600 ро­ків у чер­зі

Чим Укра­ї­ні вар­то за­мі­ни­ти ра­дян­ську мо­дель без­пла­тно­го жи­тла для всіх вій­сько­вих

Ukrainskiy Tyzhden - - ЗМIСТ МАЄ ЗНАЧЕННЯ - Ган­на Ча­ба­рай

Як за­без­пе­чи­ти жи­тлом укра­їн­ських вій­сько­вих

Укра­ї­на до­сі по­слу­го­ву­є­ться ра­дян­ським жи­тло­вим за­ко­но­дав­ством, яке пе­ред­ба­чає без­пла­тне по­ме­шка­н­ня для вій­сько­во­слу­жбов­ців. Про­те пре­тен­ден­ти на ньо­го без­ре­зуль­та­тно очі­ку­ють де­ся­тки ро­ків, а чер­га тіль­ки зро­стає. За да­ни­ми Мі­н­обо­ро­ни, ста­ном на 2018-й цей спи­сок на­лі­чує по­над 47 тис. вій­сько­во­слу­жбов­ців.

Із 2014 ро­ку до ньо­го до­да­ли­ся й уча­сни­ки вій­ни на Дон­ба­сі. При­мі­ром, Ігор Ста­дни­цький, львів’янин, який во­ю­вав у скла­ді 24-ї ме­ха­ні­зо­ва­ної бри­га­ди, про­йшов Ізва­рин­ський ко­тел. Як уча­сник бо­йо­вих дій він має пра­во на піль­ги, зокре­ма на пер­шо­чер­го­ве за­без­пе­че­н­ня жи­тлом. У 2014-му під час лі­ку­ва­н­ня в шпи­та­лі Ігор став у чер­гу на квар­ти­ру у Львів­ській мі­ській ра­ді. Був під № 19 у так зва­но­му тер­мі­но­во­му спи­ску уча­сни­ків бо­йо­вих дій. Та за чо­ти­ри ро­ки йо­го мі­сце в чер­зі не змі­ни­ло­ся, хоч у мі­сті зве­ли два бу­дин­ки, де Ста­дни­цький міг отри­ма­ти квар­ти­ру. «Ме­не це обу­рює, бо в та­кій си­ту­а­ції не тіль­ки я, а й мої по­бра­ти­ми, які ма­ють ін­ва­лі­дність, сто­ять у тер­мі­но­вій чер­зі, що не ру­ха­є­ться. Не­зро­зумі­ло, хто отри­мує квар­ти­ри, не­має про­зо­ро­сті, пу­блі­чно­сті», — роз­по­від­ає ве­те­ран. Він звер­тав­ся до ме­ра Льво­ва, у мі­ську ра­ду, до го­ло­ви пар­ла­мен­ту та пре­зи­ден­та осо­би­сто, але йо­го мі­сце в спи­ску до­сі не­змін­не.

Екс­пер­ти Не­за­ле­жно­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го ко­мі­те­ту з пи­тань обо­ро­ни (НАКО) по­ясню­ють, що це не оди­ни­чна си­ту­а­ція й во­на скла­ла­ся че­рез за­ста­рі­лу си­сте­му жи­тло­во­го за­без­пе­че­н­ня вій­сько­вих. Ста­но­ви­ще ускла­дню­ють не­про­зо­рі про­це­ду­ри пла­ну­ва­н­ня, за­ку­пів­лі та роз­по­ді­лу не­ру­хо­мо­сті, які під­ви­щу­ють ри- зик ко­ру­пцій­них схем. НАКО опу­блі­ку­вав до­слі­дже­н­ня під на­звою «Не­ефе­ктив­не управ­лі­н­ня і ко­ру­пція у си­сте­мі жи­тло­во­го за­без­пе­че­н­ня Мі­н­обо­ро­ни», у яко­му про­ана­лі­зу­вав ко­ру­пцій­ні ри­зи­ки в цій сфе­рі та сфор­му­лю­вав ре­ко­мен­да­ції що­до її ре­фор­му­ва­н­ня.

За да­ни­ми НАКО, упро­довж 2006–2016-го не від­бу­ло­ся жо­дних сут­тє­вих зру­шень у си­ту­а­ції з чер­га­ми: си­сте­ма за­до­воль­ни­ла по­тре­би не біль­ше ніж 5% ро­дин вій­сько­вих, які в ній сто­ять, або 1% усіх вій­сько­во­слу­жбов­ців ЗСУ. Екс­пер­ти під­ра­ху­ва­ли, що якщо ди­на­мі­ка за­ли­ши­ться не­змін­ною, то за­кри­т­тя чер­ги із 47 тис. вій­сько­вих мо­же три­ва­ти по­над 600 ро­ків. Це сто­су­є­ться і слу­жбо­во­го жи­тла (гур­то­жи­тки, ка­зар­ми), і по­стій­но­го.

Для ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань пе­ред вій­сько­ви­ми Мі­ні­стер­ству обо­ро­ни по­трі­бні зна­чні ко­шти. За під­ра­хун­ка­ми НАКО, ни­ні це близь­ко 54 млрд грн без ура­ху­ва­н­ня до­да­тко­вих ви­трат. Утім, ствер­джу­ють екс­пер­ти, у те­пе­рі­шніх умо­вах не­має зв’яз­ку між об­ся­га­ми фі­нан­су­ва­н­ня та ре­аль­ним за­без­пе­че­н­ням жи­тлом: ефе­ктив­ність ви­ко­ри­ста­н­ня гро­шей ду­же низь­ка. Як по­ві­до­мив член Ра­хун­ко­вої па­ла­ти Ігор Ярем­чук, за остан­ні два ро­ки Мі­н­обо­ро­ни отри­ма­ло з бю­дже­ту 1 млрд 247 млн грн на жи­тло­ву про­гра­му для вій­сько­вих. За цей час во­но по­бу­ду­ва­ло ли­ше один 70-квар­тир­ний бу­ди­нок у Кро­пив­ни­цько­му. Во­дно­час ба­га­то ко­штів вкла­де­но у дов­го­бу­ди та при­дба­н­ня не­ру­хо­мо­сті на вто­рин­но­му рин­ку.

«Ці ре­сур­си мо­жна бу­ло ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти на бу­дів­ни­цтво, ре­кон­стру­кцію, при­дба­н­ня жи­тла, гро­шо­ву ком­пен­са­цію. Ін­ші шля­хи, які пе­ред­ба­чає чин­не за-

ко­но­дав­ство для ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми із по­ме­шка­н­ням для вій­сько­вих, — ін­ве­сти­цій­не бу­дів­ни­цтво, кре­ди­ту­ва­н­ня, фі­нан­су­ва­н­ня з мі­сце­вих бю­дже­тів, — пра­кти­чно не ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться Мі­ні­стер­ством обо­ро­ни», — роз­по­вів Ярем­чук. У ре­зуль­та­ті про­гра­ма за­без­пе­че­н­ня жи­тлом вій­сько­вих, за­по­ча­тко­ва­на в 1999-му, не тіль­ки не спра­цю­ва­ла, а й збіль­ши­ла чер­гу з 45 тис. до 47 тис. вій­сько­во­слу­жбов­ців.

Тру­дно­щі з осво­є­н­ням бю­дже­ту в по­пе­ре­дні ро­ки ви­ни­ка­ли че­рез бю­ро­кра­тію, по­яснив пред­став­ник Го­лов­но­го квар­тир­но- екс­плу­а­та­цій­но­го управ­лі­н­ня ЗСУ (Го­лов­кеу) Юрій Ли­пко. За йо­го сло­ва­ми, ра­ні­ше Мі­н­обо­ро­ни не ма­ло пра­ва роз­по­ря­джа­ти­ся ви­ді­ле­ни­ми йо­му з бю­дже­ту гро­ши­ма: тре­ба бу­ло че­ка­ти від­по­від­но­го роз­по­ря­дже­н­ня Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів. За­зви­чай це за­тя­гу­ва­ло­ся на пів­ро­ку чи дов­ше. «Як на­слі­док — ко­ли над­хо­ди­ли ко­шти, на­ста­ва­ла зи­ма й бу­ду­ва­ти бу­ло до­сить скла­дно. Те­пер ті по­ло­же­н­ня ска­со­ва­но, Мі­н­обо­ро­ни ді­ста­ло мо­жли­вість роз­по­ря­джа­ти­ся сво­ї­ми гро­ши­ма за на­ка­зом мі­ні­стра. Я ду­маю, що в на­сту­пні ро­ки ми отри­ма­є­мо близь­ко 50 об’єктів вла­сно­го бу­дів­ни­цтва», — за­зна­чив він.

Джеймс Вас­сер­стром, ко­ли­шній очіль­ник на­гля­до­вої ра­ди ко­му­наль­них під­при­ємств Мі­сії ООН у Ко­со­во та спів­го­ло­ва НАКО, за­ува­жує, що в Мі­н­обо­ро­ни, з одно­го бо­ку, є ко­ру­пція, а з дру­го­го — звичайні не­ефе­ктив­ність та не­дба­лість, і ці ре­чі тре­ба роз­рі­зня­ти. Одні­єю з про­блем чин­ної си­сте­ми є по­га­не пла­ну­ва­н­ня: Мі­н­обо­ро­ни за­мов­ляє бу­дів­ни­цтво жи­тла, пла­тить за це, а во­но не зда­є­ться в екс­плу­а­та­цію. При­чи­на — гро­ші за­кін­чу­ю­ться, на­ле­жно­го на­гля­ду не­має, і за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва пе­ре­но­сять на не­ви­зна­че­ний тер­мін. Та­кож НАКО вка­зує на не­о­б­ґрун­то­ва­ну пе­ре­пла­ту з бо­ку Мі­н­обо­ро­ни: ли­ше за один бу­ди­нок за­пла­ти­ли на $320 тис. біль­ше за роз­ра­хун­ко­ву вар­тість.

Дру­гою про­бле­мою є те, що зна­чні по­ру­ше­н­ня на­яв­ні й у са­мій чер­зі на отри­ма­н­ня жи­тла. «Ча­сто не­пра­виль­но вра­хо­ву­є­ться, у ко­го які по­тре­би в не­ру­хо­мо­сті. По­трі­бно пра­цю­ва­ти над ви­прав­ле­н­ням та­кої си­ту­а­ції. Го­лов­ною бі­дою є те, що чле­ни ці­єї чер­ги зму­ше­ні да­ва­ти ха­ба­рі, щоб обза­ве­сти­ся по­ме­шка­н­ням. На­зва­ні про­бле­ми ра­зом із пи­та­н­ням тем­пів но­во­го бу­дів­ни­цтва при­во­дять нас до дум­ки, що по­трі­бен пе­ре­гляд си­сте­ми на­да­н­ня жи­тла», — ка­же Вас­сер­стром.

Во­дно­час у роз­ви­не­них кра­ї­нах за­сто­со­ву­ють зов­сім ін­ший під­хід до за­без­пе­че­н­ня ква­дра­тни­ми ме­тра­ми сво­їх вій­сько­вих. У НАКО на­го­ло­шу­ють, що кра­ї­ни-лі­де­ри у вій­сько­вій сфе­рі мо­не­ти­зу­ють ком- пен­са­цію вій­сько­во­слу­жбов­цям за слу­жбо­ве жи­тло, хар­чу­ва­н­ня, лі­ку­ва­н­ня. Там май­же не на­да­ють по­стій­но­го по­ме­шка­н­ня, тіль­ки слу­жбо­ве чи від­шко­ду­ва­н­ня йо­го вар­то­сті на час слу­жби. Пі­сля звіль­не­н­ня дер­жа­ва пла­тить вій­сько­вим ви­хі­дну до­по­мо­гу, яку во­ни мо­жуть ви­тра­ти­ти на свій роз­суд. У Ве­ли­кій Бри­та­нії ця су­ма мо­же ся­га­ти $170 тис.

Са­ме на та­ку мо­дель має орі­єн­ту­ва­ти­ся Укра­ї­на у сво­їх пра­гне­н­нях до стан­дар­тів НА­ТО, за­зна­чає Вас­сер­стром. Щоб її до­сяг­ти, екс­пер­ти про­по­ну­ють тим­ча­со­ві за­хо­ди на п’ять ро­ків, які по­лег­шать пе­ре­хід. Во­ни пе­ред­ба­ча­ти­муть до­по­мо­гу в іпо­те­чно­му кре­ди­ту­ван­ні всім, хто по­тре­бує да­ху, ви­хі­дну до­по­мо­гу, слу­жбо­ве по­ме­шка­н­ня хо­ро­шої яко­сті, за­кри­т­тя чер­ги. Якщо че­рез пев­ний час вій­сько­во­слу­жбо­вець на­бу­ває пра­ва на жи­тло, то йо­му да­ють ком­пен­са­цію за ньо­го — одно­ра­зо­во чи впро­довж три­ва­ло­го ча­су.

На­га­да­є­мо, схо­жу мо­дель про­по­нує Про­е­ктний офіс зі ство­ре­н­ня Мі­ні­стер­ства у спра­вах ве­те­ра­нів. Як на­го­ло­шу­ва­ла йо­го пред­став­ни­ця Оле­ксан­дра Та­ра­со­ва, за­мість да­ру­ва­н­ня жи­тла дер­жа­ві вар­то за­про­ва­ди­ти низь­ко­від­со­тко­ве кре­ди­ту­ва­н­ня для ве­те­ра­нів, яке сти­му­лю­ва­ти­ме їх до пра­ці ( див. Ти­ждень, № 39/2018). НАКО про­по­нує Мі­н­обо­ро­ни на­сам­пе­ред про­ве­сти ау­дит ни­ні­шньої чер­ги, ви­клю­чи­ти тих, хто не має за­кон­них під­став там пе­ре­бу­ва­ти. А та­кож ма­кси­маль­но ав­то­ма­ти­зу­ва­ти ке­ру­ва­н­ня нею, щоб змен­ши­ти кіль­кість пер­со­на­лу, який її об­слу­го­вує, та зро­би­ти про­цес роз­по­ді­лу жи­тла про­зо­рим. Пі­сля цьо­го екс­пер­ти про­по­ну­ють ска­су­ва­ти чер­гу вза­га­лі, ли­ше то­ді во­на по­чне по­сту­по­во змен­шу­ва­ти­ся. Дер­жа­ва пе­ре­ста­не на­ко­пи­чу­ва­ти зо­бов’яза­н­ня, які не­мо­жли­во ре­а­лі­зу­ва­ти.

За сло­ва­ми Вас­сер­стро­ма, обо­рон­не ві­дом­ство по­ка­за­ло за­ці­кав­ле­ність у ре­фор­мі си­сте­ми жи­тло­во­го за­без­пе­че­н­ня, оскіль­ки са­ме по­про­си­ло НАКО про­ве­сти та­ке до­слі­дже­н­ня. Пред­став­ник Го­лов­кеу до­дав, що цьо­го­річ на ви­рі­ше­н­ня жи­тло­вих про­блем Мі­н­обо­ро­ни отри­ма­ло по­над 850 млн грн. «На що ми пла­ну­є­мо спря­му­ва­ти ці ко­шти: вве­сти в екс­плу­а­та­цію п’ять об’єктів вла­сно­го бу­дів­ни­цтва на 326 квар­тир, про­дов­жи­ти бу­дів­ни­цтво 49 пе­ре­хі­дних об’єктів та отри­ма­ти в на­сту­пні ро­ки 1061 квар­ти­ру та 281 кім­на­ту в гур­то­жи­тках, при­дба­ти на вто­рин­но­му рин­ку 686 квар­тир і ви­пла­ти­ти гро­шо­ву ком­пен­са­цію 307 осо­бам», — по­ві­до­мив Ли­пко.

Крім то­го, за йо­го сло­ва­ми, Мі­н­обо­ро­ни го­тує но­ву кон­це­пцію за­без­пе­че­н­ня жи­тлом вій­сько­вих і їхніх сі­мей. Згі­дно з нею вій­сько­вим, які при­йдуть на слу­жбу пі­сля 2020-го, че­рез 20 ро­ків пла­ну­ють ви­пла­чу­ва­ти одно­ра­зо­ву гро­шо­ву до­по­мо­гу на розв’яза­н­ня со­ці­аль­но-по­бу­то­вих пи­тань. Її об­сяг бу­де фі­ксо­ва­ним не­за­ле­жно від ре­гіо­ну про­хо­дже­н­ня слу­жби чи зва­н­ня. Та­кож роз­ро­бля­ю­ться до­ку­мен­ти, за яки­ми ви­рі­шу­ва­ти­муть жи­тло­ві про­бле­ми вій­сько­во­слу­жбов­ців на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні.

Ни­ні­шня про­гра­ма за­без­пе­че­н­ня жи­тлом, за­по­ча­тко­ва­на в 1999-му, не тіль­ки не спра­цю­ва­ла, а й збіль­ши­ла чер­гу з 45 тис. до 47 тис. вій­сько­во­слу­жбов­ців. То­му чер­гу про­по­ну­ють ска­су­ва­ти вза­га­лі й пе­ре­йти на мо­дель кра­їн НА­ТО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.