Да­ні­ель Тар­та­ков­скі, П’єр Ро­зан­вал­лон, Брю­но Амабл,

Істо­ри­ки­ня істо­рик еко­но­міст

Ukrainskiy Tyzhden - - News -

Слів фран­цузь­ким ін­те­ле­кту­а­лам не бра­кує. Во­ни вправ­но ана­лі­зу­ють, апе­лю­ють, втру­ча­ю­ться. Во­ни зна­йшли що ска­за­ти й що­до пов­ста­н­ня «жов­тих жи­ле­тів». Але хоч би з ким ви роз­мов­ля­ли ци­ми дня­ми в Па- Роз­пад со­ці­аль­ної дер­жа­ви ра­зом із кри­зою де­мо­кра­тії спри­чи­нив со­ці­аль­ний рух, яко­го в та­кій фор­мі ще не бу­ло. Но­вий він, по-пер­ше, спосо­бом сво­єї по­яви: спон­тан­но й че­рез со­ці­аль­ні ме­ре­жі. По-дру­ге, со­ціо­ло­гі­єю. По-тре­тє: про­де­мон­стру­ва­ти ба­га­ті­ям у Па­ри­жі ба­жа­н­ня за­хо­пи­ти те­ри­то­рії ін­ших. Але пе­ред­усім цей рух — ви­яв не­від­по­від­но­сті по­лі­ти­чної про­по­зи­ції та по­лі­ти­чно­го по­пи­ту. Він є сим­пто­мом роз­па­ду по­лі­ти­чних рам­ко­вих умов, які до­сі тво­ри­ли на­шу де­мо­кра­тію. Ми свід­ки пер­шо­го ру­ху но­вої по­лі­ти­чної ери. Пе­ред­ба­чи­ти со­ці­аль­ні бун­ти так са­мо скла­дно, як і ви­вер­же­н­ня вул­ка­нів. Са­ме з та­ким бун­том, а не ре­во­лю­ці­єю, ми й ма­є­мо спра­ву. Адже ре­во­лю­ція — це успі­шний бунт, який від­кри­ває пер­спе­кти­ви. А тут їх не­має, цей рух на­стіль­ки ра­ди­каль­ний, на­скіль­ки й роз­ми­тий. «Жов­ті жи­ле­ти» від­ки­да­ють будь-які кон­стру­ктив­ні де­ба­ти. По­пу­ліст­ський він че­рез те, що роз­па­лює со­ці­аль­ну при­страсть і ду­шить со­ці­аль­ний здо­ро­вий глузд. Хоч і лю­блять ка­за­ти, що для Фран­ції та­ке насильство вже тра­ди­ція, я рад­ше на­звав би це бра­ком ком­про­мі­су, ау­ти­змом вла­ди. Уряд у шо­ко­во­му за­ці­пе­нін­ні. Він не роз­пі­знав ані мас­шта­бів, ані ха­ра­кте­ру ру­ху й не має по­ня­т­тя про ра­ди­каль­ність по­мір­ко­ва­них, як ви­сло­вив­ся Фран­суа Фю­ре, ка­жу­чи про Фран­цузь­ку ре­во­лю­цію. Са­ме це ми за­раз зно­ву пе­ре­жи­ва­є­мо: ра­ди­каль­ність по­мір­ко­ва­них. Окрім удар­них сил, ма­є­мо спра­ву з по­ча­тків­ця­ми, із гро­ма­дя­на­ми, які ні­ко­ли в жит­ті не бу­ли не де­мон­стра­ці­ях і ра­птом ви­хо­дять на ву­ли­ці. Хто спер­шу ли­ше сим­па­ти­зу­вав, вре­шті вда­є­ться до на­силь­ства. А во­но спо­ку­сли­ве і є за­мін­ни­ком дії. Але хто хо­че все або ні­чо­го, і то не­гай­но, за­ли­ши­ться ні з чим. То­му не­має ви­рі­ше­н­ня цьо­го кон­флі­кту. Єди­на опція — ре­пре­сія. А в де­мо­кра­тії та­ке не­мо­жли­во.

НО­ВИ­НИ / КОЛОНКИ / ПО­ЛІ­ТИ­КА / ЕКО­НО­МІ­КА / СВІТ / СУ­СПІЛЬ­СТВО / КУЛЬ­ТУ­РА / ІСТО­РІЯ / ПОДОРОЖІ / АВТО / ГАЛЕРЕЯ / ТИ­ЖДЕНЬ TV / ЖУРНАЛ / ПРИВАТНА УРБАНІСТИКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.