3–9 гру­дня 6 гру­дня, 18:00 6 гру­дня, 18:00 8 гру­дня, 11:00 8 гру­дня, 16:00

Че­ка­є­мо Вас на та­ких за­хо­дах у Кни­гар­нях «Є»

Ukrainskiy Tyzhden - - СПАДОК -

— пре­зен­та­ція книж­ки Свя­то­сла­ва Ли­по­ве­цько­го «Меч «Щер­бець» та укра­їн­ські во­ро­та: укра­ї­но-поль­ські вза­є­ми­ни від по­ді­лів Ре­чі По­спо­ли­тої й до сьо­го­дні» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра».

Луцьк (вул. Ле­сі Укра­їн­ки, 30): 5 гру­дня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Сер­гія Мар­ти­ню­ка «Ка­пі­тан Сму­ток» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Фа­бу­ла». Мо­де­рує Ана­то­лій Ко­тлюк. 8 гру­дня, 16:00 — май­стер-клас із ви­го­тов­ле­н­ня ялин­ко­вих при­крас із ху­до­жни­цею Іри­ною Сар­да­кБон­да­рук. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (0332) 72-43-76.

Львів (просп. Сво­бо­ди, 7): 5 гру­дня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Свя­то­сла­ва Ли­по­ве­цько­го «Меч «Щер­бець» та укра­їн­ські во­ро­та: укра­ї­но-поль­ські вза­є­ми­ни від по­ді­лів Ре­чі По­спо­ли­тої й до сьо­го­дні» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». Мо­де­рує Оль­га Пе­трен­ко.

— чо­ти­ри го­ло­си су­ча­сної сло­вен­ської по­е­зії: по­е­ти­чні чи­та­н­ня за уча­стю Бла­жа Бо­жи­ча, Ве­ро­ні­ки Дин­ти­ня­ни, Га­шпе­ра Ма­лея, Глор’яни Ве­бер. Спіль­но з Дер­жав­ною аген­ці­єю кни­ги (Сло­ве­нія), Цен­тром сло­вен­ської лі­те­ра­ту­ри та Цен­тром сло­вен­ської мо­ви як іно­зем­ної.

— ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–8 ро­ків. Чи­та­н­ня кни­же­чки «Іль. Каз­ка про на­ро­дже­н­ня» ра­зом із На­тал­кою Ма­ле­тич і май­стер-клас із ви­го­тов­ле­н­ня обе­ре­га «Ан­гел-охо­ро­нець».

Рів­не (вул. Ко­ро­лен­ка, 2): 4 гру­дня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Сер­гія Мар­ти­ню­ка «Ка­пі­тан Сму­ток» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Фа­бу­ла». 7 гру­дня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Ва­си­ля Ти­бе­ля «Бур­штин» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Фа­бу­ла». Мо­де­рує Те­тя­на Чі­храй. 8 гру­дня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 4–7 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Гая Да­ні­ел­са «Най­біль­ший сні­го­вик у сві­ті» (ви­дав­ни­цтво «Ра­нок») та аква­грим. 8 гру­дня, 14:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 8–12 ро­ків. Твор­че чи­та­н­ня книж­ки Дже­сі­ки Дей Джордж «Сон­це і Мі­сяць, Сніг і Лід» (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва) та ро­зі­граш при­зу.

Су­ми (вул. Со­бор­на, 44): 8 гру­дня, 12:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 5–8 ро­ків. Твор­че чи­та­н­ня каз­ки Ен Лей­сен «Лу­скун­чик» (ви­дав­ни­цтво «Ра­нок») і май­стер-клас зі ство­ре­н­ня ігра­шки на ялин­ку. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (066) 424-47-68. 9 гру­дня, 12:00 — ди­тя­ча не­ді­ля для ді­тей 8–12 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Оль­ги Опа­на­сен­ко «Ні­ко­ла Те­сла» (агент­ство «ІРІО»), озна­йом­ле­н­ня із се­рі­єю кни­жок «Ви­да­тні осо­би­сто­сті. Бі­о­гра­фі­чні на­ри­си для ді­тей» і май­стер-клас зі ство­ре­н­ня ялин­ко­вих при­крас. Ре­є­стра­ція за но­ме­ром (066) 424-47-68.

Тер­но­піль (вул. Ва­ло­ва, 5–9): 4 гру­дня, 18:30 — пре­зен­та­ція книж­ки Свя­то­сла­ва Ли­по­ве­цько­го «Меч «Щер­бець» та укра­їн­ські во­ро­та: укра­ї­но-поль­ські вза­є­ми­ни від по­ді­лів Ре­чі По­спо­ли­тої й до сьо­го­дні» за уча­стю ав­то­ра. Спіль­но з ви­дав­ни­цтвом «Тем­по­ра». Мо­де­рує Юрій Ма­те­во­щук.

— ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 7–10 ро­ків. Чи­та­н­ня книж­ки Джес­сі­ки Та­ун­сенд «Не­вер­мур. Ви­про­бу­ва­н­ня Мор­рі­ґан Кроу» (ви­дав­ни­цтво Vivat) та ви­го­тов­ле­н­ня свя­тко­вої ві­таль­ної ли­стів­ки. Ре­є­стра­ція за адре­сою [email protected]

Хмель­ни­цький (вул. Про­ску­рів­ська, 2): 8 гру­дня, 14:00 — ди­тя­ча су­бо­та для ді­тей 8–12 ро­ків. «Не­сер­йо­зні роз­мо­ви про… При­го­дни­цькі по­ві­сті».

У гре­цькій мі­фо­ло­гії ха­ос (гр. Χάος) був без­дон­ною прір­вою, у яку все не­на­стан­но па­дає без­ла­дно в усі бо­ки. Щоб да­ти со­бі ра­ду з ха­о­сом, гре­ки ство­ри­ли фі­ло­со­фію. Ста­ви­ли со­бі гли­бо­кі за­пи­та­н­ня, а за ни­ми і їхні спад­ко­єм­ці. І так крізь ві­ки та ти­ся­чо­лі­т­тя аж до­ни­ні, і кін­ця­краю не ви­дно: Що існує? Що мо­жна ба­чи­ти? Який сенс жи­т­тя? Що та­ке істи­на? Як сло­ва ма­ють зна­че­н­ня? Що це зна­чить, ко­ли сло­во «кінь» озна­чає ко­ня? Чи світ дов­ко­ла нас існує не­за­ле­жно від на­ших чут­тів? Як від­рі­зни­ти до­бро від зла? Чи мо­жна здій­сни­ти аб­со­лю­тний поділ вчин­ків на до­брі та ли­хі? А якщо всі на­ші вчин­ки ціл­ко­ви­то ви­зна­че­ні на­пе­ред, то який сенс ма­ють бо­дай най­про­сті­ші ети­чні мір­ку­ва­н­ня?

СУ­ЧА­СНЕ «ЗДІЙ­СНЕ­Н­НЯ ХА­РА­КІ­РІ» — ЦЕ ВЖЕ ТІЛЬ­КИ МЕ­ТА­ФО­РА. РОЛЬ РИ­ТУ­А­ЛУ МО­ЖЕ ВІ­ДІ­ГРА­ВА­ТИ КО­ЖНА ПУ­БЛІ­ЧНА ПО­ДІЯ. НА­ПРИ­КЛАД, ПРЕС-КОН­ФЕ­РЕН­ЦІЯ, ПРИ­СВЯ­ЧЕ­НА УЧА­СТІ УКРА­ЇН­СЬКИХ МИ­ТЦІВ У МИ­СТЕ­ЦЬКІЙ БІ­Є­НА­ЛЕ НА­СТУ­ПНО­ГО РО­КУ У ВЕ­НЕ­ЦІЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.