За­гро­за імі­джу та осо­би­стій сво­бо­ді

Чо­му акти­ві­сти ча­сто во­лі­ють про­ти­сто­я­ти, а не бу­ти при вла­ді Єли­за­ве­та Гон­ча­ро­ва, Ба­хмут

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Пре­тен­зії вла­ди та акти­ві­стів одне до одно­го, хоч як див­но, зву­чать май­же в уні­сон: оби­дві сто­ро­ни на­рі­ка­ють на від­су­тність справ­жніх дій. Чи­нов­ни­ки впев­не­ні, що акти­ві­сти не йдуть пра­цю­ва­ти в ор­га­ни са­мов­ря­ду­ва­н­ня, бо кри­ти­ку­ва­ти та пе­ре­ві­ря­ти на­ба­га­то лег­ше, ніж що­дня роз­грі­ба­ти по­то­чні про­бле­ми. А акти­ві­сти на­по­ля­га­ють, що не ба­жа­ють вхо­ди­ти до вла­ди, бо за­шка­ру­бла си­сте­ма не ви­три­мує ви­кли­ків су­ча­сно­сті, то­му всі дії в чи­нов­ни­цьких ка­бі­не­тах схо­жі рад­ше на імі­та­цію, ніж на справ­жній роз­ви­ток. Ни­ні ча­сто можна по­чу­ти, що акти­ві­стам про­по­ну­ють до­лу­чи­ти­ся до вла­ди на рі­зних рів­нях, мов­ляв, ста­вай­те та пра­цюй­те! Але на пра­кти­ці гро­мад­ська ді­яль­ність ни­ні ду­же рід­ко стає справ­жнім со­ці­аль­ним лі­фтом: акти­ві­сти во­лі­ють і да­лі пра­цю­ва­ти на гро­мад­ських за­са­дах, мо­ти­ву­ю­чи та­ке рі­ше­н­ня рі­зни­ми при­чи­на­ми — від не­ви­со­кої зар­пла­ти до не­ба­жа­н­ня зі­псу­ва­ти свій імідж при­че­тні­стю до ко­ру­пцій­них схем. Або все ж та­ки ри­зи­ку­ють і отри­му­ють рі­зні результати та емо­ції. Про спро­би та до­свід спів­пра­ці з вла­дою Ти­жню роз­по­ві­ли гро­мад­ські ді­я­чі До­неч­чи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.