Є там хтось? Не­о­чі­ку­ва­ні го­сті.

По­шук по­за­зем­них ци­ві­лі­за­цій — не на­у­ко­ва фан­та­сти­ка. До­слі­дни­ки пла­нет та астро­біо­ло­ги шу­ка­ють жи­т­тя в на­шій га­ла­кти­ці. Якщо зна­йдуть, то це ста­не для люд­ства ко­смі­чним роз­плю­ще­н­ням очей

Ukrainskiy Tyzhden - - СВІТ - Бір­ґіт Гер­ден,

За­гад­ко­ва по­ве­дін­ка не­бе­сних тіл, як- от Оу­му­а­муа, зно­ву по­ру­шує питання що­до ймо­вір­но­сті ро­зум­но­го жи­т­тя у Все­сві­ті

Суб­стан­ція для жи­т­тя

Зем­не жи­т­тя мо­гло по­хо­ди­ти з ко­смо­су, вва­жа­ють де­які до­слі­дни­ки. Адже ву­гле­це­ві спо­лу­ки, на яких во­но ба­зу­є­ться, ду­же по­ши­ре­ні в га­ла­кти­ці. Ді­ста­ти до­каз цьо­го вда­ло­ся за до­по­мо­гою роз­та­шо­ва­но­го в Ан­дах те­ле­ско­па ALMA. Най­біль­ший у сві­ті ра­діо­те­ле­скоп ви­явив по­бли­зу цен­тру Чу­ма­цько­го Шля­ху — на від­ста­ні 27 тис. сві­тло­вих ро­ків від Зем­лі — осо­бли­во скла­дні ор­га­ні­чні спо­лу­ки. Ці ре­чо­ви­ни, всту­па­ю­чи в подаль­ші ре­а­кції, мо­гли б утво­рю­ва­ти амі­но­ки­сло­ти та ін­ші ва­жли­ві біо­мо­ле­ку­ли. Крім то­го, є при­пу­ще­н­ня, що мі­кро­ор­га­ні­зми по­до­ро­жу­ють Усе­сві­том на ко­ме­тах. Мі­жзо­ря­ний об’єкт Оу­му­а­муа вва­жа­ють першим до­ка­зом то­го, що ула­мок ске­лі мо­же ви­па­сти з яко­їсь зо­ря­ної си­сте­ми й у до­бро­му ста­ні ді­ста­ти­ся Со­ня­чної.

Про­ха­н­ня по­ві­до­ми­ти! Якщо десь у Все­сві­ті існу­ють по­за­зем­ні ци­ві­лі­за­ції, то мо­жли­во, во­ни по­си­ла­ють еле­ктро­ма­гні­тні си­гна­ли, щоб звер­ну­ти на се­бе ува­гу та всту­пи­ти в спіл­ку­ва­н­ня з ін­ши­ми. Са­ме на цьо­му при­пу­щен­ні ба­зу­є­ться про­ект SETI, роз­по­ча­тий у 1984 ро­ці. Сво­го ча­су вче­ні по­ча­ли з то­го, що обма­цу­ва­ли Все­світ ра­діо­те­ле­ско­па­ми, шу­ка­ю­чи стру­кту­ро­ва­ні ра­діо­си­гна­ли. Фі­нан­су­ва­ли про­ект при­ва­тні спон­со­ри, НАСА, де­які фір­ми, зокре­ма HewlettPackard. До­те­пер не вда­ло­ся прийня­ти жо­дно­го си­гна­лу, який ука­зу­вав би на існу­ва­н­ня іно­пла­не­тян. SETI обме­жу­є­ться про­слу­хо­ву­ва­н­ням. А от 1974- го з об­сер­ва­то­рії Аре­сі­бо по­сла­ли та­кож по­ві­дом­ле­н­ня — 1679 біт ін­фор­ма­ції — у бік ку­ля­сто­го зо­ря­но­го ску­пче­н­ня M13 на від­ста­ні 25 тис. сві­тло­вих ро­ків.

Ма­ску­ва­тись чи си­гна­лі­зу­ва­ти? Те­хні­чно бу­ло б мо­жли­во звер­ну­ти на се­бе ува­гу іно­пла­не­тян — це щой­но до­ве­ли до­слі­дни­ки Мас­са­чу­сет­сько­го те­хно­ло­гі­чно­го ін­сти­ту­ту в те­хні­чно-еко­но­мі­чно­му об­ґрун­ту­ван­ні. Для то­го по­трі­бен ін­фра­чер­во­ний ла­зер по­ту­жні­стю два ме­га­ва­ти, при­бли­зно в міль­йон ра­зів силь­ні­ший за ла­зер­ну указ­ку. Якщо зв’яза­ти йо­го про­ме­ні че­рез 30-ме­тро­вий те­ле­скоп, мо­жна бу­ло б по­сла­ти про­мінь май­же до цен­тру на­шої га­ла­кти­ки. Імо­вір­ною є на­віть комунікація сві­тло­ви­ми си­гна­ла­ми, хо­ча че­рез ве­ле­тен­ські від­ста­ні бе­сі­да за­тя­гну­ла­ся б на кіль­ка ти­ся­чо­літь. Чи му­дро вза­га­лі звер­та­ти ува­гу чу­жих ци­ві­лі­за­цій на на­шу пла­не­ту? Два ро­ки то­му до­слі­дни­ки з Ко­лум­бій­сько­го уні­вер­си­те­ту за­про­по­ну­ва­ли за­ма­ску­ва­ти Зем­лю за до­по­мо­гою ла­зер­них про­ме­нів, щоб по­за­зем­ні астро­но­ми не змо­гли зна­йти її ти­ми ме­то­да­ми, яки­ми ми шу­ка­є­мо чу­жі сві­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.