Кри­хкий світ

У ча­си, ко­ли на Спо­лу­че­ні Шта­ти і їхній ядер­ний за­хист не мо­жна ціл­ко­ви­то по­кла­сти­ся, існує стра­те­гі­чна й мо­раль­на по­тре­ба в єв­ро­пей­ській ар­мії. Усі по­пе­ре­дні спро­би її ство­ре­н­ня, яких із 1945-го не бра­ку­ва­ло, з’яв­ля­ли­ся або за­ра­но, або за­пі­зно

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ - Мі­ха­ель Штюр­мер, Die Welt

Ча­сто зга­ду­ва­на єв­ро­пей­ська ар­мія — це хо­ро­ша ідея. Єди­не що: ма­буть, ні­хто не мо­же її ре­а­лі­зу­ва­ти. Спер­шу в пал­кій про­мо­ві про це го­во­рив пре­зи­дент Фран­ції. Зго­дом, щоб не від­ста­ва­ти, у свій спо­сіб про­ко­мен­ту­ва­ла кан­цлер­ка Ні­меч­чи­ни. Ча­си не­без­пе­чні, «кі­нець істо­рії» біль­ше не акту­аль­ний, на­то­мість по­гля­ди звер­не­ні на мін­ли­вий світ. Щось має від­бу­ва­ти­ся, сто­сов­но цьо­го Па­риж, Бер­лін та ін­ші єв­ро­пей­ські сто­ли­ці ді­йшли зго­ди. Але що? Звід­ки ви­хо­дить за­гро­за, а звід­ки безпека та її га­ран­тії? Що бу­де з рів­но­ва­гою стри­му­ва­н­ня й роз­ряд­ки, яка за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе під час хо­ло­дної вій­ни?

У пер­ших пи­та­н­нях вій­сько­во­го ре­ме­сла ке­ру­ва­ти має дер­жав­на по­лі­ти­ка. Це кла­си­чний Кла­у­зе­віц, який на­справ­ді не про­по­від­у­вав вій­ну, але якщо во­на бу­ла не­ми­ну­ча, то хо­тів її при­бор­ка­н­ня. Ін­ши­ми сло­ва­ми й для су­ча­сно­сті: ме­та і при­зна­че­н­ня май­бу­тньої ар­мії Єв­ро­пи ма­ють бу­ти до­бре про­ду­ма­ні. По­лі­ти­ки сим­во­лів не­до- ста­тньо. Руй­ну­ва­н­ня вій­сько­вої сфе­ри еко­но­мі­єю до­ся­гло кін­ця, спо­ді­ва­н­ня на ко­опе­ра­тив­но­го про­тив­ни­ка не до­по­мо­жуть. Оби­ра­ти кри­зо­ву си­ту­а­цію Єв­ро­па не мо­же. Во­на при­хо­дить, на­че зло­дій уно­чі. Гло­ба­лі­за­ція, комп’юте­ри­за­ція, шту­чний ін­те­лект — клю­чо­ві сло­ва дво­зна­чно­сті. Кі­бер­вій­на, гі­бри­дна вій­на й ціл­ком зви­чай­на та ста­ро­мо­дна сталь про­ти ста­лі — скла­до­ві ре­пер­ту­а­ру, до яко­го слід при­го­ту­ва­ти­ся. «Пе­ре­тво­ре­н­ня апо­ка­лі­пси­са» — як ні­ме­цький мі­ністр обо­ро­ни Франц Йо­зеф Штра­ус 60 ро­ків то­му в пошуку ядер­но­го ми­ру на­звав дра­му на­шо­го ча­су — аж ні­як не за­кін­че­не.

Є сер­йо­зні при­чи­ни, чо­му впро­довж се­ми де­ся­ти­літь усі зу­си­л­ля в на­прям­ку єв­ро­пей­ської ар­мії — не­зва­жа­ю­чи на чи­ма­ло гро­шей, до­бру во­лю й си­лу дум­ки, що за­ді­я­ні в цій сфе­рі, — за­кін­чу­ва­ли­ся за­зви­чай ще на ран­ній ста­дії. Мо­жна не по­вто­рю­ва­ти­ся. Що­прав­да, два ро­ки то­му за­ява кан­цлер­ки ви­кли­ка­ла хви­лю­ва­н­ня, ко­ли во­на в пив­но­му

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.