Най­біль­ша по­дія у сфе­рі кі­но на Схо­ді Укра­ї­ни: у Хар­ко­ві вдру­ге від­був­ся кі­но­фе­сти­валь Kharkivmeetdocs

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

Кі­но­фо­рум про­йшов уже вдру­ге й три­вав п’ять днів. Роз­по­чав­ся він із по­ка­зу най­но­ві­шої до­ку­мен­таль­ної кар­ти­ни Сер­гія Ло­зни­ці «День Пе­ре­мо­ги». Її прем’єра від­бу­ла­ся на цьо­го­рі­чно­му Бер­лі­на­ле, і Kharkivmeetdocs став пер­шим фе­сти­ва­лем в Укра­ї­ні, який по­ка­зав цю стрі­чку.

У її фо­ку­сі — свя­тку­ва­н­ня Дня Пе­ре­мо­ги 9 трав­ня 2017-го в бер­лін­сько­му Тре­птов-пар­ку.

«Те,що­фе­сти­валь­ві­дбу­ва­є­ться­нев­сто­ли­ці,ав­хар­ко­ві,ду­же ва­жли­во­і­для­ре­гіо­ну,ідля­укра­ї­ни­за­га­лом.ми­під­три­ма­ли­йо­го­як про­ект,на­ці­ле­ний­на­ро­з­ви­то­кмі­сце­ви­х­іні­ці­а­тив­та­де­мо­кра­тії.

Kharkivmeetdocs із­філь­ма­ми­на­най­ва­жли­ві­ші­те­ми­са­ме­та­кий», — за­явив під час від­кри­т­тя ге­не­раль­ний кон­сул ФРН у До­не­цьку (офіс у Дні­прі) Воль­фґа­нґ Мес­сі­нґер. Адже свя­то кі­но від­бу­ло­ся в ме­жах Ти­жнів Ні­меч­чи­ни в Укра­ї­ні.

Kharkivmeetdocs як фе­сти­валь со­ці­аль­них філь­мів пе­ред­усім зо­се­ре­див­ся на стрі­чках, те­ми яких ха­ра­ктер­ні для Схо­ду Укра­ї­ни.

Се­ред них і кі­но­кар­ти­на «Міф» ре­жи­се­рів Ле­о­ні­да Кан­те­ра та Іва­на Яснія. Во­на роз­по­від­ає про жи­т­тя ві­до­мо­го опер­но­го спів­а­ка Ва­си­ля Слі­па­ка. Ко­ли по­чав­ся кон­флікт на Дон­ба­сі, він по­ли­шив яскра­ву опер­ну кар’єру, ви­ру­шив до­бро­воль­цем на фронт і за­ги­нув. Цьо­го лі­та пі­шов із жи­т­тя й Ле­о­нід Кан­тер. Їхню пам’ять, а та­кож усіх за­ги­блих на Дон­ба­сі вша­ну­ва­ли хви­ли­ною мов­ча­н­ня.

Ва­жли­во, що гля­да­чів за­ці­ка­ви­ло й са­ме хар­ків­ське кі­но. На­при­клад, під час по­ка­зу філь­му Лі­дії Ста­ро­дуб­це­вої та Іго­ря По­ме­ран­це­ва «Ам­пу­та­ція» в за­лі не бу­ло жо­дно­го віль­но­го мі­сця. Лю­ди си­ді­ли на­віть на схо­дах.

У ме­жах фе­сти­ва­лю від­бу­ли­ся й тре­нін­ги для фа­хів­ців. Ін­ду­стрій­на се­кція мі­сти­ла низ­ку май­стер-кла­сів і пер­ший у Хар­ко­ві пі­тчинг кі­но­про­е­ктів.

Уча­сни­ків про­тя­гом трьох днів го­ту­ва­ли до пре­зен­та­ції про­від­ні фа­хів­ці: ні­ме­цькі ре­жи­се­ри та про­дю­се­ри Фе­лікс Крі­ґсхайм, Ґе­орґ Же­но, Нільс Бе­камп, мон­та­жер Зу­бін Се­тна, а та­кож ге­не­раль­на про­дю­сер­ка Оде­сько­го мі­жна­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю Юлія Сінь­ке­вич.

«Ми­хо­че­мо,що­букра­їн­ські­ми­тці­мо­гли­не­ли­ше­про­по­ну­ва­ти кла­сніі­деї,ай­зна­хо­ди­ти­для­ни­хфі­нан­су­ва­н­ня.на­за­хо­ді,зокре­мав Ні­меч­чи­ні,пі­тчинг—зви­чай­ний­ета­пви­ро­бни­чо­го­про­це­су,ав­на­шій кра­ї­ні­ця­пра­кти­ка­пе­ре­бу­ва­є­ще­на­ста­ді­ї­ро­з­ви­тку», — за­зна­чи­ла ди­ре­ктор­ка кі­но­фе­сти­ва­лю Єв­ге­нія Крі­ґсхайм.

Ор­га­ні­за­то­ром Kharkivmeetdocs є ГО Media Frontline e.v., окрім Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни фе­сти­валь під­три­ма­ло Дер­жав­не агент­ство Укра­ї­ни з пи­тань кі­но.

Воль­фґа­нґ Мес­сі­нґер та Єв­ге­нія Крі­ґсхайм

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.