Мо­ря­ки в ро­сій­сько­му по­ло­ні

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення - Пі­дго­ту­ва Ста­ні­слав Ко­злюк

25 ли­сто­па­да Ро­сія ата­ку­ва­ла укра­їн­ські су­дна під час спро­би прой­ти че­рез Кер­чен­ську про­то­ку до Ма­рі­у­по­ля. У ре­зуль­та­ті РФ захопила два ма­лі бро­ньо­ва­ні ар­ти­ле­рій­ські ка­те­ри «Бер­дянськ» і «Ні­ко­поль», а та­кож рей­до­вий бу­ксир «Яни Ка­пу». По ко­ра­блях від­кри­ли во­гонь на ура­же­н­ня, а зго­дом їх за­хо­пив ро­сій­ський спе­цназ і до­ста­вив до оку­по­ва­ної Кер­чі. У по­лон по­тра­пи­ли 24 українських мо­ря­ки, троє з них ді­ста­ли по­ра­не­н­ня. Зго­дом Ро­сія зви­ну­ва­ти­ла українців у «по­ру­шен­ні дер­жав­но­го кор­до­ну» й за­а­ре­шту­ва­ла їх до сі­чня 2019 ро­ку. Пі­сля цьо­го по­ло­не­них пе­ре­пра­ви­ли до Москви, у СІЗО «Ле­фор­то­во». По­ра­не­них ма­тро­сів до­ста­ви­ли до ла­за­ре­ту СІЗО «Ма­трос­ская ти­ши­на». Че­рез цю ата­ку в Укра­ї­ні у низ­ці обла­стей за­про­ва­ди­ли воєнний стан, а між­на­ро­дна спіль­но­та за­су­ди­ла чер­го­вий акт ро­сій­ської агресії про­ти Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.