КІ­НЕЦЬ ВСЕ­СВІ­ТУ

Ukrainskiy Tyzhden - - НАУКА - Ві­чне роз­ши­ре­н­ня

Мар­тін Ріс 1969 ро­ку опу­блі­ку­вав ав­то­ри­те­тну пра­цю, у якій пе­ред­ба­чив ко­лапс Все­сві­ту. Всі га­ла­кти­ки та зо­рі під ді­єю гра­ві­та­ції зли­ва­ти­му­ться в одне, що­ра­зу біль­ше на­грі­ва­ю­чись. Уся ма­те­рія зі­штов­хне­ться в Big Crunch — великому сти­скан­ні. Пев­ною мі­рою це бу­де як пер­вин­ний ви­бух, тіль­ки нав­па­ки. Сьо­го­дні та­кий сце­на­рій вва­жа­ють не­ре­а­лі­сти­чним. Адже спо­сте­ре­жу­ва­не ко­смо­ло­гі­чне чер­во­не змі­ще­н­ня по­ка­зує, що Все­світ роз­ши­рю­є­ться. Та чи мо­гли б си­ли тя­жі­н­ня десь пе­ре­мог­ти й по­сту­по­во зу­пи­ни­ти роз­ши­ре­н­ня? Най­пі­зні­ше 1998 ро­ку це пи­та­н­ня, зда­є­ться, оста­то­чно ви­рі­ше­но. То­ді бу­ло до­ве­де­но, що Все­світ роз­ши­рю­є­ться, при­чо­му на­віть при­швид­ше­но. Астро­фі­зи­ки ру­шій­ною си­лою для екс­пан­сії ко­смо­су вва­жа­ють так зва­ну тем­ну енер­гію. Ріс зми­рив­ся з фа­кта­ми, але за­ли­шає за со­бою мо­жли­вість для від­сту­пу: «Ре­чі мо­жуть ви­яви­ти­ся скла­дні­ши­ми, ніж ми ни­ні при­пу­ска­є­мо». Як­би, на­при­клад, вла­сти­во­сті тем­ної енер­гії про­тя­гом дов­ших пе­рі­о­дів змі­ни­ли­ся, Big Crunch став би зно­ву мо­жли­вим.

Ера чор­них дір Ко­лись усі зо­рі по­га­снуть, на­віть якщо до то­го ча­су на­ро­ди­ться ще ба­га­то по­ко­лінь но­вих. Ба­га­то з них ви­бу­хнуть як на­дно­ві. Ма­те­рія де­да­лі біль­ше кон­цен­тру­ва­ти­ме­ться в ней­трон­них зо­рях і чор­них ді­рах. Чор­ні ді­ри зій­ду­ться з ін­ши­ми чор­ни­ми ді­ра­ми. Ней­трон­ні зо­рі зі­л­лю­ться з ней­трон­ни­ми зо­ря­ми, а та­кож ней­трон­ні зо­рі з чор­ни­ми ді­ра­ми. На­ста­не ера чор­них дір у тем­но­му Все­сві­ті, у яко­му жи­т­тя за ни­ні­шні­ми уяв­ле­н­ня­ми біль­ше не бу­де.

Ко­ли роз­па­ду­ться про­то­ни І хоч у тем­но­му Все­сві­ті без зі­рок це, вла­сне ка­жу­чи, вже не ма­ти­ме жо­дно­го зна­че­н­ня, однак пе­ре­кон­ли­ві те­о­рії фі­зи­ків про­гно­зу­ють, що в то­му да­ле­ко­му май­бу­тньо­му ді­йде й до роз­па­ду про­то­нів. Час їх на­пів­роз­па­ду, як ствер­джу­ють уче­ні, ста­но­вить що­най­мен­ше 1064 ро­ків. Із про­то­нів у те­пе­рі­шньо­му Все­сві­ті збу­до­ва­ні всі атом­ні ядра, а от­же, уся ві­до­ма ма­те­рія. Однак до­те­пер до­слі­дни­кам іще жо­дно­го ра­зу не вда­ло­ся спо­сте­рі­га­ти роз­пад про­то­на. Тоб­то пи­та­н­ня від­кри­те: за­ну­ри­ться Ко­смос у су­тін­ки ві­чно­сті з про­то­на­ми чи без?

Ну­дьга чи ве­ли­кий фі­нал Фі­зик Сті­вен Го­кі­нґ, який по­мер 14 бе­ре­зня 2018 ро­ку, пе­ред­ба­чив, що в дов­го­три­ва­лій пер­спе­кти­ві всі чор­ні ді­ри «ви­па­ру­ю­ться». При цьо­му во­ни по­си­ла­ти­муть «про­ме­ні Го­кі­нґа» — щось на зра­зок пар еле­ктро­нів і по­зи­тро­нів. Це над­зви­чай­но по­віль­ний про­цес, однак у кін­це­вій фа­зі існу­ва­н­ня Все­сві­ту кіль­ка триль­йо­нів ро­ків уже не ві­ді­гра­ва­ти­муть ро­лі. Ко­ли та­ки всі чор­ні ді­ри зни­кнуть, Все­світ ста­не тем­ним, ну­дним мі­сцем, де ні­чо­го не від­бу­ва­ти­ме­ться. Окре­мі ча­стин­ки ме­ре­хті­ти­муть без­край­ні­ми про­сто­ра­ми, утво­рю­ю­чи ма­гне­ти­чні по­ля. На цій фі­наль­ній ста­дії Big Chill — ве­ли­ко­го охо­ло­дже­н­ня — Все­світ, однак, усе ще бу­де пе­ре­пов­не­ний гра­ві­та­цій­ни­ми хви­ля­ми. Жо­дна одно­го ра­зу ство­ре­на гра­ві­та­цій­на хви­ля не ще­зає, зокре­ма й ті, що ви­ни­кли під час пер­вин­но­го ви­бу­ху. Хі­ба що став­ся б та­ки Big Crunch, а від­так новий пер­вин­ний ви­бух і на­ро­дже­н­ня на­сту­пно­го Все­сві­ту.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.