13–18 ли­сто­па­да

че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - КУЛЬТУРА -

Ки­їв (вул. Ли­сен­ка, 3):

13 ли­сто­па­да, 18:30 — пре­зен­та­ція пер­ших двох то­мів се­рії «Сту­дії з істо­рії пар­ла­мен­та­ри­зму на укра­їн­ських зем­лях у ХІХ–ХХ ст.». Уча­сни­ки: Оле­ксій Він­ни­чен­ко, Пе­тро Ку­ла­ков­ський, Ві­та­лій Ми­хай­лов­ський, Ігор Те­слен­ко. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». Мо­де­рує Оль­га Пе­трен­ко. 14 ли­сто­па­да, 18:30 — вор­кшоп «Як пи­са­ти пе­ре­кон­ли­ві істо­рії» за книж­кою «Текст-пекс-шмекс. Ма­гія пе­ре­кон­ли­вих текс­тів» Ві­лья­ма Зімс­се­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Наш формат». Мо­де­рує Марк Лі­він.

Ки­їв (вул. Хре­ща­тик, 46):

13 ли­сто­па­да, 18:30 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної збір­ки Елі­ни Свен­ци­цької «Ре­чі, що ли­ши­ли­ся від до­му» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Оль­га Ге­ра­сим’юк. 14 ли­сто­па­да, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Дми­тра Бі­ло­го «Ка­бі­нет до­кто­ра Ка­лі­гу­си» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ле­ген­да». Мо­де­рує Ро­сти­слав Сем­ків.

Він­ни­ця (вул. Со­бор­на, 89):

15 ли­сто­па­да, 18:30 — пре­зен­та­ція по­е­ти­чної збір­ки Елі­ни Свен­ци­цької «Ре­чі, що ли­ши­ли­ся від до­му» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з Ви­дав­ни­цтвом Ста­ро­го Ле­ва. Мо­де­рує Оле­ксандр Ве­ше­ле­ні. 16 ли­сто­па­да, 18:00 — пре­зен­та­ція про­е­кту «Та­рас Мель­ни­чук. Вір­ту­аль­ний му­зей-ар­хів» за уча­стю Ва­си­ля Карп’юка і Ми­ро­сла­ва Ла­ю­ка. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Discursus за під­трим­ки Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го фон­ду.

Дні­про (вул. Дми­тра Явор­ни­цько­го, 55):

17 ли­сто­па­да, 14:00 — «Де ро­стуть чи­та­чі?»: се­мі­нар для ба­тьків за уча­стю Алі­ни Ште­фан.

За­по­ріж­жя (просп. Со­бор­ний, 137):

13 ли­сто­па­да, 18:30 — по­каз та обго­во­ре­н­ня до­ку­мен­таль­но­го філь­му «Ма­хно — сим­вол во­лі». Спіль­но з те­ле­про­е­ктом «Ко­за­цька зви­тя­га» та За­по­різь­кою фі­лі­єю На­ціо­наль­ної су­спіль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії Укра­ї­ни.

14 ли­сто­па­да, 18:30 — по­е­ти­чні чи­та­н­ня Оле­ся Бар­лі­га «Осінь — ве­ли­ка се­стра, що ні­ко­ли не спить: ко­ха­н­ня, ма­гія, ман­дрів­ки, упі­зна­ва­н­ня не­зви­чно­го». 15 ли­сто­па­да, 18:30 — «Знак за­пи­та­н­ня» з Оль­гою Ва­ка­ло. Дис­ку­сія «Чим (за­раз) хво­ріє ме­ди­чна ре­фор­ма?». 16 ли­сто­па­да, 15:00 — ди­тя­ча п’ятни­ця для ді­тей від 8 ро­ків. Екс­кур­сія на Су­спіль­не те­ле­ба­че­н­ня та гра в жур­на­лі­стів. 17 ли­сто­па­да, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–7 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Же­ні Ми­ро­нюк «Не бій­ся мон­стри­ків» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та ство­ре­н­ня мон­стри­ків.

Іва­но-фран­ківськ (вул. Не­за­ле­жно­сті, 31):

14 ли­сто­па­да, 18:00 — пре­зен­та­ція про­е­кту «Та­рас Мель­ни­чук. Вір­ту­аль­ний му­зей-ар­хів» за уча­стю Ва­си­ля Карп’юка і Ми­ро­сла­ва Ла­ю­ка. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Discursus за під­трим­ки Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го фон­ду. 15 ли­сто­па­да, 18:00 — пре­зен­та­ція книж­ки Іри­ни Ма­цко «Ка­ва по-до­ро­сло­му» за уча­стю ав­тор­ки. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Ака­де­мія». 16 ли­сто­па­да, 18:00 — ве­чір по­е­зії та му­зи­ки «Дів­ча­та чи­та­ють». Уча­сни­ці: Ан­на Януш, Оле­на Ба­ра­нен­ко, Со­фія Сі­рен­ко, На­та­ля Ко­ма­няк, Іван­на Юр­ків, На­та­лія Го­ши­лик, Те­тя­на Юзв’як, Іри­на Чер­він­ська.

Луцьк (вул. Ле­сі Укра­їн­ки, 30):

14 ли­сто­па­да, 18:30 — прем’єр­ний по­каз філь­мів укра­їн­ської ре­жи­сер­ки Ксе­нії Крав­цо­вої «ПЖ» і «Та­ка ро­бо­та». 15 ли­сто­па­да, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ан­дрія Яні­цько­го «При­ва­тна історія. Злет і па­ді­н­ня най­біль­шо­го бан­ку Укра­ї­ни» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Брайт Букс».

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7):

13 ли­сто­па­да, 18:30 — ле­кція істо­ри­ка-пі­ра­то­знав­ця Ві­кто­ра Гу­ба­ре­ва «Мор­ські пі­ра­ти: мі­фи та ре­а­лії». 15 ли­сто­па­да, 18:30 — ле­кція кан­ди­да­тки фі­ло­ло­гі­чних на­ук Яри­ни Та­ра­сюк «Бер­нар Вер­бер: квантовий во­їн фран­цузь­кої лі­те­ра­ту­ри». Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом Terra Incognita. 17 ли­сто­па­да, 11:30 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–8 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Лі­ни Жу­та­у­те «Кі­ка-мі­ка і гном, що в усьо­му лю­бить лад» і май­стер-клас від жур­на­лі­ста Ан­дрія Дро­зди. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Зна­н­ня» та он­лайн-ви­да­н­ням Zaxid.net. Ре­є­стра­ція за номером (050) 512-70-71.

Рів­не (вул. Ко­ро­лен­ка, 2):

17 ли­сто­па­да, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–7 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Оле­ни Бу­грен­ко­вої «Як по­тра­пи­ти на мі­сяць» (ви­дав­ни­цтво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») та аква­грим. 17 ли­сто­па­да, 14:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 8–12 ро­ків. Май­стер-клас зі ство­ре­н­ня осін­ньої ком­по­зи­ції.

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44):

17 ли­сто­па­да, 14:00 — ди­тя­ча су­бо­та: ін­те­р­актив­на про­гра­ма за книж­кою Лью­ї­са Кер­ро­ла «Алі­са у Ди­во­краї» (ви­дав­ни­цтво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА») та май­стер-клас із роз­ви­тку на­ви­чок швид­ко­чи­та­н­ня. Ре­є­стра­ція за номером (066) 424-47-68. 18 ли­сто­па­да, 12:00 — ди­тя­ча не­ді­ля: твор­че чи­та­н­ня книж­ки Су­зи Кольб «Ві­тер у грив­ці» (ви­дав­ни­цтво «Шко­ла») та май­стер-клас зі ство­ре­н­ня на­у­ко­вої ігра­шки. Ре­є­стра­ція за номером (066) 424-47-68.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 5–9):

17 ли­сто­па­да, 16:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 8–15 ро­ків. Май­стер-клас зі швид­ко­чи­та­н­ня ра­зом із Ні­ною Ло­зо­вою. Ре­є­стра­ція за адре­сою domskmarija@gmail.com.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.