Ана­то­мія єв­ро­опти­мі­зму

Як на­дмір­ні очі­ку­ва­н­ня су­спіль­ства що­до ЄС мо­жуть за­шко­ди­ти єв­ро­ін­те­гра­ції Укра­ї­ни

Ukrainskiy Tyzhden - - News - Ма­ксим Ві­хров

Уго­да про асо­ці­а­цію з Єв­ро­со­ю­зом на­бра­ла чин­но­сті від­но­сно не­що­дав­но, але пи­та­н­ня про зов­ні­шньо­по­лі­ти­чний на­прям ру­ху Укра­ї­ни спри­йма­є­ться як дав­но за­кри­те. Хоч би якою ста­ла кон­фі­гу­ра­ція вла­ди у 2019 ро­ці, гео­по­лі­ти­чно­го роз­во­ро­ту на 180 гра­ду­сів не бу­де. Пе­ред­усім то­му, що при­хиль­ни­ки єв­ро­ін­те­гра­ції в укра­їн­сько­му су­спіль­стві в біль­шо­сті, їх 50,7%. Тим­ча­сом Єв­ра­зій­сько­го со­ю­зу — 10,9%, а при­бі­чни­ків не­при­єд­на­н­ня до жо­дно­го з утво­рень — 32,5% («Де­м­іні­ці­а­ти­ви», 2018). Утім, під впли­вом істо­ри­чних об­ста­вин на­строї мо­жуть до­сить сут­тє­во мі­ня­ти­ся. До то­го ж на­яв­на «со­ціо­ло­гія» не вра­хо­вує дум­ку укра­їн­ців, які пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні оку­па­ції, а во­ни на­вряд чи ви­рі­зня­ю­ться осо­бли­вим єв­ро­опти­мі­змом. Однак річ не ли­ше в ари­фме­ти­чно­му спів­від­но­шен­ні. Про­єв­ро­пей­ські пра­гне­н­ня (не­хай і з рі­зни­ми іде­о­ло­гі­чни­ми акцен­та­ми) ста­ли спіль­ним зна­мен­ни­ком для ду­же ши­ро­ко­го спе­ктра су­спіль­них і по­лі­ти­чних сил — від від­вер­тих лі­во­лі­бе­ра­лів до на­ціо­нал­ра­ди­каль­них угру­по­вань. По­при вну­трі­шні су­пе­ре­чно­сті (іно­ді аж до від­кри­тої во­ро­жне­чі), во­ни впли­ва­ють не ли­ше на «втом­ле­ну біль­шість», а й на ни­ні­шню вла­ду, що зму­ше­на на них зва­жа­ти. Та­ко­го по­тен­ці­а­лу не має ні де­мо­ра­лі­зо­ва­ний і мар­гі­на­лі­зо­ва­ний про­ро­сій­ський та­бір, ні при­бі­чни­ки «ней­тра­лі­те­ту», які ко­ли­ва­ю­ться між обо­ма та­бо­ра­ми.

НАЙ­ІМО­ВІР­НІ­ШЕ, У НАЙ­БЛИЖ­ЧО­МУ МАЙ­БУ­ТНЬО­МУ ПРИ­ХИЛЬ­НИ­КИ ЄВ­РО­ІН­ТЕ­ГРА­ЦІЇ ПО­ТРО­ХУ НА­РО­ЩУ­ВА­ТИ­МУТЬ ВПЛИВ, А ЇХНІ ОПО­НЕН­ТИ ЗА­ЛИ­ША­ТИ­МУ­ТЬСЯ В МЕН­ШО­СТІ — НЕ ОСТАН­НЬОЮ ЧЕР­ГОЮ ЧЕ­РЕЗ ДЕ­ДА­ЛІ ДЕ­СТРУ­КТИВ­НІ­ШУ ПО­ЗИ­ЦІЮ РО­СІЇ ТА ЗМЕН­ШЕ­Н­НЯ ЇЇ ВПЛИ­ВУ В РЕ­ГІО­НІ

Чи по­трі­бно Укра­ї­ні ста­ти чле­ном Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу? %

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.