Зо­ло­те яй­це Гон­кон­гу

Про те, як острів із най­біль­шою кіль­кі­стю хма­ро­чо­сів, най­яскра­ві­ши­ми зір­ка­ми кунг-фу та най­шир­шим сві­тло­діо­дним екра­ном Diamond Vision пра­гне ста­ти ін­но­ва­цій­ним ха­бом

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ - Яро­сла­ва Ку­цай,

Ще у 2001-му гон­кон­гів­ський уряд за­сну­вав На­у­ко­во­те­хно­ло­гі­чний парк. На те­ри­то­рії 330 тис. м2 пра­цює близь­ко 13 тис. лю­дей із 680 ком­па­ній. Ко­ли­шню бри­тан­ську ко­ло­нію, а з 1997-го спе­ці­аль­ний адмі­ні­стра­тив­ний ре­гіон Ки­таю вва­жа­ють фі­нан­со­вою сто­ли­цею Азії, яка сла­ви­ться сво­ї­ми низь­ки­ми по­да­тка­ми, ста­біль­ною пра­во­вою си­сте­мою та по­ши­ре­ні­стю там ан­глій­ської мо­ви. Гон­конг у пер­шій п’ятір­ці Ін­де­ксу лег­ко­сті ве­де­н­ня бі­зне­су. Але на­віть по­при те, що тут чи не най­біль­ше бу­ді­вель у сти­лі hi-tech, йо­му ще да­ле­ко до

пов­но­цін­ної під­при­єм­ни­цької еко­си­сте­ми, яку мо­жна про­ти­ста­ви­ти Крем­ні­є­вій до­ли­ні. Як ри­нок для стар­та­пів Гон­конг не­до­ста­тньо ве­ли­кий, і ле­во­ва час­тка ін­ве­сти­цій тра­ди­цій­но спря­мо­ву­є­ться на не­ру­хо­мість і фі­нан­со­вий се­ктор, то­му, за да­ни­ми Economist Intelligence Unit, він від­стає від Сін­га­пу­ру та Япо­нії, але має на­мір це змі­ни­ти. Ти­ждень по­спіл­ку­вав­ся з ре­зи­ден­та­ми Пар­ку, які сво­го ча­су пе­ре­їха­ли сю­ди з-за кор­до­ну для на­вча­н­ня в Гон­кон­гів­сько­му на­у­ко­во- те­хно­ло­гі­чно­му уні­вер­си­те­ті — одно­му з про­від­них осві­тніх за­кла­дів ре­гіо­ну.

ПЕ­РЕ­ВА­ГИ Й НЕ­ДО­ЛІ­КИ

Ки­тай — ве­ли­че­зний ри­нок, то­му де­да­лі біль­ше ту­те­шніх ком­па­ній очі­кує від сво­їх кан­ди­да­тів на пра­це­вла­шту­ва­н­ня зна­н­ня ман­да­рин­ської. Мов­ний бар’єр не про­бле­ма для Лен Фу­нґ, ін­же­нер­ки Ін­сти­ту­ту на­но- та пе­ре­до­вих ма­те­рі­а­лів, яка пе­ре­їха­ла до Гон­кон­гу з Ма­лай­зії 11 ро­ків то­му. Але во­на по­пе­ре­джає про куль­тур­ні роз­бі­жно­сті: «Ми ча­сто спів­пра­цю­є­мо з ки­тай­ськи­ми ви­ро­бни­ка­ми. Їм не вла­сти­во го­во­ри­ти пря­мо, во­ни на­тя­ка­ють. І вам що­ра­зу тре­ба здо­га­ду­ва­ти­ся, що ж во­ни ма­ють на ува­зі».

Не­що­дав­но збу­до­ва­ний най­дов­ший мор­ський міст зав­довж­ки 55 км, який про­хо­дить мі­ста­ми дель­ти Пер­лин­ної рі­чки, зро­бить ті­сні­ши­ми зв’яз­ки між Гон­кон­гом і Шеньч­же­нем, так зва­ною Крем­ні­є­вою до­ли­ною апа­ра­тно­го за­без­пе­че­н­ня.

«Ба­га­тьом до­слі­дни­кам Гон­конг ви­да­є­ться не най­кра­щим мі­сцем для ро­бо­ти над про­е­кта­ми, адже тут на них ви­ді­ля­ють ли­ше кіль­ка міль­йо­нів до­ла­рів, то­ді як у Ки­таї йде­ться про де­ся­тки міль­йо­нів», — за­ува­жує Лен.

Парк на­ма­га­є­ться під­ви­щи­ти зар­пла­ти для та­ла­но­ви­тої мо­ло­ді, щоб во­на за­ли­ша­ла­ся. Йо­го ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Аль­берт Во­нґ Гак-ке­у­нґ не­що­дав­но анон­су­вав $893 млн на за­хо­ди зі ство­ре­н­ня спри­я­тли­ві­ших умов для на­у­ко­во-до­слі­дни­цьких та до­слі­дно-кон­стру­ктор­ських ро­біт. Пла­ну­ють по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри й збіль­ше­н­ня суб­си­дій.

На сьо­го­дні се­ре­дній рі­вень до­хо­ду мо­ло­до­го спе­ці­а­лі­ста ста­но­вить близь­ко $3,2 тис. на мі­сяць ( для по­рів­ня­н­ня: бан­кір се­ре­дньої лан­ки отри­мує $5 тис.). Най­скром­ні­ше жи­тло об­хо­ди­ться в $1,3 тис. на мі­сяць.

При­я­тель Лен Сьєд Мо­хшин Аб­бас, стар­ший ін­же­нер ро­дом із Па­ки­ста­ну, який роз­ви­ває 5G в Ін­сти­ту­ті при­кла­дних на­ук і те­хно­ло­гій, вва­жає, що осі­сти в Гон­кон­гу не­про­сто, але, на йо­го дум­ку, це чу­до­ве мі­сце, щоб на­ла­го­ди­ти зв’яз­ки. «Одна з го­лов­них пе­ре­ваг Пар­ку — це йо­го ло­ка­ція, — роз­по­від­ає він ме­ні, при­ві­тно усмі­ха­ю­чись і вка­зу­ю­чи від­кри­тою до­ло­нею на оке­ан. — Кра­є­вид до­по­ма­гає роз­сла­би­ти­ся, що ін­ко­ли по­трі­бно пі­сля то­го, як ма­єш спра­ву зі скла­дни­ми про­е­кта­ми. Як кла­стер Парк дає змо­гу пе­ре­хо­ди­ти з одні­єї ком­па­нії в ін­шу й швид­ко зна­хо­ди­ти пар­тне­рів». Це вкрай ва­жли­во для тих, хто на­ва­жу­є­ться за­по­ча­тку­ва­ти вла­сну спра­ву.

Для цьо­го тре­ба ма­ти смі­ли­вість, адже в Гон­кон­гу ще не­має та­ко­го від­но­сно лег­ко­го став­ле­н­ня до про­ва­лів, як у США («про­ва­ли­ся швид­ко, про­ва­ли­ся де­ше­во»), не­об­хі­дно­го для куль­ти­ву­ва­н­ня куль­ту­ри стар­та­пів. Не так ба­га­то лю­дей з іде­я­ми на­ва­жу­є­ться на ри­зик уті­ли­ти їх у жи­т­тя.

Про­тя­гом на­сту­пних п’яти ро­ків Парк має на­мір збіль­ши­ти кіль­кість стар­та­пів із 270 до 500 і за­охо­чу­ва­ти­ме бі­знес- ан­ге­лів та вен­чур­них ка­пі­та­лі­стів вкла­да­ти в них.

У гон­кон­гів­ській ар­хі­те­кту­рі пре­ва­лює hicgh-tech, однак про лі­дер­ство ці­єї те­ри­то­рії в зга­да­ній га­лу­зі го­во­ри­ти за­ра­но

ти­ться дов­ко­ла по­ста­ча­н­ня їх на ав­то­мо­біль­ні кон­ве­є­ри. Усі зна­ють, на­скіль­ки ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чни­ми є сьо­го­дні ав­то­мо­бі­лі, осна­ще­ні май­же 50 си­сте­ма­ми без­пе­ки. Але тре­ба пам’ята­ти, що всі ці су­ча­сні те­хно­ло­гії три­ма­ю­ться на чо­ти­рьох ши­нах, які тор­ка­ю­ться кла­пти­ка зем­лі роз­мі­ром зі смар­тфон. Так, так, са­ме та­ку пло­щу за­ймає ва­ше ко­ле­со на до­ро­зі. То­му нам ва­жли­во на 100% бу­ти впев­не­ни­ми в яко­сті на­шо­го про­ду­кту.

Ти­ждень: Ви ска­за­ли, що від ши­ни за­ле­жить три­ва­лість на­шо­го жи­т­тя. Яким чином?

Оле­ксандр Во­ро­бєй: Ши­ни ма­ють спів­пра­цю­ва­ти з усі­ма си­сте­ма­ми без­пе­ки су­ча­сно­го ав­то­мо­бі­ля, то­му са­ме во­ни є пер­шо­чер­го­вим еле­мен­том без­пе­ки.

Що­ро­ку на до­ро­гах у всьо­му сві­ті ги­не по­над міль­йон лю­дей. В Укра­ї­ні то-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.