Ві­ктор Ра­зжи­він, ди­ре­ктор Кни­гар­ні «Є», Слов’янськ

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА -

Я, на­пев­но, не бу­ду ори­гі­наль­ним, ко­ли че­сно ви­знаю, що головною по­ді­єю на­сту­пних п’яти ро­ків вва­жаю при­пи­не­н­ня вій­ни на Дон­ба­сі та по­вер­не­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій під вла­ду Укра­ї­ни. Я не знаю, ко­ли са­ме це тра­пи­ться, але впев­не­ний, що че­рез п’ять ро­ків над До­не­цьком ма­йо­рі­ти­муть си­ньо-жов­ті стя­ги. Як по­ка­за­ла пра­кти­ка мо­го мі­ста, змі­на пра­по­рів не над­то впли­ває на змі­ну сві­то­гля­ду. Лю­ди з «ва­тним» ми­сле­н­ням ні­ку­ди не зни­кнуть і ще дов­го ви­зна­ча­ти­муть облич­чя Дон­ба­су. Я не очі­кую, що бу­де лег­ко, але ду­же хо­ті­ло­ся б, аби наш ре­гіон пе­ре­став існу­ва­ти від­окрем­ле­но та став ми­сли­ти в рі­чи­щі за­галь­но­укра­їн­сько­го ба­че­н­ня си­ту­а­ції. Для ме­не це чи не най­ва­жли­ві­ше з усьо­го, що має тра­пи­ти­ся. Якщо то­го не від­бу­де­ться, то отри­ма­є­мо по­вер­не­н­ня ста­ро­го: зно­ву вла­да одні­єї пар­тії, до­мі­ну­ва­н­ня про­ми­сло­вих ма­гна­тів, пов­на без­прав­ність на­се­ле­н­ня й у під­сум­ку чер­го­вий ви­бух не­кон­тро­льо­ва­ної агре­сії, ін­спі­ро­ва­ний су­сі­да­ми. Зго­дний, що сьо­го­дні та­кі дум­ки ще ви­да­ю­ться пе­ред­ча­сни­ми, але най­гір­ше, ко­ли во­ни ви­ни­ка­ють за­пі­зно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.