Ста­лі­на Чу­бен­ко, вчи­тель­ка, ма­ти за­ка­то­ва­но­го бо­йо­ви­ка­ми шко­ля­ра Сте­па­на Чу­бен­ка, мі­сто Кр­ама­торськ

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА -

Якщо ка­за­ти про мрії, то во­ни до­сить кон­кре­тні, хо­ча спо­ді­ва­ю­ся, це від­бу­де­ться ра­ні­ше, ніж че­рез п’ять ро­ків. Ба­чу та­ке: Укра­ї­на всту­пає до НАТО, ро­сій­ські вій­ська ви­хо­дять із те­ри­то­рії на­шої кра­ї­ни, по всіх кор­до­нах сто­ять си­ли ми­ро­твор­чо­го кон­тин­ген­ту. Зви­чай­но, Крим по­вер­нув­ся до Укра­ї­ни, у ній ша­ну­ють за­ги­блих і жи­вих ге­ро­їв, а їхні ро­ди­ни не обра­жа­ють, усі по­ра­не­ні отри­му­ють від дер­жа­ви гі­дну до­по­мо­гу. Усіх зло­чин­ців, які при­че­тні до вбивств, ка­ту­вань і дер­жав­ної зра­ди, по­ка­ра­но. Усі ме­шкан­ці кра­ї­ни, зокре­ма Дон­ба­су, на­ре­шті опа­но­ву­ють дер­жав­ну мо­ву й не со­ром­ля­ться нею роз­мов­ля­ти. Спо­ді­ва­ю­ся, що це не про­сто мрії, але ре­а­лі­за­ція їх мо­жли­ва за умо­ви, що лю­ди, йду­чи на ви­бо­ри, ду­ма­ти­муть не ви­клю­чно про зни­же­н­ня ці­ни на газ, а й про май­бу­тнє сво­їх ді­тей та вну­ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.