка­ти­муть пев­ні пи­та­н­ня що­до то­го, як до­їха­ти. З ме­тою уни­кне­н­ня цих про­блем

одно­ча­сно з про­ве­де­н­ням адмі­ні­стра­тив­ної ре­фор­ми вне­сли змі­ни до всіх про­це­су­аль­них ко­де­ксів, які пе­ред­ба­ча­ють мо­жли­вість пи­сьмо­во­го та по­тре­бу еле­ктрон­но­го про­ва­дже­н­ня, ко­ли в ре­жи­мі ре­аль­но­го ча­су мо­жна спіл­ку­ва­ти­ся із су­дом або по­да­ва­ти до­ку­мен­ти, кло­по­та­н­ня то­що.

Єди­на ін­фор­ма­цій­на те­ле­ко­му­ні­ка­цій­на си­сте­ма, яка має за­пра­цю­ва­ти з 1 сі­чня, — це те, про що ви зга­ду­є­те у зв’яз­ку з еле­ктрон­ним су­до­чин­ством. Що змі­ни­ться для ме­не як гро­ма­дя­ни­на? Я змо­жу все зро­би­ти он­лайн і про­сто при­йти на за­сі­да­н­ня су­ду? — Із за­про­ва­дже­н­ням те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної си­сте­ми є ба­га­то но­вих під­хо­дів до роз­гля­ду справ, до ви­рі­ше­н­ня про­це­су­аль­них, під­го­тов­чих пи­тань. Це ду­же ва­жли­вий крок і ви­про­бу­ва­н­ня для су­до­вої си­сте­ми, для всіх ор­га­нів, які за­без­пе­чу­ють її ді­яль­ність. То­му що пра­цю­ва­ти в ре­жи­мі он­лайн суди фа­кти­чно не вмі­ють і цим ні­ко­ли не за­йма­ли­ся. Най­імо­вір­ні­ше, суд­дів по­трі­бно бу­де вчи­ти. Однак це до­ста­тньо про­гре­сив­ний крок за­ко­но­дав­ця. Я вже ка­зав, що суди роз­гля­да­ють 4 млн справ. Ду­маю, зна­чну ча­сти­ну з них мо­жна роз­гля­ну­ти са­ме в он­лайн-про­ва­джен­ні.

У чо­му во­но по­ля­гає? У то­му, що осо­ба, яка ба­жає звер­ну­ти­ся до су­ду, по­дає на сай­ті ті чи ін­ші до­ку­мен­ти. Спо­ча­тку по­зов­ну за­яву чи скар­гу. Її в еле­ктрон­ній фор­мі про­тя­гом кіль­кох се­кунд пі­сля над­си­ла­н­ня ре­є­стру­ють у си­сте­мі. Су­д­дя, озна­йо­мив­шись зі спра­вою чи за­явою, ви­рі­шує пи­та­н­ня про до­ста­тність до­ка­зів, що до­да­ю­ться. Та­кож тре­ба над­си­ла­ти під­твер­дже­н­ня спла­ти су­до­во­го збо­ру. Ни­ні сто­ро­ни іно­ді по­да­ють до­ку­мен­ти, ні­би­то спла­ти­ли збір, а суд пе­ре­ві­ряє і не ви­яв­ляє цьо­го. Те­пер від­ра­зу бу­де до­ступ до ре­є­стру Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби, який це по­ка­же. Су­д­дя, пе­ре­ві­рив­ши ма­те­рі­а­ли, отри­ма­ні від сто­ро­ни, від­ра­зу на­ді­шле еле­ктрон­ну по­зов­ну за­яву, щоб ін­ша сто­ро­на мо­гла від­по­ві­сти на за­яв­ле­ні ви­мо­ги. Во­на так са­мо це ро­бить в еле­ктрон­но­му ре­жи­мі, а су­д­дя одра­зу при­зна­чає спра­ву до слу­ха­н­ня. За­тим сто­ро­ни ма­ють пра­во з’яви­ти­ся до су­ду.

Не по­трі­бно над­си­ла­ти по­віс­тки. Сьо­го­дні ти­ся­чі їх по­вер­та­ють, бо сто­ро­на або не отри­ма­ла, або не знає, або її не­має, або у від­пус­тці. Ко­ли бу­де вка­за­но адре­су, то во­на отри­має еле­ктрон­ний лист із по­ві­дом­ле­н­ням про при­зна­че­н­ня спра­ви до слу­ха­н­ня. Ін­ша річ, чи за­хо­че з’яви­ти­ся на за­сі­да­н­ня. Але ві­до­мо­сті, що сто­ро­ну по­ві­дом­ле­но про слу­ха­н­ня, бу­дуть, і то­ді суд має пра­во, вже не від­кла­да­ю­чи, роз­гля­ну­ти спра­ву. За­раз же со­тні ти­сяч ра­зів від­кла­да­ють слу­ха­н­ня. От ви при­їжджа­є­те до су­ду, а від­по­від­ач не при­їхав, по­тім при­їжджа­є­те, а не при­їхав адво­кат від­по­від­а­ча. Зна­чну кіль­кість справ че­рез це роз­гля­да­ють рік чи дов­ше, то­ді як за­ко­ном пе­ред­ба­че­но два мі­ся­ці.

Усе, про що ви ка­же­те, за­пра­цює з 1 сі­чня? — Ні. Для то­го щоб те­ле­ко­му­ні­ка­цій­на си­сте­ма стар­ту­ва­ла, за 90 днів до по­ча­тку її ро­бо­ти в «Го­ло­сі Укра­ї­ни» має з’яви­ти­ся по­ві­дом­ле­н­ня. Оскіль­ки сьо­го­дні вже 22 жов­тня, то, оче­ви­дно, во­на не за­пра­цює з 1 сі­чня 2019-го. Мо­жу пе­ред­ба­чи­ти, що на се­ре­ди­ну на­сту­пно­го ро­ку во­на пра­цю­ва­ти­ме в те­сто­во­му ре­жи­мі. Для то­го не­об­хі­дно, щоб усі адво­ка­ти Укра­ї­ни, які бе­руть участь у роз­гля­ді справ, за­ре­є­стру­ва­ли свою еле­ктрон­ну по­што­ву адре­су, на яку їм мо­жна від­прав­ля­ти по­ві­дом­ле­н­ня. Про­ку­ро­ри та всі дер­жор­га­ни ма­ють зро­би­ти те са­ме.

На­скіль­ки вже про­су­нув­ся про­цес за­пу­ску си­сте­ми? — Ни­ні від­бу­ва­є­ться пе­ре­ве­де­н­ня в еле­ктрон­ну фор­му справ, які на роз­гля­ді в су­дах. Тоб­то ска­ну­ва­н­ня та оциф- ру­ва­н­ня ма­те­рі­а­лів. На по­ча­ток ми­ну­ло­го ти­жня оци­фро­ва­но 167 тис. справ. У про­ва­джен­ні в су­дах їх ни­ні близь­ко 900 тис. До кін­ця ро­ку очі­ку­є­ться над­хо­дже­н­ня ще 900 тис. Тоб­то орі­єн­тов­но 1,8 млн справ тре­ба від­ска­ну­ва­ти. Окрім то­го, по­трі­бні ще те­хні­чне і про­грам­не за­без­пе­че­н­ня. Сьо­го­дні це за­вер­шу­є­ться й одно­ча­сно від­бу­ва­є­ться апро­ба­ція про­грам. Ми Ра­дою суд­дів ми­ну­ло­го ти­жня обго­во­рю­ва­ли та­ке пи­та­н­ня з ке­рів­ни­ком ІСС (Ін­фор­ма­цій­но-су­до­ві си­сте­ми. — Ред.), яка за­йма­є­ться роз­роб­кою ПЗ і те­хні­чно­го обла­дна­н­ня. Хо­че­мо по­ба­чи­ти, на­скіль­ки від­ска­но­ва­ні до­ку­мен­ти го­дя­ться для ви­ко­ри­ста­н­ня су­да­ми й сто­ро­на­ми. Одна річ — ство­ре­н­ня про­гра­ми, а зов­сім ін­ша — при­да­тність її до ви­ко­ри­ста­н­ня лю­дьми.

Кон­курс до Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Окрім са­мо­го від­бо­ру суд­дів, є ще за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті су­ду. Бу­ло по­ві­дом­ле­н­ня, що зна­йшли бу­дів­лі, є пи­та­н­ня при­зна­че­н­ня апа­ра­ту су­ду. Чи огля­да­ли ці при­мі­ще­н­ня, чи під­хо­дять во­ни та чи зна­йшли пра­ців­ни­ків апа­ра­ту? — Пи­та­н­ням ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти су­дів за­га­лом за­йма­є­ться Дер­жав­на су­до­ва адмі­ні­стра­ція, але ми — Ра­да суд­дів Укра­ї­ни — кон­тро­лю­є­мо цей про­цес. Від­по­від­но ДСА зна­йшла при­мі­ще­н­ня для Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, для йо­го Апе­ля­цій­ної па­ла­ти, а та­кож для Ви­що­го су­ду з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. Во­ни як бу­ли адмі­ні­стра­тив­ни­ми, та­ки­ми й за­ли­ша­ю­ться. Там три­ває ро­бо­та що­до про­ве­де­н­ня ре­мон­ту, за­ку­пів­лі ме­блів, тоб­то пе­ре­о­бла­дна­н­ня їх у при­да­тні для роз­гля­ду су­до­вих справ. Пи­та­н­ня за­без­пе­че­н­ня цих су­дів апа­ра­том — се­кре­та­ря­ми за­сі­дань, по­мі­чни­ка­ми суд­дів, ар­хі­ва­рі­у­са­ми, ке­рів­ни­ка­ми та­єм­ної ча­сти­ни й са­мою та­єм­ною ча­сти­ною — теж по­тро­хи ви­рі­шу­є­ться. Кон­курс пра­ців­ни­ків до Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду три­ває па­ра­лель­но з від­бо­ром суд­дів. Я ду­маю, що до при­зна­че­н­ня суд­дів пи­та­н­ня і з при­мі­ще­н­ня­ми, і з апа­ра­том бу­дуть за­кри­ті.

У вас опти­мі­сти­чні по­гля­ди що­до тер­мі­нів за­кін­че­н­ня кон­кур­су до Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду. Во­дно­час кон­курс до Су­ду з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, який ви зга­да­ли, три­ває вже по­над рік. Чо­му вва­жа­є­те, що пер­ший по­тре­бу­ва­ти­ме мен­ше ча­су? — З ін­те­ле­кту­аль­ним су­дом про­цес за­тя­гнув­ся, і спо­ді­ва­ю­ся, він ско­ро за­вер­ши­ться. Я про­хо­див кон­курс до Вер­хов­но­го Су­ду, він три­вав до­ста­тньо довго. Це був пер­ший до­свід для Укра­ї­ни та біль­шо­сті кра­їн сві­ту. Ні­де не фор­му­ва­ли­ся одно­ча­сно і Вер­хов­ний Суд, і про­це­ду­ра на­бо­ру. Скрізь на­би­ра­ли одно­го-двох суд­дів, але за на­яв­ною про­це­ду­рою. У нас же її пов­ні­стю оно­ви­ли, як і ал­го­ритм про­хо­дже­н­ня шля­ху від кан­ди­да­та до суд­ді най­ви­щої су­до­вої ін­стан­ції в дер­жа­ві. Цей про­цес три­вав до­ста­тньо довго, але бу­ло ви­про­бу­ва­но і кан­ди­да­тів, і про­це­ду­ру. Оста­н­ня вже об­ка­та­на й зро­зумі­ла, усу­ну­то не­до­лі­ки що­до три­ва­ло­сті. То­му я спо­ді­ва­ю­ся, що за три мі­ся­ці кон­кур­си і до Ви­що­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го, і до Ви­що­го су­ду з пи­тань ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті бу­дуть за­вер­ше­ні. Га­даю, що в бе­ре­зні ці ін­сти­ту­ти вже за­пра­цю­ють. За­пуск ін­те­ле­кту­аль­но­го су­ду тро­хи за­три­ма­ли че­рез по­тре­бу пе­ред­усім на­пов­ни­ти но­вий Вер­хов­ний Суд та окру­жні суди. Це зро­би­ли для то­го, щоб суд­ді отри­ма­ли во­тум до­ві­ри, щоб їх пе­ре­ві­ри­ли на до­бро­че­сність, ква­лі­фі­ка­цію, емо­цій­ну та пси­хо­ло­гі­чну го­тов­ність до ро­бо­ти в но­вих су­дах. Та­ким бу­ло пер­шо­чер­го­ве зав­да­н­ня та ве­ли­че­зне на­ван­та­же­н­ня на Ви­щу ква­лі­фі­ка­цій­ну ко­мі­сію суд­дів. У її чле­нів еле­мен­тар­но бра­ку­ва­ло ча­су, щоб по­ряд із ци­ми про­це­ду­ра­ми про­ве­сти ще один кон­курс. На­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, во­ни й до­сі пра­цю­ють по 14–16 год на до­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.