Кон­тро­льо­ва­на де­мо­кра­тія

Но­ві при­зна­че­н­ня в су­до­вій вла­ді фі­ксу­ють роз­по­діл сил на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів пре­зи­ден­та

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА - Ан­дрій Го­луб

Про ка­дро­ву по­лі­ти­ку в су­до­вій гіл­ці вла­ди

Від са­мо­го ран­ку в акто­вій за­лі ки­їв­сько­го Пре­зи­дент Го­те­лю ан­шлаг. Кра­ї­на від­зна­чає день Свя­то­го Ми­ко­лая, але за­пла­но­ва­ний захід не пов’яза­ний із зи­мо­ви­ми свя­та­ми. Про­тя­гом двох днів тут три­ва­ти­ме по­за­чер­го­вий з’ їзд суд­дів. Де­ле­га­там на­ле­жить ви­рі­ши­ти чи­ма­ло пи­тань, але го­лов­ним є обра­н­ня чо­ти­рьох но­вих чле­нів Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя (ВРП). Пі­сля су­до­вої ре­фор­ми 2016-го са­ме цей ор­ган став клю­чо­вим в управ­лін­ні су­до­вою си­сте­мою кра­ї­ни.

Кон­цер­тна за­ла на 465 осіб за­пов­не­на май­же вщерть. Се­ред при­су­тніх 273 де­ле­га­ти від рі­зних су­дів, яким і на­ле­жить го­ло­су­ва­ти на ви­бо­рах до ВРП. Для цьо­го фор­му­ють лі­чиль­ні ко­мі­сії, спе­ці­аль­ний бю­ле­тень і на­віть став­лять ка­бін­ки для та­єм­но­го голосування. Ви­бір до­ста­тньо ши­ро­кий: на по­са­ди пре­тен­дує по­над 20 кан­ди­да­тів.

Не­зва­жа­ю­чи на ма­со­вість, захід не мо­жна на­зва­ти ре­кор­дним. Кількість де­ле­га­тів і кан­ди­да­тів най­мен­ша за остан­ні три з’ їзди. Це зна­чною мі­рою пов’яза­но зі ско­ро­че­н­ням суд­дів­сько­го кор­пу­су про­тя­гом остан­ніх ро­ків. Во­дно­час уже в пер­ших ві­таль­них про­мо­вах лу­нає сло­во­спо­лу­че­н­ня «істо­ри­чний з’ їзд». Пев­ною мі­рою це справ­ді так, адже на ньо­му пла­ну­ють за­вер­ши­ти пе­ре­да­чу «кон­троль­но­го па­ке­та акцій» у су­до­вій вла­ді са­ме слу­жи­те­лям Фе­мі­ди. За за­ду­мом ав­то­рів ре­фор­ми, суд­ді впер­ше по­вин­ні здо­бу­ти біль­шість у го­лов­но­му ор­га­ні суд­дів­сько­го вря­ду­ва­н­ня. За за­ко­ном до Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя вхо­дить 21 осо­ба, 10 із яких оби­рає з’ їзд суд­дів, а ще одну по­са­ду отри­мує го­ло­ва Вер­хов­но­го Су­ду (ВС). Та­ким чи­ном суд­ді здо­бу­ва­ють біль­шість з 11 чле­нів. Ре­шту при­зна­ча­ють пре­зи­дент, Вер­хов­на Ра­да, кон­фе­рен­ція про­ку­ро­рів, з’ їзд адво­ка­тів та з’ їзд представників юри­ди­чних ВНЗ і на­у­ко­вих уста­нов, по двоє ко­жен. Для по­рів­ня­н­ня: по­пе­ре­дни­ком нинішнього ор­га­ну бу­ла Ви­ща ра­да юстиції, і суд­ді де­ле­гу­ва­ли ту­ди тіль­ки чо­ти­рьох чле­нів із двад­ця­ти.

На­пе­ре­до­дні з’ їзду акти­віс­тка Ав­то­май­да­ну Ка­те­ри­на Бу­тко опу­блі­ку­ва­ла блог з іме­на­ми ні­би­то по­го­дже­них із Бан­ко­вою пе­ре­мож­ців. Це Сві­тла­на Ше­лест і Ла­ри­са Іва­но­ва з Ки­є­ва, Олег Пру­ди­вус із За­по­ріж­жя та На­та­лія Кра­сно­що­ко­ва з До­неч­чи­ни. Однак вран­ці 19 гру­дня жо­дних фа­кти­чних під­твер­джень ще не­має. До ко­жно­го з на­зва­них кан­ди­да­тів є пе­ре­лік пре­тен­зій — від за­бо­ро­ни мі­тин­гу під час Ре­во­лю­ції гі­дно­сті суд­дею Пру­ди­ву­сом до не­зро­зумі­ло­го по­хо­дже­н­ня ста­тків у Іва­но­вої та Ше­лест. За­га­лом тіль­ки се­ме­ро кан­ди­да­тів із по­над двад­ця­ти, за оцін­кою Ав­то­май­да­ну, є прийня­тни­ми для мо­жли­во­го при­зна­че­н­ня. Се­ред них і ні­би­то по­го­дже­на з Бан­ко­вою кан­ди­да­ту­ра Кра­сно­що­ко­вої.

Ни­ні­шній го­ло­ва ВРП Ігор Бе­не­ди­сюк при­су­тній на з’ їзді. Під час одні­єї з пе­рерв на ка­ву він сто­їть де­що осто­ронь від ком­па­ній суд­дів, які про щось жва­во спіл­ку­ю­ться між со­бою. Де­хто пе­рі­о­ди­чно під­хо­дить до Бе­не­ди­сю­ка при­ві­та­ти­ся. Ко­ре­спон­дент Ти­жня за­пи­тує, чи слід оби­ра­ти­ся у ВРП су­д­дям із не­о­дно­зна­чною ре­пу­та­ці­єю. Все ж та­ки Ви­ща ра­да пра­во­су­д­дя — ві­три­на суд­дів­сько­го кор­пу­су. «Ко­жен для се­бе має ви­рі­шу­ва­ти. Я по­ди­вив­ся на кан­ди­да­тів, по­чи­тав ін­терв’ю. Де­ко­го я і на по­ріг су­ду не пу­скав би, не те що у ВРП. Але… Де­мо­кра­тія!» — роз­во­дить ру­ка­ми го­ло­ва ВРП і до­дає, що «суд­ді обе­руть най­кра­щих». Важ­ко ска­за­ти, чи схо­дя­ться Бе­не­ди­сюк та низ­ка гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій в оцін­ці кон­кре­тних кан­ди­да­тів. Мо­жна на­віть при­пу­сти­ти, що нав­па­ки. Го­ло­ва ВРП все ж та­ки на­тя­кнув на свої упо­до­ба­н­ня. Під час ві­таль­ної про­мо­ви він за­зна­чив, що для кан­ди­да­тів пе­ред­усім ва­жли­во «ма­ти під­трим­ку ко­ле­кти­вів».

Річ у тім, що з усіх пре­тен­ден­тів ли­ше ші­стьох за­зда­ле­гідь ви­су­ну­ли де­ле­га­ти з’ їзду. Ре­шта є са­мо­ви­су­ван­ця­ми, і для вклю­че­н­ня до бю­ле­те­ня їм ще на­ле­жа­ло здо­бу­ти під­трим­ку 20% де­ле­га­тів. Один із та­ких са­мо­ви­су­ван­ців — су­д­дя з Кро­пив­ни­цько­го Ро­ман Бре­гей. Остан­нім ча­сом він є одним з основ­них кри­ти­ків су­до­вої вла­ди з-по­між са­мих слу­жи­те­лів Фе­мі­ди. По­пу­ляр­но­сті йо­му до­дає сто­рін­ка у Facebook, яку він актив­но онов­лює. Окрім по­са­ди у ВРП Бре­гей та­кож ви­су­нув­ся на кон­курс до Ан­ти­ко­ру­пцій­но­го су­ду, а ра­ні­ше брав участь у від­бо­рі до ВС. Той кон­курс він про­грав, але обу­рив­ся, ко­ли пра­ви­ла на одно­му з ета­пів змі­ни­ли й по­вер­ну­ли до зма­гань ча­сти­ну кан­ди­да­тів. Пі­сля цьо­го пи­сав скар­ги та по­зи­вав­ся до су­ду, але успі­ху в оскар­жен­ні ре­зуль­та­тів так і не до­ся­гнув. Ре­во­лю­цій­ний імідж Бре­гея під­кре­слює на­віть одяг: йо­го кра­ва­тка в чер­во­но-чор­ну смуж­ку одра­зу по­мі­тна на тлі спо­кій­ні­ших ко­льо­рів одя­гу біль­шо­сті де­ле­га­тів.

Су­д­дя ка­же, що для ньо­го го­лов­не — ма­ти мо­жли­вість ви­сту­пи­ти пе­ред де­ле­га­та­ми. За йо­го сло­ва­ми, під час ми­ну­лих з’ їздів не всі кан­ди­да­ти- са­мо­ви­су­ван­ці ді­ста­ли сло­во. На дум­ку Бре­гея, су­д­дям пе­ред­усім не­об­хі­дно по­до­ла­ти вну­трі­шні стра­хи. «Голосування ж та­єм­не. І лю­ди все одно під­три­му­ють тих, ко­го їм нав’яза­ли зго­ри», — ка­же він. Во­дно­час у Бре­гея є й при­во­ди для опти­мі­зму. За йо­го сло­ва­ми, по­пе­ре­дні з’ їзди ста­ли свід­че­н­ням то­го, що в слу­жи­те­лів Фе­мі­ди про­ки­да­є­ться са­мо­сві­до­мість. Мов­ляв, ку­лу­ар­ні до­мов­ле­но­сті вже не є га­ран­ті­єю успі­ху по­го­дже­них кан­ди­да­тів. Річ у тім, що з рі­зних при­чин суд­ді дов­гий час не мо­гли за­пов­ни­ти свою кво­ту у ВРП. Остан­ні

До Ви­щої ра­ди пра­во­су­д­дя вхо­дить 21 осо­ба, 10 із яких оби­рає з’ їзд суд­дів, а ще одну по­са­ду отри­мує го­ло­ва Вер­хов­но­го Су­ду. Та­ким чи­ном суд­ді здо­бу­ва­ють біль­шість з 11 чле­нів ВРП

дві спро­би бу­ло зро­бле­но в бе­ре­зні 2017-го та бе­ре­зні 2018-го. Що­ра­зу ва­кан­тни­ми ли­ша­ли­ся дві по­са­ди. У зв’яз­ку з та­кою си­ту­а­ці­єю адмі­ні­стра­тив­на лан­ка су­дів уза­га­лі не ма­ла представників у ВРП із 2016-го.

По­бо­ю­ва­н­ня суд­ді Бре­гея не справ­ди­ли­ся. Мо­жли­вість ви­сту­пи­ти на­да­ли всім кан­ди­да­там. На адре­су ке­рів­ни­цтва дер­жа­ви та ор­га­нів су­до­вої вла­ди про­лу­на­ло чи­ма­ло кри­ти­ки, а сам Бре­гей на­віть здо­був не­об­хі­дну під­трим­ку для вклю­че­н­ня до бю­ле­те­ня. Що­прав­да, де­ле­га­ти ста­ви­ли го­стрі за­пи­та­н­ня пра­кти­чно всім, окрім чо­ти­рьох ого­ло­ше­них у ЗМІ й ні­би­то по­го­дже­них із Бан­ко­вою кан­ди­да­тів. На­то­мість на їхню адре­су лу­на­ли сло­ва під­трим­ки, і це чи­мось на­га­ду­ва­ло юві­лей ди­ре­кто­ра за­во­ду, на яко­му ко­жен пра­ців­ник на­ма­га­є­ться під­кре­сли­ти тру­до­вий вне­сок та осо­би­сті че­сно­ти ке­рів­ни­ка. Ви­ня­тком ста­ла Сві­тла­на Ше­лест, якій при­га­да­ли ви­не­се­не рі­ше­н­ня у спра­ві про не­рів­ність зар­плат суд­дів не на ко­ристь пра­ців­ни­ків Фе­мі­ди.

Та­єм­не голосування оста­то­чно роз­ста­ви­ло все на мі­сця. Іва­но­ва, Пру­ди­вус і Ше­лест ста­ли чле­на­ми ВРП ще в пер­шо­му ту­рі. На­сту­пно­го дня пі­сля голосування в дру­го­му ту­рі до них при­єд­на­ла­ся Кра­сно­що­ко­ва. Тож головною не­спо­ді­ван­кою бу­ло те, що на­ре­шті обра­ли всіх чле­нів ВРП від суд­дів­сько­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, а не вла­сне прі­зви­ща пе­ре­мож­ців.

З’ їзд суд­дів пра­кти­чно збіг­ся з дво­ма ін­ши­ми по­ді­я­ми, які ма­ти­муть сер­йо­зний вплив на си­сте­му пра­во­су­д­дя най­ближ­чи­ми ро­ка­ми. Май­же одно­ча­сно в Ки­є­ві від­бу­ла­ся Все­укра­їн­ська кон­фе­рен­ція про­ку­ро­рів, яка де­ле­гу­ва­ла у ВРП ще двох чле­нів, а 17 гру­дня обра­ли но­вий склад Гро­мад­ської ра­ди до­бро­че­сно­сті — ор­га­ну, який бе­ре участь в оці­ню­ван­ні суд­дів під час кон­кур­сів на по­са­ди. По­пе­ре­дній її склад за­явив про зрив ре­фор­ми і ви­йшов із про­це­су оці­ню­ва­н­ня суд­дів. Пер­спе­ктив то­го, що те­пер ГРД змо­же на­ла­го­ди­ти від­но­си­ни з ор­га­на­ми су­до­вої вла­ди, та­кож по­ки що не­має. При­найм­ні, за ін­фор­ма­ці­єю Ти­жня, сто­ро­ни на­віть не про­ве­ли спіль­ної зу­стрі­чі пі­сля обра­н­ня но­во­го скла­ду Ра­ди.

Що ж до кон­фе­рен­ції про­ку­ро­рів, то чле­на­ми ВРП від ці­єї гру­пи ста­ли Ві­ктор Ма­твій­чук, до остан­ньо­го ча­су про­ку­рор Дні­про­пе­тров­ської обла­сті, й адво­кат Ігор Фо­мін. Дру­гий най­біль­ше ві­до­мий тим, що за­хи­щав у су­ді нинішнього ген­про­ку­ро­ра Юрія Лу­цен­ка, ко­ли то­го зви­ну­ва­ти­ли в пе­ре­ви­щен­ні вла­ди, при­вла­снен­ні май­на та не­дба­ло­сті. Як ві­до­мо, від­по­від­но до ви­ро­ку су­ду Лу­цен­ка ви­зна­ли вин­ним, але всі рі­ше­н­ня ска­су­ва­ли пі­сля вте­чі Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча.

Оби­два но­во­обра­ні чле­ни ВРП ді­ста­нуть пов­но­ва­же­н­ня тіль­ки на­при­кін­ці кві­тня 2019-го, ко­ли звіль­ня­ться від­по­від­ні мі­сця. Те са­ме сто­су­є­ться й двох із чо­ти­рьох но­во­обра­них чле­нів ВРП від суд­дів. Іна­кше ка­жу­чи, про­ку­ро­ри та суд­ді обра­ли сво­їх представників на­пе­ред. І са­ме цей факт най­біль­ше вка­зує на те, що, не­зва­жа­ю­чи на ре­фор­му, зв’язок між по­лі­ти­кою та су­да­ми в Укра­ї­ні за­ли­ша­є­ться мі­цним. У бе­ре­зні ві­дбу­ду­ться пре­зи­дент­ські пе­ре­го­ни, пі­сля чо­го роз­по­діл сил мо­же сут­тє­во змі­ни­ти­ся. Тож ви­бо­ри чле­нів ВРП, по­при імена та пер­со­ни пе­ре­мож­ців, на­га­ду­ють спро­бу грав­ця збе­рег­ти­ся в комп’ютер­ній грі пе­ред ва­жли­вою би­твою. На­віть у ра­зі про­гра­шу мо­жна про­дов­жи­ти не від са­мо­го по­ча­тку, а від то­чки збе­ре­же­н­ня.

За ро­ки су­до­вої ре­фор­ми в Укра­ї­ні сут­тє­во змі­ни­ли за­ко­но­дав­ство, по­кра­щи­ли ко­му­ні­ка­цію з пре­сою й зро­би­ли віль­ні­шим до­ступ до су­дів. Однак по­лі­тич- ні впли­ви ли­ша­ю­ться ста­ли­ми. Во­ни по­мі­тні не­озбро­є­ним оком. У цьо­му й по­ля­гає най­біль­ша про­бле­ма. «На по­ча­тку ре­фор­ми зро­би­ли став­ку на кон­тро­льо­ва­ність си­сте­ми. Це ма­ло свою ло­гі­ку, адже у ви­пад­ку пов­но­го ко­ла­псу су­дів не­да­ле­ко й до бун­тів. Біль­шість справ — це не ко­ру­пція мо­жно­влад­ців. Це по­бу­то­вий кри­мі­нал, спо­ри за май­но то­що. То­му обра­ли кон­тро­льо­ва­них ке­рів­ни­ків. Во­ни ма­ють чи­сті­шу по­рів­ня­но з їхні­ми по­пе­ре­дни­ка­ми біо­гра­фію, але спо­сіб ухва­ле­н­ня рі­шень ли­шив­ся той са­мий. Во­ни про­сто не зна­ють ін­шо­го», — ха­ра­кте­ри­зує стан справ один із ви­со­ко­по­са­дов­ців су­до­вої вла­ди на умо­вах ано­нім­но­сті.

Якщо це справ­ді так, то пер­спе­кти­ви «справ­жньо­го утвер­дже­н­ня су­до­вої вла­ди», про що чи­ма­ло го­во­ри­ли уча­сни­ки з’ їзду суд­дів, ви­да­ю­ться при­мар­ни­ми. Ни­ні­шній лі­дер рей­тин­гів Юлія Ти­мо­шен­ко вже анон­су­ва­ла но­ву ре­фор­му — з ви­бор­ні­стю суд­дів мі­сце­во­го рів­ня та но­вою змі­ною пов­но­ва­жень ВРП у ча­сти­ні по­ка­ра­н­ня слу­жи­те­лів Фе­мі­ди. Це пу­блі­чний бік спра­ви, а не­пу­блі­чно сто­ро­ни га­да­ють, хто стане на­гля­да­чем за су­до­вою си­сте­мою у ви­пад­ку пе­ре­мо­ги Ти­мо­шен­ко. Най­ча­сті­ше на­зи­ва­ють ім’я нинішнього нар­де­па Сер­гія Вла­сен­ка, а та­ка пер­спе­кти­ва не ви­кли­кає за­хо­пле­н­ня в жо­дно­го зі спів­ро­змов­ни­ків Ти­жня, до­ти­чних до си­сте­ми пра­во­су­д­дя.

Тож го­лов­не зав­да­н­ня су­до­вої вла­ди на най­ближ­чі ро­ки — на­ре­шті до­мог­ти­ся роз­ри­ву з по­лі­ти­ка­ми. Успіх тут не ви­мі­ря­ти ста­ти­сти­чни­ми по­ка­зни­ка­ми. Одним із ва­рі­ан­тів є на­да­н­ня ВРП пра­ва ве­то на ухва­ле­н­ня за­ко­нів у Ра­ді. Однак не­за­ле­жно від спосо­бу су­до­ву си­сте­му по­трі­бно від­пу­сти­ти у віль­не пла­ва­н­ня, на­віть якщо су­спіль­ству не по­до­ба­ю­ться облич­чя її ке­рів­ни­ків. Це ри­зи­ко­ва­но для всіх, але де­мо­кра­тія се­ред суд­дів на­ре­шті має ста­ти не­кон­тро льо­ва­ною.

Су­пе­ре­чли­ве голосування. Суд­ді впер­ше здо­бу­ли біль­шість у скла­ді ВРП, але прі­зви­ща пе­ре­мож­ців ви­бо­рів бу­ли ві­до­мі за­зда­ле­гідь

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.