Склян­ка на­по­ло­ви­ну…

Хо­ча де­цен­тра­лі­за­цію вва­жа­ють при­кла­дом успі­шних ре­форм, во­на про­су­ва­є­ться по­віль­но. Про­цес три­ває вже че­твер­тий рік, і ни­ні охо­пле­но мен­ше по­ло­ви­ни те­ри­то­рії кра­ї­ни

Ukrainskiy Tyzhden - - На Часі - Ан­дрій Го­луб

12 ли­сто­па­да пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко ви­сту­пає на за­сі­дан­ні Ра­ди ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку ( РРР). Ві­таль­на про­мо­ва гла­ви дер­жа­ви три­ває по­над 20 хви­лин. Офі­цій­но РРР — це до­рад­чий ор­ган при пре­зи­ден­то­ві, ство­ре­ний у кві­тні 2015 ро­ку одно­ча­сно із за­пу­ском ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції. Фа­кти­чно ж за­сі­да­н­ня Ра­ди не­рід­ко на­га­ду­ють ве­ли­кий май­дан­чик для зві­ту вла­ди про свої успі­хи. Сим­во­лі­чно, що за­сі­да­н­ня про­во­дять у за­лі Між­на­ро­дно­го

Лі­де­ри Ау­тсай­де­ри

Тим­ча­со­во оку­по­ва­ні Крим та ча­сти­ни Лу­ган­ської і До­не­цької обла­стей

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.