Кши­штоф Пен­де­ре­цький

Ukrainskiy Tyzhden - - Змiст Має Значення -

на­ро­див­ся 1933 ро­ку в поль­сько­му мі­сте­чку Дем­би­ця. Ви­да­тний ком­по­зи­тор, ди­ри­гент, му­зи­чний пе­да­гог. Ав­тор низ­ки хо­ро­вих, сим­фо­ні­чних, еле­ктрон­них, джа­зо­вих тво­рів, а та­кож опер і му­зи­ки до кі­но­філь­мів. Нав­чав­ся ком­по­зи­ції в Кра­ків­ській кон­сер­ва­то­рії в кла­сі Ар­ту­ра Ма­ляв­сько­го, яку за­кін­чив 1958- го. Ви­кла­дав ком­по­зи­цію та по­лі­фо­нію в Кра­ко­ві, Ес­се­ні та Єлі. У 1972–1987 ро­ках — ре­ктор Кра­ків­ської кон­сер­ва­то­рії. Виграв чи­слен­ні му­зи­чні кон­кур­си в Поль­щі й за кор­до­ном, зокре­ма здо­був пер­шу, дру­гу й тре­тю на­го­ро­ди на Дру­го­му кон­кур­сі мо­ло­дих ком­по­зи­то­рів ( 1959), Пер­шу на­ціо­наль­ну на­го­ро­ду ( 1968, 1983), приз Асо­ці­а­ції поль­ських ком­по­зи­то­рів ( 1970), на­го­ро­ду Гер­де­ра ( 1977), на­го­ро­ду Онеґ­ґе­ра ( 1978), приз кон­кур­су іме­ні Сі­бе­лі­у­са ( 1983), пре­мію Ло­рен­цо Ма­ґні­фі­ко ( 1985), приз фун­да­ції Кар­ла Воль­фа ( 1987), приз Між­на­ро­дної му­зи­чної ра­ди ЮНЕСКО ( 1993), на­го­ро­ду прин­ца Асту­рії (2001). Во­ло­дар трьох му­зи­чних на­го­род «Ґрем­мі» за за­пис « Дру­го­го кон­цер­ту для ві­о­лон­че­лі» ( 1988), за « Другий кон­церт для скри­пки» та за за­пис цьо­го кон­цер­ту з Ан­не- Со­фі Мут­тер і Лон­дон­ським сим­фо­ні­чним ор­ке­стром під йо­го керівництвом (1999). По­че­сний член низ­ки му­зи­чних ака­де­мій сві­ту. У 2004- му на­го­ро­дже­ний Ім­пе­ра­тор­ською пре­мі­єю, на­го­ро­дою Япон­сько­го Ім­пе­ра­то­ра, яку прийня­то вва­жа­ти Но­бе­лів­ською пре­мі­єю в ми­сте­цтві. Ав­тор му­зи­ки, яку ви­ко­ри­ста­но в кі­но­стрі­чках Але­на Ре­не « Лю­блю те­бе, лю­блю», Ві­лья­ма Фрід­кі­на «Ек­зор­цист », Стен­лі Ку­бри­ка «Сяй­во», Ан­джея Вай­ди «Ка­тинь », Мар­ті­на Скор­се­зе «Острів про­кля­тих », Де­ві­да Лін­ча «Вну­трі­шня ім­пе­рія», Аль­фон­со Ку­а­ро­на « Ди­тя люд­ське», се­рі­а­лі «Се­кре­тні ма­те­рі­а­ли» та ін.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.