КГБ у Пра­зі

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ - Яро­слав Пе­шек

На дум­ку до­свід­че­но­го ви­со­ко­по­став­ле­но­го че­сько­го ди­пло­ма­та, ні для ко­го не та­єм­ни­ця, що до 1989- го штаб-квар­ти­ра КГБ із пи­тань Цен­траль­ної Єв­ро­пи бу­ла роз­та­шо­ва­на са­ме в Пра­зі. Дня­ми ми­нає 29- та рі­чни­ця так зва­ної Окса­ми­то­вої ре­во­лю­ції, яка за­вер­ши­ла ко­му­ні­сти­чне прав­лі­н­ня в Че­хо­сло­вач­чи­ні та спря­му­ва­ла цю кра­ї­ну на шлях до за­хі­дної де­мо­кра­тії, всту­пу в ЄС та НАТО. То­ді та­кож за­вер­ши­ла­ся оку­па­ція Че­хо­сло­вач­чи­ни ра­дян­ською ар­мі­єю, яка по­ки­ну­ла кра­ї­ну й по­вер­ну­ла­ся до СРСР, а ра­зом із нею й КГБ. А мо­же, усе від­бу­ло­ся іна­кше? Ци­ми дня­ми Мі­ні­стер­ство за­кор­дон­них справ Че­ської Ре­спу­блі­ки ви­рі­шує ба­га­то те­хні­чних про­блем, які ускла­дню­ють від­но­си­ни між Пра­гою та Мо­сквою біль­ше, ніж будь- що ін­ше. Іде­ться про ве­ли­ку кіль­кість дер­жав­них ав­то­мо­біль­них но­мер­них зна­ків, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться ро­сій­ськи­ми ди­пло­ма­та­ми.

ЗА ВСТА­НОВ­ЛЕ­НИМ СЦЕ­НА­РІ­ЄМ ВЕ­ДЕ­ТЬСЯ ПРИ­ХО­ВА­НА ВІЙ­НА НАВ­КО­ЛО ПЕ­РЕ­ВІР­КИ ДИ­ПЛО­МА­ТИ­ЧНИХ АКРЕ­ДИ­ТА­ЦІЙ У ЧЕ­СЬКІЙ РЕ­СПУ­БЛІ­ЦІ. ОДНАК БУДЬ-ЯКА ВІД­МО­ВА В АКРЕ­ДИ­ТА­ЦІЇ МО­ЖЕ ЗУ­МО­ВИ­ТИ АНА­ЛО­ГІ­ЧНИЙ КРОК ІЗ БО­КУ РО­СІЙ­СЬКОЇ ФЕ­ДЕ­РА­ЦІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.