Ін­тер­пол не мо­же очо­лю­ва­ти ро­сі­я­нин

Білл Брав­дер, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Hermitage Capital Management і бо­рець за мі­жна­ро­дне прийня­т­тя Акта Ма­ґніт­ско­го

Ukrainskiy Tyzhden - - На Часі -

Кіль­ка днів то­му до ме­не ді­йшли чу­тки що­до мо­жли­во­го при­зна­че­н­ня Алє­ксан­дра Про­ко­пчу­ка но­вим го­ло­вою Ін­тер­по­лу. Він мав би за­мі­ни­ти Ме­на Хун­вея, на­те­пер уже ко­ли­шньо­го ке­рів­ни­ка цьо­го ві­дом­ства. Мен по­дав за­яву про від­став­ку пі­сля сво­го за­гад­ко­во­го зни­кне­н­ня під час по­до­ро­жі до Ки­таю. На­ра­зі не­ві­до­мо, чи на­пи­сав він її з до­брої во­лі, а чи був ви­му­ше­ний це зро­би­ти. Мо­жли­вий кан­ди­дат на за­мі­ну Ме­ну ви­кли­кав у ме­не справ­жнє по­тря­сі­н­ня. Спер­шу я га­дав, що це чийсь по­га­ний жарт, про­те зго­дом ді­знав­ся, що Про­ко­пчук справ­ді є одним із най­імо­вір­ні­ших кан­ди­да­тів на цю по­са­ду. Зда­є­ться аб­со­лю­тно не­ми­сли­мим, що ро­сій­ський чи­нов­ник мо­же ста­ти пре­зи­ден­том Ін­тер­по­лу.

Ро­сія як дер­жа­ва вже три­ва­лий час де­мон­струє вкрай не­без­пе­чну й зло­чин­ну по­ве­дін­ку в усьо­му сві­ті. На­бір її між­на­ро­дних зло­чи­нів про­сто вра­жає: від втру­ча­н­ня в пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в Спо­лу­че­них Шта­тах до пар­ла­мент­ських у Фран­ції, Ні­меч­чи­ні та ре­фе­рен­ду­му що­до Brexit у Ве­ли­кій Бри­та­нії; ви­ко­ри­ста­н­ня вій­сько­вої нер­во­во-па­ра­лі­ти­чної ре­чо­ви­ни під час спро­би отру­ї­ти ко­ли­шньо­го роз­ві­дни­ка Сєр­ґєя Скрі­па­ля та йо­го донь­ку; ане­ксія Кри­му та зби­тий над те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни лі­так MH-17, де бу­ло вби­то 298 лю­дей. Зві­сно, у ко­жно­му ви­пад­ку Ро­сія за­пе­ре­чу­ва­ла свою при­че­тність.

Я вка­зав низ­ку об’єктив­них при­чин, чо­му кан­ди­да­ту­ру Про­ко­пчу­ка тре­ба від­ки­ну­ти. Однак маю й кіль­ка вкрай осо­би­стих, щоб не допу­сти­ти цьо­го при­зна­че­н­ня. Мій ко­ле­га Сєр­ґєй Ма­ґніт­скій за­ги­нув у ро­сій­ській в’язни­ці пі­сля то­го, як за­знав тор­тур та був по­збав­ле­ний будь-якої ме­ди­чної до­по­мо­ги. Йо­го за­а­ре­шту­ва­ли че­рез те, що ме­ні вда­ло­ся ви­кри­ти ко­ру­пцій­ні схе­ми на най­ви­що­му рів­ні ро­сій­ської вла­ди. Зго­дом, пі­сля ро­ків адво­ка­ту­ва­н­ня, у 2012-му я на­ре­шті до­сяг успі­ху в прийнят­ті аме­ри­кан­ською вла­дою Акта Ма­ґніт­ско­го. Він ви­кли­кає жах у по­ру­шни­ків прав лю­ди­ни в усьо­му сві­ті, адже зміг влу­чи­ти в їхню най­бо­лю­чі­шу то­чку.

Зав­дя­ки Акту Ма­ґніт­ско­го в США з’явив­ся ме­ха­нізм за­бо­ро­ни ви­да­чі віз по­ру­шни­кам прав лю­ди­ни та за­мо­ро­же­н­ня їхніх акти­вів. У від­по­відь ро­сій­ська вла­да на­ма­га­ла­ся роз­по­ча­ти вен­де­ту про­ти ме­не. Я став во­ро­гом № 1 для Пу­ті­на. Для ме­не це про­я­ви­ло­ся в рі­зних фор­мах — від кон­фі­ска­ції вла­сно­сті до по­гроз жи­т­тю. Та­кож Мо­сква не раз злов­жи­ва­ла пов­но­ва­же­н­ня­ми Ін­тер­по­лу для мо­го аре­шту та екс­тра­ди­ції до Ро­сії. Як­би це їм вда­ло­ся, то, на­пев­не, я за­знав би тор­тур і ме­не бу­ло б уби­то. До цьо­го ча­су бу­ло сім спроб на­цьку­ва­ти на ме­не Ін­тер­пол. Роз­по­ча­ло­ся все в трав­ні 2013 ро­ку. Мо­сква на­ма­га­ла­ся ви­да­ти так зва­ний Чер­во­ний цир­ку­ляр — ви­мо­гу Ін­тер­по­лу що­до мо­го не­гай­но­го аре­шту. Що­ра­зу ор­га­ні­за­ція від­хи­ля­ла всі за­пи­ти, адже та­кі по­лі­ти­чно вмо­ти­во­ва­ні ви­мо­ги по­ру­шу­ють її ста­тут. Про­те 2018-го Ро­сія май­же до­ся­гла успі­ху: ме­не бу­ло за­а­ре­што­ва­но в Іспа­нії, у мо­є­му но­ме­рі го­те­лю в Ма­дри­ді. Пі­сля при­вер­не­н­ня ува­ги мас-ме­діа та втру­ча­н­ня Ін­тер­по­лу ме­не звіль­ни­ли. Не­що­дав­но ро­сій­ська вла­да зро­би­ла но­вий рух: бу­ло зі­бра­но прес-кон­фе­рен­цію, на якій во­на вко­тре ого­ло­си­ла ме­не вбив­цею Сєр­ґєя Ма­ґніт­ско­го, а та­кож за­яви­ла, ні­би­то я є ке­рів­ни­ком між­на­ро­дно­го зло­чин­но­го угру­по­ва­н­ня.

Не тіль­ки я став жер­твою агре­сив­ної ро­сій­ської по­ве­дін­ки. Мо­сква на­ма­га­є­ться ув’язнити чималу кількість найзапекліших критиків корумпованого режиму Пу­ті­на. Но­ва жер­тва з’яв­ля­є­ться ма­ло не що­ти­жня. Така країна не має жодного морального права висувати сво­їх пред­став­ни­ків на по­са­ду ке­рів­ни­ка Ін­тер­по­лу чи будь-якої іншої міжнародної організації. Однак на­ра­зі йде­ться са­ме про це крі­сло та про ви­бір між гро­ма­дя­ни­ном Пів­ден­ної Ко­реї Кім Чон Яном, тим­ча­со­вим ке­рів­ни­ком організації, і пред­став­ни­ком ро­сій­сько­го Мі­ні­стер­ства вну­трі­шніх справ Алє­ксан­дром Про­ко­пчу­ком, який є її ві­це-пре­зи­ден­том. Бу­де аб­со­лю­тним аб­сур­дом, якщо крем­лів­ський по­плі­чник ста­не лі­де­ром одні­єї з най­по­ва­жні­ших пра­во­охо­рон­них стру­ктур.

Ни­ні я пра­цюю з адво­ка­та­ми та ін­ши­ми жер­тва­ми, щоб роз­по­ча­ти іні­ці­а­ти­ву, що обме­жить мо­жли­во­сті Ро­сії злов­жи­ва­ти си­сте­мою Ін­тер­по­лу. Як­би ко­ли-не­будь по­трі­бно бу­ло на­зва­ти хоч най­мен­шу при­чи­ну, чо­му один із най­зло­чин­ні­ших ди­кта­то­рів на пла­не­ті не по­ви­нен ма­ти жодного впли­ву на Ін­тер­пол, то це я. Ми не мо­же­мо до­зво­ли­ти Ро­сії ке­ру­ва­ти ор­га­ні­за­ці­єю хо­ча б че­рез по­ва­гу до пам’яті Сєр­ґєя Ма­ґніт­ско­го та ін­ших не­вин­них жертв пу­тін­сько­го режиму.

P. S. Під час під­го­тов­ки номера до дру­ку ста­ло ві­до­мо, що но­вим го­ло­вою Ін­тер­по­лу бу­ло обра­но Кім Чон Яна.

МО­СКВА НА­МА­ГА­Є­ТЬСЯ УВ’ЯЗНИТИ ЧИМАЛУ КІЛЬКІСТЬ НАЙЗАПЕКЛІШИХ КРИТИКІВ КОРУМПОВАНОГО РЕЖИМУ ПУ­ТІ­НА. ТАКА КРАЇНА НЕ МАЄ ЖОДНОГО МОРАЛЬНОГО ПРАВА ВИСУВАТИ СВО­ЇХ ПРЕД­СТАВ­НИ­КІВ НА ПО­СА­ДУ КЕ­РІВ­НИ­КА ІН­ТЕР­ПО­ЛУ ЧИ БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.