Оле­на Шев­чук, акти­віс­тка, пе­ре­се­лен­ка, ме­не­джер­ка від­кри­то­го простору МEM Idea Hub, То­рецьк:

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Ба­жа­н­ня пе­ре­йти зі ста­ну акти­ві­стів до ста­ну пред­став­ни­ків вла­ди не ви­ни­кає, на­пев­но, то­му, що дов­го­о­чі­ку­ва­но­го очи­ще­н­ня вла­ди та гло­баль­но­го зла­му си­сте­ми не ста­ло­ся. І рід­ко акти­ві­сти зго­дні йти не те що у вла­ду, а на­віть на діа­лог із мо­жно­влад­ця­ми. Бо вва­жа­ють, що на­віть це мо­же не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на їхньо­му імі­джі. По­ши­ре­ний сте­ре­о­тип « вла­да = зра­да » пра­цює і зав­жди бе­ре го­ру в су­ти­чці трьох сто­рін: акти­віст — вла­да — про­стий гро­ма­дя­нин (лю­ди­на, яка не за­лу­че­на до про­це­су ухва­ле­н­ня рі­шень і не за­ці­кав­ле­на в осо­би­сто­му впли­ві). На­пев­но, у цій си­ту­а­ції, коли си­сте­ма не зла­ма­на й цін­ні­сний рі­вень рі­зних чи­нов­ни­ків фо­ку­су­є­ться на вла­сно­му фі­нан­со­во­му зба­га­чен­ні

( або за­ці­кав­ле­ної гру­пи), акти­віст, як суб’єкт, зму­ше­ний і по­ви­нен за­хи­ща­ти ін­те­ре­си гро­ма­ди. Або на мо­мент, коли си­сте­ма на­ре­шті да­ла трі­щи­ну, він мо­же за­ли­ша­ти­ся та­ким собі бу­фе­ром між вла­дою, яка хо­че по­збу­ти­ся сте­ре­о­ти­пу й пра­цює над тим, і про­стим гро­ма­дя­ни­ном, який мі­ряє ви­клю­чно сте­ре­о­ти­па­ми. Це не про те, що чи­нов­ни­ки по­вин­ні ма­ти сво­їх ру­чних акти­ві­стів, які кри­чать « одо­брямс » на будь- які їхні дії. Суть у то­му, що коли акти­віст ( ми бе­ре­мо іде­ал, коли він че­сний і об­сто­ює ін­те­ре­си гро­ма­ди, про­зо­рість, очи­ще­н­ня вла­ди) бачить по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня й об’єктив­ні при­чи­ни для всту­пу в діа­лог із вла­дою, то він під­три­мує її по­чи­на­н­ня. На мій по­гляд, йо­го зав­да­н­ня — бу­ти про­від­ни­ком цих змін і та­ким собі мен­то­ром у по­бу­до­ві діа­ло­гу в су­спіль­стві. І це ін­ко­ли ва­жли­ві­ше, ніж ста­ти чи­нов­ни­ком чи по­лі­ти­ком.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.