За­пла­та за гріх

Фільм «Ду­хів­ни­цтво» спри­чи­нив дис­ку­сії що­до ка­то­ли­цької цер­кви в Поль­щі

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

За що кри­ти­ку­ють цер­кву в Поль­щі

Вла­да, секс і гро­ші — лей­тмо­тив но­во­го поль­сько­го філь­му «Ду­хів­ни­цтво» («Kler »). Ця стрі­чка роз­ді­ли­ла пе­ре­ва­жно ка­то­ли­цьку Поль­щу. В одно­му мі­сте­чку на­віть на­ма­га­ли­ся за­бо­ро­ни­ти по­каз у сво­є­му єди­но­му кі­но­те­а­трі. Але пі­сля ви­хо­ду в про­кат 28 ве­ре­сня фільм по­ба­чи­ло по­над 3 млн лю­дей, що від­ра­зу по­ста­ви­ло йо­го в де­ся­тку най­ка­со­ві­ших у Поль­щі з 1989 ро­ку. На тлі гло­баль­них скан­да­лів у ка­то­ли­цькій цер­кві че­рез се­ксу­аль­ну на­ру­гу кі­но­кар­ти­на спри­чи­ни­ла дис­ку­сію про цер­кву в кра­ї­ні — від її по­лі­ти­чно­го впли­ву до вла­сних ви­пад­ків на­ру­ги. Але, як і з ру­хом #Metoo в Аме­ри­ці, для змін по­трі­бно біль­ше, ніж про­сто роз­мо­ви.

«Свя­ще­ни­ки вдя­гну­ті в ря­си, але во­ни не свя­ті», — ка­же ре­жи­сер стрі­чки Вой­цех Сма­жов­ський. На­тхне­на ре­аль­ни­ми по­ді­я­ми стрі­чка по­ка­зує трьох ка­то­ли­цьких свя­ще­ни­ків, які про­по­від­у­ють із пе­ре­р­ва­ми на ви­пив­ку, лю­бов­ні вті­хи та при­бу­тко­ві ді­ло­ві уго­ди. « Ду­хів­ни­цтво» здо­бре­но чор­ним гу­мо­ром, як- от у сце­ні, ко­ли одна з ко­ха­нок свя­ще­ни­ка роз­по­від­ає йо­му про свою ва­гі­тність, а він пи­тає її, чи ко­ри­сту­ва­ла­ся во­на кон­тра­це­пці­єю. «Моя ві­ра цьо­го не до­зво­ляє», — від­по­ві­ла во­на йо­му. Та­кож стрі­чка по­ка­зує шко­ду, яку мо­же зав­да­ти пе­до­фі­лія. Для по­си­ле­н­ня ефе­кту акто­ри в ка­дрі чи­та­ють зі­зна­н­ня до­ро­слих лю­дей, які ста­ли жер­тва­ми на­силь­ства з бо­ку свя­ще­ни­ків у ди­тин­стві.

Спи­ра­ю­чись на свою роль у мир­но­му роз­ва­лі ко­му­ні­зму, цер­ква в Поль­щі збе­рі­гає мо­гу­тність. Ма­ло хто з по­лі­ти­ків на­смі­лю­є­ться її кри­ти­ку­ва­ти. Пі­сля при­хо­ду до вла­ди су­спіль­но-кон­се­рва­тив­ної пар­тії «Пра­во і спра­ве­дли­вість» ( ПІС) у 2015- му її роль у су­спіль­но­му жит­ті ще біль­ше зро­сла. Мі­ні­стри уря­ду здій­сню­ють про­щі до Ясної Ґу­ри — свя­ти­ні Бо­го­ро­ди­ці Ді­ви Ма­рії. Під ти­ском єпис­ко­пів де­пу­та­ти Се­йму від ПІС спро­бу­ва­ли за­про­ва­ди­ти жорс­ткі­ші обме­же­н­ня на аборт, які в Поль­щі вже й так одні з най­су­во­рі­ших у Єв­ро­пі. Яро­слав Ка­чин­ський, го­ло­ва ПІС і фа­кти­чно ке­рів­ник дер­жа­ви, на­зи­ває цер­кву одним із стов­пів поль­сько­сті. Однак кіль­кість парафіян у цер­квах змен­шу­є­ться. По­над 90% по­ля­ків вва­жа­ють се­бе ка­то­ли­ка­ми, але ли­ше по­ло­ви­на хо­дить до ко­сте­лу хо­ча б раз на ти­ждень. Кіль­кість тих, хто не від­ві­дує слу­жби вза­га­лі, зро­стає, осо­бли­во се­ред поль­ської мо­ло­ді. Секс- скан­да­ли, які ко­лись про­сто за­мов­чу­ва­ли, те­пер при­вер­та­ють де­да­лі біль­ше ува­ги. Цьо­го мі­ся­ця суд по­ста­но­вив, що цер­ква по­вин­на від­шко­ду­ва­ти зби­тків на міль­йон зло­тих ($270 тис.) і до­да­тко­во ви­пла­чу­ва­ти що­рі­чну ком­пен­са­цію жін­ці, яку ви­крав і не раз ґвал­ту­вав ксьондз, ко­ли їй бу­ло 13 ро­ків. За ре­зуль­та­та­ми не­дав­ньо­го опи­ту­ва­н­ня, три чвер­ті по­ля­ків вва­жа­ють, що цер­ква по­вин­на про­зо­ро бо­ро­ти­ся з пе­до­фі­лі­єю се­ред свя­ще­ни­ків. Ще 51% під­три­мує роз­слі­ду­ва­н­ня дав­но ми­ну­лих ви­пад­ків на­ру­ги, як це не­що­дав­но зро­би­ли в Ні­меч­чи­ні. Фун­да­ція жертв на­ру­ги в Поль­щі не­що­дав­но опу­блі­ку­ва­ла ін­тер­нет- ма­пу «цер­ков­ної пе­до­фі­лії».

Во­дно­час біль­ше по­ля­ків хо­ті­ли б, щоб ду­хів­ни­цтво йшло в но­гу з ре­аль­ним жи­т­тям. Мо­лодь, осо­бли­во у ве­ли­ких мі­стах, на­рі­кає на со­ці­аль­ний кон­се­рва­тизм цер­кви та на її втру­ча­н­ня в по­лі­ти­ку. Де­які ві­ря­ни обу­рю­ю­ться, що свя­ще­ни­ки роз­мов­ля­ють із па­ра­фі­я­на­ми як із не­до­ум­ка­ми, за ви­слов­лю­ва­н­ням одно­го вар­шав’яни­на, який роз­по­від­ав про су­сі­дній ко­стел. Се­кре­тар вар­шав­сько­го Клу­бу ка­то­ли­цької ін­те­лі­ген­ції (світ­ської ор­га­ні­за­ції) Ян Му­рав­ський не­по­ко­ї­ться, що фі­кса­ція цер­кви на се­ксу­аль­ній ети­ці за­ли­шає ма­ло мі­сця для справ­ді ва­жли­вих пи­тань — від со­ці­аль­ної екс­клю­зії до змін клі­ма­ту. «Цер­кві по­трі­бна но­ва мова, щоб го­во­ри­ти на но­ві теми, — ка­же він. — За одну ніч змі­ни не від­бу­ва­ю­ться».

За ре­зуль­та­та­ми не­дав­ньо­го опи­ту­ва­н­ня, три чвер­ті по­ля­ків вва­жа­ють, що цер­ква по­вин­на про­зо­ро бо­ро­ти­ся з пе­до­фі­лі­єю се­ред свя­ще­ни­ків. Ще 51% під­три­мує роз­слі­ду­ва­н­ня дав­но ми­ну­лих ви­пад­ків на­ру­ги, як це не­що­дав­но зро­би­ли в Ні­меч­чи­ні

За­че­пи­ли за жи­ве. Фільм про по­ве­дін­ку «не­свя­тих» свя­ще­ни­ків по­ру­шив пи­та­н­ня про біль­шу про­зо­рість су­ча­сної цер­кви в Поль­щі

Тен­ден­ція. У фран­цузь­ко­му мі­сті Ж’єн 38- рі­чний ка­то­ли­цький свя­ще­ник по­кін­чив жи­т­тя са­мо­губ­ством пі­сля зви­ну­ва­че­н­ня в не­при­стой­ній по­ве­дін­ці та се­ксу­аль­но­му на­силь­стві. Це вже дру­гий ви­па­док за мі­сяць ли­ше у Фран­ції. Ра­ні­ше ін­ший свя­ще­ник із мі­ста Ру­ан на­клав на се­бе ру­ки зі схо­жої при­чи­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.