Про­те­сти: по­ясне­н­ня з по­гля­ду ін­те­ле­кту­а­лів

Ма­дам, ме­сьє, що це ді­є­ться у ва­шій кра­ї­ні? Про­від­ні ін­те­ле­кту­а­ли Фран­ції по­ясню­ють, як ді­йшло до пов­ста­н­ня та чо­го во­ни те­пер осте­рі­га­ю­ться

Ukrainskiy Tyzhden - - News -

ри­жі, усі вра­же­ні або при­найм­ні сер­йо­зно хви­лю­ю­ться за до­лю де­мо­кра­тії у Фран­ції. Пе­ред­усім ін­те­ле­кту­а­лів об’єд­нує те, що всі во­ни пе­ре­жи­ва­ють істо­ри­чний злам, який аж ні­як не обме­жу­є­ться ли­ше Єв­ро­пою.

ООН про Укра­ї­ну: по­стра­жда­лі від вій­ни, мов­ний за­кон і цер­ква

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.