Ка­те­ри­на Арі­сой, акти­віс­тка ор­га­ні­за­ції за­хи­сту тварин «Ла­да», Ба­хмут:

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

На­віть як­би за­про­шу­ва­ли, нав­ряд чи пі­шла б. І не то­му, що я сві­до­мо оби­раю без­си­стем­ність і роз­ра­хо­вую тіль­ки на во­лон­тер­ські при­ва­тні ру­хи. Про­сто на сьо­го­дні не ба­чу пер­спе­ктив, на­при­клад, на по­са­ді пра­ців­ни­ка ко­му­наль­но­го підприємства або від­ді­лу ви­кон­ко­му для кар­ди­наль­но­го ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня по-

во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми. Си­стем­но­сті за су­ча­сно­го дер­жав­но­го під­хо­ду до ці­єї про­бле­ми не бу­де, при­найм­ні одра­зу. Але та­ка ді­яль­ність за­бе­ре весь час, і ро­би­ти щось ре­аль­не вже не бу­де коли. А ще пред­став­ни­ки са­мов­ря­ду­ва­н­ня, мо­жли­во, вба­ча­ють у гро­мад­ських ді­я­чах кон­ку­рен­тів, які змі­нять зви­чні роз­кла­ди, обов’язково вне­суть без­лад у на­ла­го­дже­ну си­сте­му «ти­хо­го жи­т­тя» або мо­жуть «під­си­ді­ти» на­дій­ні ка­дри. А я нав­ряд чи зна­йшла б там одно­дум­ців, щоб ро­бо­та бу­ла ефе­ктив­ною.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.