Кар­та­тий плед для Яну­ко­ви­ча

Пре­зи­дент-уті­кач Ві­ктор Яну­ко­вич мав ви­сту­пи­ти в су­ді з остан­нім сло­вом на­пе­ре­до­дні п’ятої рі­чни­ці Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Але не зміг, бо ні­би­то важ­ко трав­му­вав­ся під час гри в те­ніс

Ukrainskiy Tyzhden - - На Часі - Ста­ні­слав Ко­злюк

Суд у спра­ві про дер­жав­ну зра­ду Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча міг пе­ре­тво­ри­ти­ся для ни­ні­шньої укра­їн­ської вла­ди на швид­ку пе­ре­мо­жну вій­ну. З огля­ду на те що в спра­вах що­до зло­чи­нів про­ти акти­ві­стів Май­да­ну не бу­ло від­чу­тно­го про­гре­су, за­о­чне за­су­дже­н­ня пре­зи­ден­та-вті­ка­ча мо­гло ство­ри­ти від­чу­т­тя вста­нов­ле­н­ня спра­ве­дли­во­сті. Та й сам про­цес по­рів­ня­но з ін­ши­ми май­да­нів­ськи­ми су­да­ми був не та­ким скла­дним. Усе обви­ну­ва­че­н­ня про­ти ко­ли­шньо­го укра­їн­сько­го га­ран­та Кон­сти­ту­ції ґрун­ту­ва­ло­ся на йо­го ли­сті до ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на, у яко­му він про­сив РФ про за­сто­су­ва­н­ня військ для «за­без­пе­че­н­ня за­кон­но­сті, ми­ру й за­хи­сту на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни». Фа­кти­чно Яну­ко­вич кли­кав зброй­ні си­ли іншої дер­жа­ви на свою те­ри­то­рію.

Якщо й да­лі по­рів­ню­ва­ти з ін­ши­ми спра­ва­ми Май­да­ну, то епі­зод із ли­стом Пу­ті­ну про­сті­ший і зі зна­чно мен­шою кіль­кі­стю епі­зо­дів зло­чи­ну, ніж, ска­жі­мо, на­пад на акти­ві­стів Ав­то­май­да­ну в сі­чні 2014-го. Чи роз­стрі­ли Не­бе­сної со­тні. Осо­бли­во опти­мі­сти­чні екс­пер­ти про­гно­зу­ва­ли, що ви­рок Яну­ко­ви­чу мо­жна бу­де по­чу­ти на­пе­ре­до­дні Дня Не­за­ле­жно­сті 2017-го. По­тім до ці­єї са­мої да­ти 2018-го. Однак не скла­ло­ся. Суд за­тя­гнув­ся на по­над пів­то­ра ро­ку. За цей час обви­ну­ва­че­ний устиг змі­ни­ти кіль­кох без­пла­тних адво­ка­тів, у за­лі за­сі­дань до­пи­та­ли пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка, мі­ні­стра вну­трі­шніх справ Ар­се­на Ава­ко­ва, го­ло­ву Вер­хов­ної Ра­ди Анд- рія Па­ру­бія. Свій по­гляд на по­дії п’яти­рі­чної дав­но­сті ви­кла­да­ли пред­став­ни­ки Ан­ти­май­да­ну, лю­ди, які до­сі ме­шка­ють в оку­по­ва­но­му Кри­му, ко­ли­шні охо­рон­ці Яну­ко­ви­ча. Вре­шті Обо­лон­ський рай­суд, у яко­му слу­ха­ють спра­ву, че­рез рік пі­сля по­ча­тку за­сі­дань пе­ре­йшов до фі­наль­ної ста­дії — де­ба­тів. За­зви­чай для цьо­го по­трі­бно що­най­біль­ше два-три су­до­ві за­сі­да­н­ня. Тож про­ку­ра­ту­ра мо­гла очі­ку­ва­ти ви­ро­ку під рі­чни­цю по­ча­тку Ре­во­лю­ції гі­дно­сті. Не скла­ло­ся.

Пев­но, вар­то акцен­ту­ва­ти ува­гу на то­му, що за­хист Яну­ко­ви­ча обрав тра­ди­цій­ну для укра­їн­ських ре­а­лій стра­те­гію за­тя­гу­ва­н­ня су­до­во­го про­це­су. На­при­клад, чи не на ко­жне за­сі­да­н­ня зна­хо­див но­вих і но­вих свід­ків для до­пи­ту. Або час від ча­су зри­вав за­сі­да­н­ня, по­ка­зо­во по­ки­да­ю­чи за­лу су­ду чи ви­хо­дя­чи з про­це­су. Ко­ли ж суд при­зна­чав пре­зи­ден­ту-вті­ка­че­ві без­пла­тних адво­ка­тів, ті ви­ма­га­ли мі­ся­ці для озна­йом­ле­н­ня з ма­те­рі­а­ла­ми спра­ви. Що очі­ку­ва­но гра­ло на ко­ристь Яну­ко­ви­ча. Де­яких без­пла­тних за­хи­сни­ків адво­ка­ти Яну­ко­ви­ча си­лою на­ма­га­ли­ся за­бло­ку­ва­ти в при­мі­щен­ні су­ду, щоб ті не змогли по­тра­пи­ти на за­сі­да­н­ня.

До всьо­го за­хи­сни­ки пре­зи­ден­та-вті­ка­ча ре­гу­ляр­но на­ма­га­ли­ся змі­сти­ти акцен­ти. Якщо про­ку­ра­ту­ра та її свід­ки го­во­ри­ли про дер­жав­ну зра­ду, ане­ксію Кри­му та ви­ко­ри­ста­н­ня Яну­ко­ви­ча Пу­ті­ним для ле­гі­ти­мі­за­ції зброй­ної агре­сії, то адво­ка­ти на­ма­га­ли­ся пе­ре­ко­на­ти су­спіль­ство в ін­шо­му. На-

при­клад, Ре­во­лю­ція гі­дно­сті в їхній ін­тер­пре­та­ції — зброй­ний дер­жав­ний пе­ре­во­рот. А в ли­сті до Пу­ті­на не йшло­ся про за­сто­су­ва­н­ня ро­сій­ської ар­мії — мо­ва на­чеб­то бу­ла ли­ше про «по­лі­цей­ську мі­сію». Крім то­го, во­ни не раз по­вто­рю­ва­ли істо­рію про за­мах на жи­т­тя Яну­ко­ви­ча — ні­би­то в лю­то­му йо­го кор­теж об­стрі­ля­ли не­ві­до­мі. Суд тер­пля­че ви­слу­хо­ву­вав усі сто­ро­ни й за­плю­щу­вав очі на дії адво­ка­тів, де­мон­стру­ю­чи не­упе­ре­дже­ність, по­при те що пред­став­ни­ки про­ку­ра­ту­ри на­го­ло­шу­ва­ли на то­му, що ті за­тя­гу­ють про­цес. Вре­шті тер­пець Фе­мі­ди урвав­ся. І го­ло­ву­ю­чий су­д­дя Вла­ди­слав Дев’ятко при­му­со­во пе­ре­вів суд до де­ба­тів. З дру­гої спро­би.

Впер­ше де­ба­ти в Обо­лон­сько­му рай­су­ді ма­ли стар­ту­ва­ти у кві­тні цьо­го ро­ку, про­те то­ді ко­ле­гія суд­дів ви­рі­ши­ла по­вер­ну­ти­ся до до­пи­ту свід­ків. Вдру­ге їх при­зна­чи­ли на кі­нець ли­пня, однак адво­ка­там Яну­ко­ви­ча вда­ло­ся за­тяг­ти час аж до се­ре­ди­ни сер­пня. Са­ме то­ді дер­жав­не обви­ну­ва­че­н­ня змо­гло за­чи­та­ти свою про­мо­ву. На це пред­став­ни­кам вій­сько­вої про­ку­ра­ту­ри зна­до­би­ла­ся тро­хи більш як го­ди­на. Утім, по­чу­ти, що са­ме ка­за­ли про­ку­ро­ри, не ви­йшло: за­хи­сни­ки Яну­ко­ви­ча одно­ча­сно взя­ли­ся пе­ре­кри­ку­ва­ти дер­жав­не обви­ну­ва­че­н­ня. Хтось ви­ма­гав від­во­ду без­пла­тних за­хи­сни­ків, хтось го­во­рив про­ку­ро­рам зу­пи­ни­ти­ся й не ви­ко­ну­ва­ти зло­чин­них на­ка­зів, хтось за до­по­мо­гою мі­кро­фо­нів і ко­ло­нок вла­шту­вав вла­сний, аль­тер­на­тив­ний суд, на­ма­га­ю­чись до­пи­та­ти ні­би­то пі­ло­та ге­лі­ко­пте­ра, який пе­ре­во­зив Яну­ко­ви­ча. То­го сер­пне­во­го дня в за­лі за­сі­дань опо­се­ред­ко­ва­но по­бу­вав на­віть екс­прем’єр-мі­ністр Ми­ко­ла Аза­ров: йо­го ві­део­звер­не­н­ня адво­ка­ти пре­зи­ден­та-вті­ка­ча всти­гли по­ка­за­ти при­су­тнім кіль­ка ра­зів (що­прав­да, пе­ре­ко­ну­ва­ли, що Ми­ко­ла Яно­вич із су­дом на пря­мо­му зв’яз­ку). Ко­ли ж ста­ло зро­зумі­ло, що де­ба­тів не оми­ну­ти, адво­ка­ти й да­лі тя­гну­ли час. Де­ба­тна про­мо­ва кіль­кох за­хи­сни­ків три­ва­ла кіль­ка мі­ся­ців і в су­мі зайня­ла близь­ко 40 год. Во­на мо­гла б три­ва­ти й дов­ше, як­би в про­цес не втру­тив­ся су­д­дя Дев’ятко. Він зно­ву при­му­со­во пе­ре­вів су­до­вий про­цес до на­сту­пної ста­дії — остан­ньо­го сло­ва обви­ну­ва­че­но­го. Хо­ча згі­дно із за­ко­но­дав­ством про «за­о­чний суд» міг та­ко­го права пре­зи­ден­то­ві-вті­ка­че­ві й не на­да­ва­ти.

Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча Обо­лон­ський ра­йон­ний суд ви­кли­кав для уча­сті в де­ба­тах ще у ве­ре­сні цьо­го ро­ку. Що­прав­да, йо­го за­хи­сни­ки не раз пе­ред цим за­яв­ля­ли: ко­ли­шній пре­зи­дент го­то­вий бра­ти участь у су­ді. Але ди­стан­цій­но, з те­ри­то­рії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції. Мов­ляв, він не мо­же при­їха­ти до Укра­ї­ни, адже «пе­ре­жи­ває за своє жи­т­тя і здо­ров’я».

Вла­сне, звер­ну­ти­ся до су­ду Яну­ко­вич міг 19 ли­сто­па­да на чер­го­во­му су­до­во­му за­сі­дан­ні. Про­те на­пе­ре­до­дні ро­сій­ські ме­діа по­ві­до­ми­ли, що він важ­ко трав­му­вав­ся: ні­би­то грав у те­ніс, впав і по­шко­див ко­лі­но й хре­бет. Йо­го на­віть до­ста­ви­ли до НДІ швид­кої до­по­мо­ги ім. Склі­фо­сов­ско­го в Мо­скві. А один із адво­ка­тів Оле­ксандр Го­ро­шин­ський під­твер­див цю ін­фор­ма­цію укра­їн­ським ЗМІ.

«Він (Яну­ко­вич. — Ред.) го­спі­та­лі­зо­ва­ний. Я мав із ним зу­стріч у лі­кар­ні. І цю ін­фор­ма­цію під­твер­джую. У ньо­го ду­же важ­ка трав­ма. Він не має мо­жли­во­сті ру­ха­ти­ся, у ньо­го лон­ге­тка (знім­на пов’яз­ка з гі­псу, ви­ко­ри­сто­ву­ють під час зро­щу­ва­н­ня кі­сток. — Ред.). Як ка­жуть лі­ка­рі, це важ­ка трав­ма, він мі­ні­мум 21 день бу­де (у лі­кар­ні. — Ред.). Від­по­від­ні до­ку­мен­ти ми на­да­мо су­ду», — за­явив Го­ро­шин­ський.

Про­те ані ді­а­гно­зів, ані ха­ра­кте­ру травм не на­зи­ва­ли. Ста­ло оче­ви­дно: ви­сту­пу Яну­ко­ви­ча 19 ли­сто­па­да не бу­де. Утім, зда­є­ться, адво­ка­ти не ро­би­ли став­ку ли­ше на пе­ре­не­се­н­ня за­сі­да­н­ня. По­пу­тно во­ни на­ма­га­ли­ся до­пи­та­ти екс-мі­ні­стра енер­ге­ти­ки Еду­ар­да Ста­ви­цько­го. За їхні­ми сло­ва­ми, пред­став­ни­ки про­ку­ра­ту­ри на­чеб­то про­по­ну­ва­ли йо­му об­бре­ха­ти ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Укра­ї­ни.

«Пред­став­ни­ки про­ку­ра­ту­ри не­фор­маль­но зу­стрі­ча­ли­ся з Еду­ар­дом Ста­ви­цьким в Ізра­ї­лі й про­по­ну­ва­ли йо­му да­ти не- прав­ди­ві свід­че­н­ня в спра­ві про дер­жав­ну зра­ду. За це йо­му обі­ця­ли за­кри­ти на­яв­ні кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня», — ска­зав у су­ді адво­кат Го­ро­шин­ський.

Про­ку­ро­ри, що­прав­да, за­яви­ли: за пів­то­ра ро­ку ані Ста­ви­цький, ані йо­го адво­ка­ти не звер­та­ли­ся до про­ку­ра­ту­ри з про­по­зи­ці­я­ми да­ти свід­че­н­ня в спра­ві про дер­жзра­ду. Суд, зва­жив­ши за й про­ти, ви­рі­шив у до­пи­ті від­мо­ви­ти.

«Суд уко­тре за­кли­кає сто­ро­ну за­хи­сту не пе­ре­тво­рю­ва­ти кри­мі­наль­ний про­цес на цирк. Я пе­ре­про­шую, за­хи­сни­ки, ви є про­фе­сій­ни­ми адво­ка­та­ми­і­пре­кра­сно­зна­є­те,що­ви­не­фо­ку­сни­ки,які­мо­жу­тьви­тя­гу­ва­ти­кро­ли­кі­віз­ка­пе­лю­ха­зі­свід­ка­ми.На­сьо­го­днів­нас­ста­ді­я­о­стан­ньо­го­сло­ва. Кри­мі­наль­но­про­це­су­аль­ний за­кон пе­ред­ба­чає мо­жли­вість по­вер­не­н­ня до су­до­во­го слід­ства ли­ше в ра­зі, якщо в остан­ньо­му сло­ві обви­ну­ва­че­ний по­ві­до­мив якісь но­ві об­ста­ви­ни, що су­дом не бу­ли до­слі­дже­ні й по­тре­бу­ють до­слі­дже­н­ня. То­му, зви­чай­но, суд від­мов­ляє вам у до­пи­ті Ста­ви­цько­го», — за­явив Дев’ятко.

Однак якщо спро­ба по­вер­ну­ти­ся до до­пи­ту свід­ків про­ва­ли­ла­ся, то «те­ні­сна трав­ма» спра­цю­ва­ла. Адво­ка­ти Яну­ко­ви­ча по­про­си­ли три ти­жні пе­ре­р­ви й пе­ре­да­ли ко­ле­гії суд­дів ме­ди­чні до­від­ки про йо­го ушко­дже­н­ня. На пу­блі­ку за­хист за­яв­ляв, що у Ві­кто­ра Фе­до­ро­ви­ча важ­кі трав­ми ко­лі­на й хреб­та. По­чу­ти ді­а­гно­зи, які по­ста­ви­ли ко­ли­шньо­му укра­їн­сько­му пре­зи­ден­то­ві, що­прав­да, не вда­ло­ся. Про­те май­же мі­сяць па­у­зи йо­го адво­ка­ти ви­гра­ли.

«Суд змушений кон­ста­ту­ва­ти, що жодного сло­ва про трав­му хреб­та в ме­ди­чній до­від­ці не­має. Ді­а­гноз суд на­зва­ти не мо­же з по­гля­ду су­до­вої ети­ки. Суд вва­жає за не­об­хі­дне ого­ло­си­ти пе­ре­р­ву за­для оду­жа­н­ня обви­ну­ва­че­но­го та для на­да­н­ня йо­му мо­жли­во­сті звер­ну­ти­ся до су­ду з остан­нім сло­вом... Якщо Яну­ко­вич не ви­лі­ку­є­ться до ви­зна­че­ної да­ти, суд не вва­жа­ти­ме ви­явом не­по­ва­ги, якщо обви­ну­ва­че­ний ви­сту­пить з остан­нім сло­вом, си­дя­чи чи ле­жа­чи на лі­кар­ня­но­му ліж­ку, ко­ли здо­ров’я не до­зво­лить йо­му сто­я­ти», — за­явив Дев’ятко.

Про­ку­ра­ту­ра, зда­є­ться, та­ким рі­ше­н­ням не за­до­во­ле­на. Ска­жі­мо, про­ку­рор Ру­слан Крав­чен­ко за­явив: у ме­ди­чній до­від­ці не­має до­ста­тньої ін­фор­ма­ції, щоб ро­зі­бра­ти­ся зі ста­ном здо­ров’я обви­ну­ва­че­но­го. На­сту­пне су­до­ве за­сі­да­н­ня від­бу­де­ться 5 гру­дня. Сце­на­рі­їв роз­ви­тку по­дій два. Пер­ший: Ві­ктор Яну­ко­вич зно­ву не ви­хо­дить на зв’язок, суд­ді йдуть до на­рад­чої кім­на­ти ухва­лю­ва­ти ви­рок. У то­му, що він бу­де не на ко­ристь ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та, сум­ні­вів не­має. Оскіль­ки лист Яну­ко­ви­ча до Пу­ті­на був. Йо­го ба­чи­ли пред­став­ни­ки Ра­ди Без­пе­ки Організації Об’єд­на­них На­цій. Він ді­став ста­тус офі­цій­но­го до­ку­мен­та. І, як по­ясню­ва­ли ди­пло­ма­ти, що бра­ли участь у за­сі­дан­ні Ра­дбе­зу 3 бе­ре­зня 2014-го, під ним сто­яв під­пис пре­зи­ден­та-вті­ка­ча. За та­ких умов на­пе­ре­до­дні Но­во­го ро­ку, а по­пу­тно на­пе­ре­до­дні офі­цій­но­го стар­ту пре­зи­дент­ської ви­бор­чої кам­па­нії ни­ні­шня вла­да здо­бу­ває ма­лу, але пе­ре­мо­гу.

Дру­гий сце­на­рій для вла­ди менш опти­мі­сти­чний. Ві­ктор Яну­ко­вич за до­по­мо­гою ві­деозв’яз­ку з’яв­ля­є­ться в су­ді. І по­чи­нає своє остан­нє сло­во. Кри­мі­наль­ний про­це­су­аль­ний ко­декс за­бо­ро­няє обме­жу­ва­ти в часі ви­ступ обви­ну­ва­че­но­го, тож су­то те­о­ре­ти­чно Яну­ко­вич мо­же го­во­ри­ти скіль­ки зав­го­дно. І да­лі тя­гну­ти час. Хоч до інав­гу­ра­ції пре­зи­ден­та, хоч до пар­ла­мент­ських ви­бо­рів — усе за­ле­жа­ти­ме від йо­го фан­та­зії, ви­на­хі­дли­во­сті адво­ка­тів та ло­яль­но­сті су­ду.

НА ПУ­БЛІ­КУ ЗА­ХИСТ ВІ­КТО­РА ЯНУ­КО­ВИ­ЧА ЗА­ЯВ­ЛЯВ, ЩО В КО­ЛИ­ШНЬО­ГО ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ВАЖ­КІ ТРАВ­МИ КО­ЛІ­НА Й ХРЕБ­ТА. ПО­ЧУ­ТИ ДІ­А­ГНО­ЗИ, ЯКІ РО­СІЙ­СЬКІ ЛІ­КА­РІ ПО­СТА­ВИ­ЛИ ПРЕЗИДЕНТУВТІКАЧЕВІ, ЩО­ПРАВ­ДА, НЕ ВДА­ЛО­СЯ. ПО­ПРИ ЦЕ, ЙО­ГО АДВО­КА­ТИ ЗМОГЛИ ВИГРАТИ МАЙ­ЖЕ МІ­СЯЦЬ ПА­У­ЗИ

Остан­нє сло­во Яну­ко­ви­ча. По­при те що за­ко­но­дав­ство про «за­о­чний суд» не пе­ред­ба­чає уча­сті обви­ну­ва­че­но­го в су­до­вих за­сі­да­н­нях, Фе­мі­да ви­рі­ши­ла да­ти пре­зи­ден­то­ві- вті­ка­че­ві мо­жли­вість ви­сту­пи­ти в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.