Ми­ко­ла Ма­тві­єв­ський, до­бро­во­лець, уча­сник АТО та ООС, во­лон­тер, Сва­то­ве

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА -

Ме­ні вже за ші­ст­де­сят, а я зно­ву — уже втре­тє — зби­ра­ю­ся до вій­ська. Ми то­чно змо­же­мо ви­бо­ро­ти свою не­за­ле­жність, і я ві­рю, що че­рез п’ять ро­ків у нас на Дон­ба­сі ста­не­ться справ­жнє від­ро­дже­н­ня. Ни­ні на око­ли­цях мо­го Сва­то­во­го мо­жна по­ба­чи­ти по­ки­ну­ті ха­ти, го­лі зем­лі, за­не­дба­ні під­при­єм­ства, бо лю­ди бі­жать у рі­зні бо­ки: хто до Ро­сії, хто до Єв­ро­пи. Так бу­ло й сто ро­ків то­му, але то­ді Укра­ї­ну май­же ні­хто не під­три­мав. Однак пі­сля на­шої пе­ре­мо­ги лю­ди по­вер­ну­ться сю­ди, щоб оно­ви­ти цю зем­лю. Я ві­рю, що до нас по­їдуть укра­їн­ці, які з рі­зних при­чин опи­ни­ли­ся на чу­жи­ні. Бо на­ста­не час для цьо­го, а весь світ під­три­має нас у ба­жан­ні від­но­ви­ти нор­маль­не жи­т­тя. Я чув від сво­їх ді­ду­сів і ба­бусь, що ба­га­то хто пе­ред­ба­чав по­дії сьо­го­де­н­ня, які за­вер­ша­ться пе­ре­мо­гою ві­ри, на­дії і лю­бо­ві. Спо­ді­ва­ю­ся, кра­ї­ну роз­бу­до­ву­ва­ти­муть лю­ди зі щи­рою ві­рою в ду­ші...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.