Во­ло­ди­мир Щер­ба­чен­ко, го­ло­ва ГО «Схі­дно­укра­їн­ський центр гро­мад­ських іні­ці­а­тив», пе­ре­се­ле­нець із Лу­ган­ська, Київ

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА -

Зав­дя­ки по­си­лен­ню за­хі­дним сві­том ре­жи­му сан­кцій що­до Ро­сії та на­сам­пе­ред успі­шно­сті ре­форм у са­мій Укра­ї­ні ми від­но­ви­мо дер­жав­ний кор­дон. Вва­жаю, бу­де спра­ве­дли­во, якщо Лу­ган­ська й До­не­цька обла­сті ма­ти­муть та­кий са­мий ста­тус, як і ре­шта. Ча­сти­на при­хиль­ни­ків «ру­сcко­го ми­ра» вте­че до Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, а зло­чин­ці, які вчи­ни­ли тяж­кі пра­во­по­ру­ше­н­ня, по­ста­нуть пе­ред су­дом і бу­дуть за­су­дже­ні. Ми вже те­пер ма­є­мо пер­ші ре­зуль­та­ти на між­на­ро­дно­му рів­ні: на­при­клад, у Гол­лан­дії об­сто­ю­ва­ли ін­те­ре­си Укра­ї­ни в аб­со­лю­тно но­во­му ста­ту­сі, став­ши уча­сни­ка­ми мі­жна­ро­дної ме­ре­жі «Ви­жив — го­во­ри», яку очо­лює ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії ми­ру Де­ніс Му­кве­ґе. А до цьо­го­рі­чно­го зві­ту Офі­су про­ку­ро­ра МКС вклю­че­ні ґрун­тов­ні до­слі­дже­н­ня на­ших до­ку­мен­та­то­рів що­до ген­дер­но об­умов­ле­но­го на­силь­ства на Схо­ді Укра­ї­ни. Як пи­шуть ме­ні за­кор­дон­ні ко­ле­ги, які спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ро­бо­ті з Між­на­ро­дним кри­мі­наль­ним су­дом, отри­ма­ний ре­зуль­тат — це най­біль­ше, що мо­жна очі­ку­ва­ти від цьо­го ін­сти­ту­ту на ни­ні­шньо­му ета­пі роз­гля­ду спра­ви. Спо­ді­ва­ю­ся та­кож, що осо­би, які обі­йма­ли ке­рів­ні по­са­ди в оку­па­цій­ній адмі­ні­стра­ції, бу­дуть обме­же­ні су­дом у ча­сти­ні гро­ма­дян­ських прав ( зокре­ма, не пре­тен­ду­ва­ти­муть на по­са­ди в дер­жав­ній слу­жбі). Дон­бас по­сту­по­во від­нов­лю­ва­ти­ме про­ми­сло­вий по­тен­ці­ал, але на­го­лос ро­би­ти­ме­ться на но­ві­тніх те­хно­ло­гі­ях. Зав­дя­ки цьо­му від­нов­лю­ва­ти­ме­ться екологія, від­ро­джу­ва­ти­ме­ться укра­їн­ська куль­ту­ра краю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.