Ту­ман­ні пер­спе­кти­ви.

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ -

кою Бри­та­ні­єю або дає Ду­блі­ну кон­троль над Пів­ні­чною Ір­лан­ді­єю.

Не­чи­слен­на гру­па ір­ланд­ців ста­но­вить не­без­пе­ку для Те­ре­зи Мей, адже, щоб утри­ма­ти біль­шість у пар­ла­мен­ті, уря­ду по­трі­бні їхні го­ло­си. Якщо во­ни ро­зір­вуть ко­а­лі­цій­ну ква­зі­у­го­ду, укла­де­ну з Мей 2017 ро­ку пі­сля то­го, як її лег­ко­ва­жна про­по­зи­ція про­ве­сти нові ви­бо­ри по­зба­ви­ла кон­сер­ва­то­рів ро­бо­чої біль­шо­сті, уряд не змо­же працювати і Мей не про­штов­хне жо­дно­го за­ко­ну.

На­ра­зі най­біль­шою за­гад­кою ли­ша­ю­ться на­мі­ри опо­зи­цій­ної Лей­бо­рист­ської пар­тії. Лі­вим лі­де­рам ці­єї по­лі­ти­чної си­ли, зокре­ма Дже­ре­мі Кор­бі­ну, ні­ко­ли не по­до­бав­ся Єв­ро­со­юз, і во­ни зна­ють, що еле­кто­рат лей­бо­ри­стів го­ло­су­вав за ви­хід. То­му хо­чуть про­го­ло­су­ва­ти про­ти уго­ди, щоб зав­да­ти уря­ду уда­ру й зму­си­ти Мей при­зна­чи­ти нові ви­бо­ри, бо те­пер мо­жуть спо­ді­ва­ти­ся на пе­ре­мо­гу.

Про­те цен­трист­ські й по­мір­ко­ва­ні чле­ни Лей­бо­рист­ської пар­тії, яких на­лі­чу­є­ться що­най­мен­ше 40, є зав­зя­ти­ми про­єв­ро­пей­ця­ми й на­ла­што­ва­ні про­ти лі­де­рів по­лі­тси­ли. Во­ни хо­чуть про­го­ло­су­ва­ти за уго­ду з Брюс­се­лем, спо­ді­ва­ю­чись, що це по­сла­бить по­зи­ції Кор­бі­на. Але бо­я­ться роз­ко­лу в пар­тії і не ба­жа­ють, щоб впли­во­ве лі­ве кри­ло на­зи­ва­ло їх зра­дни­ка­ми. Тож уряд на­вряд чи мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на їхні го­ло­си для здо­бу­т­тя біль­шо­сті в пар­ла­мен­ті.

Та­ким чином, на ви­рі­шаль­но­му пар­ла­мент­сько­му го­ло­су­ван­ні 11 гру­дня в Те­ре­зи Мей май­же не бу­де шан­сів на по­зи­тив­ний ре­зуль­тат. То­му во­на й про­сить під­трим­ки в усі­єї кра­ї­ни. Прем’єр­ка вже пе­ре­жи­ла не­до­лу­гу спро­бу при­хиль­ни­ків «жорс­тко­го» Brexit усу­ну­ти її від вла­ди й обза­ве­сти­ся но­вим лі­де­ром. До то­го ж на­род став по­ва­жа­ти Мей за її впер­тість і рішучість. Во­на зда­тна схи­ли­ти на свій бік до­ста­тню кіль­кість де­пу­та­тів, і то­ді мо­жна по­чи­на­ти пе­ре­го­во­ри про май­бу­тні тор­го­вель­ні від­но­си­ни з Єв­ро­пою.

Якщо Те­ре­за Мей про­грає на го­ло­су­ван­ні, ні­хто й гад­ки не має, що да­лі. Ве­ли­ку Бри­та­нію мо­же охопити най­біль­ша від ча­сів Другої світової вій­ни конституційна кри­за. Уряд, най­імо­вір­ні­ше, роз­пу­стять. У ла­вах Кон­се­рва­тив­ної пар­тії Те­ре­зі Мей до­ве­де­ться про­ти­сто­я­ти кон­ку­рен­ції. Для но­вих ви­бо­рів до березневого ви­хо­ду з ЄС за­бра­кне ча­су. Зре­штою, хай там хто на них переміг би, кон­сер­ва­то­ри чи лей­бо­ри­сти, жо­дна зі сторін не уявляє, як змі­ни­ти уго­ду з Брюс­се­лем, як зу­пи­ни­ти Brexit або не да­ти Ве­ли­кій Бри­та­нії зірватися в прірву 29 бе­ре­зня.

На­віть дру­зі Ве­ли­кої Бри­та­нії в Єв­ро­пі ди­ву­ю­ться по­лі­ти­чно­му без­ла­ду в кра­ї­ні. Фран­ція, Ні­меч­чи­на й Іта­лія ма­ють удо­сталь вла­сних про­блем, тож ні­хто не знає, як до­по­мог­ти бри­тан­цям чи за­ва­ди­ти Brexit зни­щи­ти жит­тє­во ва­жли­ві по­лі­ти­чні та еко­но­мі­чні зв’яз­ки з Єв­ро­пою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.