Олег Зон­тов, акти­віст, ко­ли­шній де­пу­тат, се­кре­тар мі­ськра­ди, в. о. мі­сько­го го­ло­ви у 2014–2015 ро­ках, Слов’янськ:

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Спи­ра­ю­чись на вла­сний жит­тє­вий до­свід бі­зне­сме­на, акти­ві­ста й чи­нов­ни­ка, мо­жу ска­за­ти, що пе­ре­хо­ди ду­же важ­кі. Це я вам як до­свід­че­ний пси­хо­лог- пра­ктик ка­жу: у чи­нов­ни­ки та акти­ві­сти йдуть люди з кар­ди­наль­но про­ти­ле­жни­ми пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чни­ми яко­стя­ми. У пер­ші — па­тер­на­лі­сти, які ба­жа­ють ма­ти ста­біль­ний до­хід, бояться змін і на­ла­што­ва­ні на ви­ко­на­н­ня на­ка­зів. Дру­гі — це зде­біль­шо­го па­сіо­на­рії, що оби­ра­ють ризик та ді­є­ву жит­тє­ву по­зи­цію. По­тра­пля­ю­чи в то­кси­чне для них се­ре­до­ви­ще, де ма­те­рі­аль­на ви­го­да є вже справ­жньою акцен­ту­а­ці­єю ха­ра­кте­ру, акти­ві­сти або ста­ють ча­сти­ною си­сте­ми, або йдуть. У вла­ду ча­сто штов­хає від­чу­т­тя від­по­від­аль­но­сті, мов­ляв, якщо ти кри­ти­ку­єш, іди й змі­нюй. Так я по­тра­пив у мі­сце­ві де­пу­та­ти, по­тім у Ка­бмін ра­дни­ком, де від­чув ди­со­нанс від « ти­хо­го царства» на тлі по­ча­тку вій­ни, звід­ти пі­шов во­ю­ва­ти, а вже по­тім, пі­сля звіль­не­н­ня рі­дно­го міста, став се­кре­та­рем мі­ськра­ди й ви­ко­ну­вав обов’яз­ки мі­сько­го го­ло­ви Слов’ян­ська. Знаю, що ру­ти­на за­смо­ктує, від­бу­ва­є­ться фор­ма­лі­за­ція всьо­го, що ра­ні­ше бу­ло для те­бе « жи­вим». А гро­мад­ські акти­ві­сти біль­ше ді­ють, ніж див­ля­ться на фор­маль­ні про­це­ду­ри, у них шир­ші ам­плі­ту­ди та мо­жли­во­сті, якщо по­рів­ню­ва­ти із су­во­рим за­кон­ним по­лем мо­жно­влад­ця. Із

цим, до ре­чі, у нас сти­ка­ю­ться й ре­фор­ма­то­ри- іно­зем­ці, які по­чи­на­ють по­ру­шу­ва­ти нор­ми за­ко­ну, від­мов­ля­ю­ться гра­ти за ти­ми пра­ви­ла­ми, що є в си­сте­мі. Це ду­же потужний ди­со­нанс: ти хо­чеш змін, але вони галь­му­ю­ться з рі­зних бо­ків. На­ве­ду при­клад: апа­рат ви­кон­ко­му Слов’ян­ська рі­зною мі­рою спів­пра­цю­вав із те­ро­ри­ста­ми — хтось був зму­ше­ний, для ко­гось це ста­ло ідей­ним рі­ше­н­ням. Але звіль­ни­ти на­віть най­за­тя­ті­ших при­хиль­ни­ків «рус­ско­го ми­ра» за­кон­но я не міг, бо не­має про­це­ду­ри. Бу­ло кіль­ка ви­пад­ків, коли вони за рі­ше­н­ням суду від­нов­лю­ва­ли­ся че­рез ти­ждень пі­сля від­сто­ро­не­н­ня. Но­вий за­кон про держ­слу­жбу хо­ча б про­це­ду­ру ви­зна­чив. Уза­га­лі акти­ві­сти, вхо­дя­чи до си­сте­ми, по­вин­ні до­три­му­ва­ти ї ї пра­вил, а це су­пе­ре­чить са­мій при­ро­ді акти­ві­ста. Що ро­би­ти? Тре­ба кар­ди­наль­но ре­фор­му­ва­ти си­сте­му держ­слу­жби, зро­би­ти ї ї не ка­сто­вою, де по­ко­лі­н­ня­ми тя­гнуть «сво­їх », а ре­кру­тин­го­вою, як у роз­ви­не­них кра­ї­нах. То­ді мо­жли­во отри­ма­ти актив­них дер­жав­них ді­я­чів, обра­них за які­стю та іні­ці­а­тив­ні­стю. По­ки що це не ду­же вда­є­ться на­віть на по­ча­тко­во­му рів­ні: ми­ну­ле скли­ка­н­ня до­не­цької обла­сної Гро­мад­ської ра­ди, на­при­клад, за­про­по­ну­ва­ло вве­сти акти­ві­стів до ка­дро­вої ко­мі­сії для кон­тро­лю обра­н­ня чи­нов­ни­ків і ке­рів­ни­ків ко­му­наль­них під­при­ємств. Нам бу­ло від­мов­ле­но, а на­сту­пний склад Ра­ди вже від­сор­ту­ва­ли так, щоб на­віть та­ких ду­мок не ви­кли­ка­ло.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.