Осо­бли­вий гру­день

Ukrainskiy Tyzhden - - ТЕМА НОМЕРА - Ан­дрій Го­луб

Одна по­дія — і те­ма вій­ни вмить по­вер­та­є­ться на чіль­не мі­сце в пе­ре­лі­ку хви­лю­вань гро­ма­дян. У Ки­є­ві, роз­та­шо­ва­но­му до­сить да­ле­ко і від лі­нії фрон­ту, і від обох укра­їн­ських мо­рів, уже з по­не­діл­ка ску­по­ву­ють кру­пи в ма­га­зи­нах та ва­лю­ту в обмін­ни­ках. В урив­ках ву­ли­чних роз­мов сло­во­спо­лу­че­н­ня «во­єн­ний стан» мо­жна по­чу­ти на­віть від дів­чат хіп­стер­сько­го ви­гля­ду з фі­лі­жан­ка­ми ла­те в ру­ках. Ін­то­на­ції ви­ка­зу­ють не­за­до­во­ле­н­ня. На той мо­мент Вер­хов­на Ра­да ще на­віть не зі­бра­ла­ся на за­сі­да­н­ня, щоб обго­во­ри­ти про­по­зи­ції пре­зи­ден­та.

Рі­зно­ма­ні­тні ре­а­кції су­спіль­ства вже май­же не ви­кли­ка­ють по­ди­ву. Так са­мо як ін­фор­ма­цій­ні ата­ки в со­цме­ре­жах, які роз­по­ча­ли­ся то­го са­мо­го дня. «Про­сті гро­ма­дя­ни» роз­по­від­а­ють про не­гай­ну мо­бі­лі­за­цію, по­бо­ри на во­єн­ний стан та ін­ші фей­ки рі­зно­го рів­ня прав­до­по­ді­бно­сті. На­сту­пно­го ран­ку в офі­сах уже ве­дуть роз­мо­ви на кшталт «зні­муть із по­їзда та за­бе­руть до Нац­гвар­дії». За­ле­жно від про­фі­лю під­при­ємств го­лов­ною ме­тою не­на­жер­ли­вих ре­кру­тан­тів ма­ють ста­ти чи то ай­ті­шни­ки, чи то во­дії, чи то вза­га­лі всі, хто ви­йде на ву­ли­цю по хліб і сір­ни­ки.

ГОЛОВНИЙ ЗА­КОН, ЯКИЙ РЕГУЛЮЄ ВІД­НО­СИ­НИ НА ЦЕЙ ПЕ­РІ­ОД, НА­ЗИ­ВА­Є­ТЬСЯ «ПРО ПРА­ВО­ВИЙ РЕ­ЖИМ ВО­ЄН­НО­ГО СТА­НУ». ПЕ­РЕ­Д­УСІМ ІДЕ­ТЬСЯ ПРО ПРА­ВО­ВИЙ РЕ­ЖИМ, А НЕ ПРО БЕЗПРАВ’Я Й ДИ­КТА­ТУ­РУ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.