Ан­дрій Ло­за, май­да­ні­вець, по­лі­цей­ський пол­ку «Ки­їв», ком­ба­тант ба­таль­йо­ну «Сво­бо­да», Ба­хмут — Ки­їв:

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

Упев­не­ний, що со­ці­аль­ний ліфт для актив­них лю­дей че­рез участь у по­лі­ти­чних пар­ті­ях ни­ні ціл­ком ре­аль­ний. На­при­клад, ме­не за­про­си­ли в « Свободу » са­ме як лю­ди­ну з актив­ною жит­тє­вою по­зи­ці­єю. А вже у 2011 ро­ці, коли осе­ре­док утво­рив­ся і в Ба­хму­ті, за­твер­ди­ли йо­го го­ло­вою. Чо­му не йду да­лі, то ін­ша те­ма. Але мо­жли­вість та­ка є. На­при­клад, знаю та­ко­го собі Ру­сла­на Ан­дрій­ка, який був про­стим актив­ним чле­ном пар­тії, по­тім го­ло­вою Чернігівської облас-

ної ор­га­ні­за­ції, а те­пер ке­рує все­укра­їн­ською мо­ло­діж­кою. Але в ме­не про­сто шлях скла­дні­ший: я не пе­ре­бу­ваю постійно ані в Ки­є­ві, ані в Ба­хму­ті, з по­ча­тком вій­ни всту­пив до ба­таль­йо­ну « Січ » , ни­ні теж на слу­жбі, то­му по­лі­ти­чна кар’єра на­ра­зі не на ча­сі. Але 2014 ро­ку був кан­ди­да­том від « Сво­бо­ди » в ма­жо­ри­тар­но­му окру­зі, де ви­су­вав­ся одіо­зний Клю­єв чи син на­шо­го ме­ра. Не виграв, але ві­рив і ві­рю, що будь- яка актив­на лю­ди­на, якщо во­на до­кла­да­ти­ме до цьо­го зу­си­л­ля, мо­же вті­ли­ти рі­зні політичні ам­бі­ції за­для своєї ефе­ктив­ної ді­яль­но­сті. І все вий­де. якщо не цьо­го ра­зу, то на­сту­пно­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.