Важ­кий се­зон

Хто зри­ває опа­лю­валь­ний се­зон в укра­їн­ських мі­стах

Ukrainskiy Tyzhden - - На Часі - Де­нис Ка­зан­ський

Всу­пе­реч чи­слен­ним апо­ка­лі­пти­чним про­гно­зам, від по­ча­тку кон­флі­кту з Ро­сі­єю Укра­ї­на не від­чу­ва­ла про­блем з ор­га­ні­за­ці­єю опа­лю­валь­но­го се­зо­ну на за­галь­но­дер­жав­но­му рів­ні. Пі­сля при­пи­не­н­ня по­ста­ча­н­ня ро­сій­сько­го га­зу ЗМІ су­сі­дньої кра­ї­ни нав­пе­ре­бій про­гно­зу­ва­ли «хо­ло­до­мор» і ма­лю­ва­ли по­хму­рі кар­ти­ни Укра­ї­ни, що за­мер­зає. Однак, як з’ясу­ва­ло­ся, по­при чи­слен­ні за­яви про­ро­сій­ських по­лі­ти­ків, без ро­сій­сько­го га­зу ціл­ком мо­жли­во про­жи­ти. Газ­пром пе­ре­став по­ста­ча­ти нам па­ли­во ще 2015-го, і це не за­ва­ди­ло кра­ї­ні рік за ро­ком успі­шно за­вер­шу­ва­ти опа­лю­валь­ний се­зон, по­ча­ток яко­го біль­ше не ви­кли­кає три­во­жних по­бо­ю­вань. Утім, пев­ні ло­каль­ні про­бле­ми з опа­ле­н­ням усе ж та­ки ви­ни­ка­ють. І ко­ли во­ни на­кла­да­ю­ться на по­лі­ти­ку, спа­ла­ху­ють гу­чні скан­да­ли, що обго­во­рю­ю­ться на все­укра­їн­сько­му рів­ні.

У низ­ці укра­їн­ських міст опа­ле­н­ня вві­мкну­ли з мі­ся­чним за­пі­зне­н­ням, ко­ли тем­пе­ра­ту­ра за ві­кном уже опу­сти­ла­ся ниж­че ну­ля. Річ тут не в не­ста­чі га­зу — з ним жо­дних пе­ре­бо­їв, на ща­стя, не­має. За­мер­за­ю­чі мі­ста, як ге­рої Тол­сто­го, не­ща­сли­ві ко­жне по-сво­є­му. Най­ча­сті­ше хо­ло­дні ба­та­реї — на­слі­док по­га­но­го управ­лі­н­ня або нав­ми­сних ко­ру­пцій­них дій, а не бра­ку ко­штів у спо­жи­ва­чів.

Ми­ну­ло­го ти­жня на всю кра­ї­ну про­гри­мі­ло мі­сто Смі­ла, що на Чер­ка­щи­ні. Там че­рез від­су­тність те­пла по­чав­ся справ­жній бунт, а мі­сце­ва вла­да ого­ло­си­ла над­зви­чай­ний стан. Мі­стя­ни при­гро­зи­ли за­бло­ку­ва­ти до­ро­ги на Ки­їв, якщо опа­ле­н­ня не вві­мкнуть. А 14 ли­сто­па­да де­ле­га­ція ме­шкан­ців Смі­ли на чо­лі з ме­ром мі­ста Оле­ксі­єм Циб­ком при­їха­ла до Ки­є­ва й пі­ке­ту­ва­ла Ка­бмін, ви­ма­га­ю­чи, щоб цен­траль­на вла­да ро­зі­бра­ла­ся в си­ту­а­ції та ви­рі­ши­ла про­бле­му.

У ме­шкан­ців Смі­ли є всі під­ста­ви для не­вдо­во­ле­н­ня. Адже за опа­ле­н­ня во­ни пла­ти­ли справ­но. Про­те ком­па­нія «Смі­ла е н ерг о і н вест », яка на­да­ва­ла від­по­від­ну по­слу­гу, не пе­ре­ра­хо­ву­ва­ла гро­ші по­ста­чаль­ни­ко­ві га­зу й на­ко­пи­чи­ла бор­ги в по­над 100 млн грн. Гро­ші за­гу­би­ли­ся десь до­ро­гою, на ра­хун­ках у по­се­ре­дни­ка. Схо­жа си­ту­а­ція скла­ла­ся і в Ше­пе­тів­ці на Хмель­нич­чи­ні, де в Смі­ла е н ерг о ін­ве­стує се­стра-бли­знюк— Ше­пе­тів­ка е н ерг о і н вест, що на­ле­жить то­му са­мо­му вла­сни­ко­ві. Там лю­ди та­кож справ­но пла­ти­ли за на­да­ну по­слу­гу, а по­ста­чаль­ник не роз­ра­хо­ву­вав­ся з На­фто­га­зом. Як на­слі­док — хо­ло­дні ба­та­реї, акції про­те­сту та про­кльо­ни на адре­су чи­нов­ни­ків.

Си­ту­а­ція ця не но­ва і по­вто­рю­є­ться вже кіль­ка ро­ків. Так са­мо Смі­ла по­тра­пля­ла в но­ви­ни рів­но рік то­му. Ми­ну­лий опа­лю­валь­ний се­зон там теж був зір­ва­ний. То­ді ме­шкан­ці по­гро­жу­ва­ли пе­ре­кри­ти тра­си, мі­сце­ві чи­нов- ни­ки зви­ну­ва­чу­ва­ли в усьо­му ком­па­нію-по­ста­чаль­ни­ка, а цен­траль­на вла­да обі­ця­ла втру­ти­ти­ся, ро­зі­бра­ти­ся й по­ка­ра­ти вин­них. У під­сум­ку опа­ле­н­ня все ж та­ки вві­мкну­ли, але си­ту­а­ція вщу­хла рів­но на рік. І весь цей час ні­хто й не ду­мав ні­чо­го ви­рі­шу­ва­ти. Не вда­ло­ся ані зна­йти зни­клі гро­ші, ані по­ка­ра­ти вин­них. Про на­ко­пи­че­ний ба­га­то­міль­йон­ний борг не­мов за­бу­ли і пу­сти­ли все це на са­мо­плив.

У2017ро­ці,ко­ли­Смі­ла­та­Ше­пе­тів­ка­та­кса­мо­за­ли­ши­ли­ся­бе­зо­па­ле­н­ня,вла­сни­ка­Смі­ла­енер­го­ін­ве­сту­та­Ше­пе­тів­ка­енер­го­ін­ве­сту­Ан­дрі­я­Кар­пен­ка зви­ну­ва­ти­ли в при­вла­снен­ні ко­штів спо­жи­ва­чів і за­а­ре­шту­ва­ли. А лев ньо­го ра­пто­во ви­явив­ся вель­ми сер­йо­зний «дах». Йо­му на до­по­мо­гу по­спі­шив на­ро­дний де­пу­тат Іван Фур­сін, який є бі­зне­спар­тне­ром олі­гар­хів Сер­гія Льо­во­чкі­на та Дми­тра Фір­та­ша. Фур­сін узяв Кар­пен­ка на по­ру­ки й ви­тя­гнув із СІЗО.

Від­то­ді ми­нув рік, зни­клі гро­ші спо­жи­ва­чів так і не по­вер­ну­ли, Кар­пен­ка не за­су­ди­ли, опа­ле­н­ня зно­ву не­має, тож те­пер бор­ги Смі­ли, ймо­вір­но, по­кри­ва­ти­муть із бю­дже­ту, щоб лю­ди про­сто не за­мер­зли у сво­їх квар­ти­рах. Схо­же на те, що за зло­дій­ські схе­ми ко­ман­ди Фір­та­ша зно­ву за­пла­тять гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни.

Зда­ва­ло­ся б, істо­рія ба­наль­на, але вла­да всіх рів­нів де­мон­струє ціл­ко­ви­ту без­по­ра­дність і не­зда­тність ви­рі­ши­ти про­бле­му. Го­лов­не пи­та­н­ня в цій істо­рії — де гро­ші? Але їх якраз ні­хто шу­ка­ти не по­спі­шає. Го­спо­дар ком­па­нії, що при­вла­сни­ла ко­шти спо­жи­ва­чів, спо­кій­но гу­ляє на сво­бо­ді. Борг 100 млн грн ні­ку­ди не зник і да­лі ви­сить на мі­сті. По-справ­жньо­му ви­рі­ши­ти про­бле­му з опа­ле­н­ням у Смі­лі мо­жна тіль­ки за умо­ви, якщо ці гро­ші бу­де зна­йде­но й по­вер­ну­то. За­йма­ти­ся цим по­вин­ні укра­їн­ські пра­во­охо­рон­ці. Про­те тут про­гре­су по­ки що не ви­дно. У вла­ди був ці­лий рік, щоб за­по­біг­ти зри­ву опа­лю­валь­но­го се­зо­ну, скан­да­лам та акці­ям про­те­сту. Однак цей час зга­я­ли.

Але якщо з по­шу­ком вкра­де­них гро­шей не скла­ло­ся, то в пи­та­н­нях пі­а­ру укра­їн­ські по­лі­ти­ки мо­жуть да­ти фо­ру ко­му зав­го­дно. Юлія Ти­мо­шен­ко у вла­сти­во­му їй сти­лі за­яви­ла, що вла­да вла­шту­ва­ла в Смі­лі «те­рор хо­ло­дом», і по­обі­ця­ла при­їха­ти до мі­ста. Пе­тро По­ро­шен­ко, сво­єю чер­гою, зі­грав «мі­цно­го го­спо­дар­ни­ка», на­ка­зав­ши «зі­рва­ти плом­би» й від­но­ви­ти по­став­ки га­зу під йо­го від­по­від­аль­ність. Про­бле­ма тіль­ки в то­му, що бла­ки­тне па­ли­во не бе­ре­ться ні­звід­ки. Во­но не без­пла­тне. І плом­би став­лять теж не про­сто так. Якщо ко­жен зав­тра ста­не зри­ва­ти їх, по­чне­ться ва­кха­на­лія і газ зни­кне зов­сім. Щоб справ­ді до­по­мог­ти Смі­лі, тре­ба по­ка­ра­ти ша­хра­їв, зму­си­ти їх по­вер­ну­ти вкра­де­ні гро­ші й по­га­си­ти борг. А по­ки що все йде до то­го, що пи­та­н­ня бу­де про­сто від­кла­де­но на рік.

Про­бле­ми з опа­ле­н­ням ви­ни­ка­ли і в Кри­во­му Ро­зі. Там їх бра­ком гро­шей теж по­ясни­ти не мо­жна. Ве­ли­кий про­ми­сло­вий цен­тру Дні­про­пе­тров­ській обла­сті аж ні­як не бі­дне мі­сто. Однак держ­під­при­єм­ство «Кри­во­різь­ка те­пло­цен­траль», що по­ста­чає ту­ди те­пло, на­ко­пи­чи­ло по­над 375 млн грн бор­гу. У ре­зуль­та­ті ком­па­нія «Кри­во­рі­жгаз», що по­ста­ча­ла газ на «Кри­во­різь­ку те­пло­цен­траль», при­пи­ни­ла по­да­чу па­ли­ва. Кіль­ка днів три­ва­ли су­пе­ре­чки, обу­ре­ні мі­стя­ни па­ли­ли по­кри­шки в бу­дів­лі Кри­во­рі­жга­зу, і те­пло в ба­та­ре­ях усе ж та­ки з’яви­ло­ся. Що­прав­да, проб-

ТАКТИКА ВЛА­ДИ, ЯКА ЗМУШЕНА РЕАГУВАТИ НА ГУ­ЧНІ СКАРГИ ТА АКЦІЇ ПРО­ТЕ­СТУ, НАГАДУЄ ПРО­СТО ГАРЯЧКОВЕ ЗАТИКАННЯ ДІРОК. У ЖОДНОМУ З ВИПАДКІВ ПО­КИ ЩО НЕ ВДА­ЛО­СЯ ЗНА­ЙТИ ГРО­ШІ Й ПО­ГА­СИ­ТИ БОР­ГИ. НЕ ПОКАРАНО Й ОРГАНІЗАТОРІВ КО­РУ­ПЦІЙ­НИХ СХЕМ

ле­му з бор­га­ми тут та­кож по­ки що не ви­рі­ши­ли й «зір­ва­ли плом­би» во­льо­вим рі­ше­н­ням.

Хо­ло­дно й у квар­ти­рах Сє­ве­ро­до­не­цька, який сьо­го­дні за фа­ктом є адмі­ні­стра­тив­ним цен­тром Лу­ган­ської обла­сті. Там у кри­ти­чній си­ту­а­ції опи­ни­ла­ся Сє­ве­ро­до­не­цька ТЕЦ, яка фа­кти­чно є бан­кру­том. Роз­по­ря­дник май­на зга­да­ної ТЕЦ Ігор Му­чін­ський пе­ре­ко­на­ний, що си­ту­а­ція ство­ре­на шту­чно. За йо­го сло­ва­ми, на еле­ктро­стан­цію ще не­дав­но го­то­ві бу­ли зай­ти ки­тай­ські ін­ве­сто­ри, які хо­ті­ли про­ве­сти ре­кон­стру­кцію під­при­єм­ства. Але в цьо­му ви­пад­ку во­на мо­гла б скла­сти кон­ку­рен­цію еле­ктро­стан­ції, яка на­ле­жить Рі­на­то­ві Ахме­то­ву.

«У сер­пні 2017-го Сє­ве­ро­до­нецьк від­ві­да­ла ки­тай­ська де­ле­га­ція. Во­ни при­їжджа­ли на ТЕЦ і з мі­сце­вою адмі­ні­стра­ці­єю під­пи­су­ва­ли про­то­кол про на­мі­ри ін­ве­сту­ва­ти в об’єкт близь­ко $260 млн. Ці гро­ші ма­ли пі­ти на ре­кон­стру­кцію, вста­нов­ле­н­ня но­вих твер­до­па­лив­них ко­тлів, які мо­жна бу­ло б за­ван­та­жу­ва­ти ву­гі­л­лям із ша­хти Мель­ни­ко­ва в су­сі­дньо­му Ли­си­чан­ську. Від­стань від ТЕЦ до ша­хти близь­ко 9 км. Ви­хо­ди­ла б ве­ли­ка еко­но­мія на ло­гі­сти­ці. Крім то­го, це да­ло б змо­гу за­без­пе­чи­ти ро­бо­тою ву­гіль­ну про­ми­сло­вість ре­гіо­ну. Однак про­ект не бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но. По-пер­ше, че­рез не­роз­то­ро­пність мі­сце­вої та цен­траль­ної вла­ди, яка не бра­ла жо­дної уча­сті в про­гра­мах і роз­да­ва­ла тіль­ки гу­чні обі­цян­ки. У ре­зуль­та­ті ки­тай­ці не отри­ма­ли під­твер­дже­н­ня від про­філь­но­го мі­ні­стер­ства й тема так і за­глу­хла. А по-дру­ге, то­му що по­руч Лу­ган­ська ТЕС, яка на­ле­жить ДТЕК. І я ду­маю, що там на­го­рі ви­рі­ши­ли, що во­на

має бу­ти ма­кси­маль­но за­ван­та­же­на. При цьо­му пра­цює на га­зі, а не на ву­гіл­лі, то­му со­бі­вар­тість енер­гії до­рож­ча. Фа­кти­чно па­ли­мо аси­гна­ці­я­ми», — роз­по­вів Му­чін­ський.

Схо­же, така си­ту­а­ція в Сє­ве­ро­до­не­цьку теж ви­ни­кла че­рез пев­ні олі­гар­хі­чні ма­хі­на­ції, а зов­сім не че­рез брак га­зу чи не­ба­жа­н­ня на­се­ле­н­ня пла­ти­ти за ньо­го.

Тактика вла­ди, яка змушена реагувати на гу­чні скарги та акції про­те­сту, нагадує про­сто гарячкове затикання дірок. У жодному з випадків по­ки що не вда­ло­ся зна­йти гро­ші й по­га­си­ти бор­ги. Не покарано й організаторів ко­ру­пцій­них схем. А це озна­чає, що чер­го­вий ви­бух не­вдо­во­ле­н­ня про­сто не де­який час від­кла­да­є­ться.

Як тут не зга­да­ти го­ре­зві­сну ал­чев­ську ава­рію, яка ста­ла­ся 12 ро­ків то­му, у 2006-му, і че­рез яку мі­сто в най­силь­ні­ші мо­ро­зи ли­ши­ло­ся без опа­ле­н­ня, а за­мер­злі тру­би по­ло­па­ли­ся. Во­на ста­ла сим­во­лом тяж­ко­го ста­но­ви­ща в укра­їн­сько­му ко­му­наль­но­му го­спо­дар­стві. На жаль, від­то­ді ста­но­ви­ще не над­то змі­ни­ло­ся. І сьо­го­дні в зо­ні ри­зи­ку пе­ре­бу­ває кіль­ка міст, де ал­чев­ська бі­да мо­же по­вто­ри­ти­ся.

У си­ту­а­ції, що скла­ла­ся, на­дія в ме­шкан­ців про­блем­них міст тіль­ки на се­бе. Як по­ка­зує пра­кти­ка, вла­да по­чи­нає реагувати ли­ше пі­сля по­гроз та про­те­стів. Але для то­го, щоб ці акції да­ли ре­зуль­та­ти, ва­жли­во не про­сто ви­ма­га­ти «зі­рва­ти плом­би й да­ти те­пло», як це від­бу­ва­є­ться ни­ні, а ро­зі­бра­ти­ся в тон­ко­щах ко­жно­го кей­са й кон­кре­тні­ше сфор­му­лю­ва­ти ви­мо­ги до чи­нов­ни­ків. Не тіль­ки від­кру­ти­ти вен­тиль, а з’ясу­ва­ти при­чи­ну, з якої утво­ри­ли­ся бор­ги, й усу­ну­ти ко­ру­пцій­ні схе­ми.

Ля­ка­ти ши­на­ми. Про­те­сти зму­шу­ють вла­ду ді­я­ти швид­ко, але та­кти­чно. До стра­те­гі­чних рі­шень у ЖКГ во­на не­до­зрі­ла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.