За крок до прір­ви

Як роз­ви­ва­ти­ме­ться по­лі­ти­чна си­ту­а­ція в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві пі­сля Brexit

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ - Майкл Бі­ніон

Без шам­пан­сько­го й ова­цій! На са­мі­ті в не­ді­лю єв­ро­пей­ські лі­де­ри не при­хо­ву­ва­ли роз­ча­ру­ва­н­ня й сму­тку у зв’яз­ку з при­зна­че­ним на 29 бе­ре­зня ви­хо­дом Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства з ЄС. Пі­сля бур­хли­вих пе­ре­го­во­рів, що три­ва­ли 17 мі­ся­ців, Ве­ли­ка Бри­та­нія та Єв­ро­пей­ський Со­юз на­ре­шті до­мо­ви­ли­ся про умо­ви ви­хо­ду. Роз­ча­ру­ва­н­ня лі­де­рів ви­да­є­ться до­во­лі по­зи­тив­ною ре­а­кці­єю по­рів­ня­но з обу­ре­н­ням і про­те­ста­ми, які уго­да ви­кли­ка­ла у Ве­ли­кій Бри­та­нії. І ті, хто ви­ма­гав «жорс­тко­го» Brexit, що пе­ред­ба­чає пов­не роз­ста­ва­н­ня з ЄС, і ті, хто хо­тів збе­рег­ти тор­го­вель­ні та

ВЕ­ЛИ­КУ БРИ­ТА­НІЮ МО­ЖЕ ОХОПИТИ НАЙ­БІЛЬ­ША ВІД ЧА­СІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙ­НИ КОНСТИТУЦІЙНА КРИ­ЗА. ДЛЯ НО­ВИХ ВИ­БО­РІВ ДО БЕРЕЗНЕВОГО ВИ­ХО­ДУ З ЄС ЗА­БРА­КНЕ ЧА­СУ. ЗРЕ­ШТОЮ, ХАЙ ТАМ ХТО НА НИХ ПЕРЕМІГ БИ, КОН­СЕР­ВА­ТО­РИ ЧИ ЛЕЙ­БО­РИ­СТИ, ЖО­ДНА ЗІ СТОРІН НЕ УЯВЛЯЄ, ЯК НЕ ДА­ТИ ВЕ­ЛИ­КІЙ БРИ­ТА­НІЇ ЗІРВАТИСЯ В ПРІРВУ 29 БЕ­РЕ­ЗНЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.