Га­я­не Ава­кян, мен­тор­ка Аген­ції роз­ви­тку ло­каль­них ме­діа «Або», Ба­хмут

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА -

Да­ва­ти про­гно­зи, яким бу­де Дон­бас за п’ять ро­ків, у ча­си кар­ди­наль­них змін вва­жаю нев­дя­чною спра­вою. Пев­но, це лег­ко ро­би­ти тіль­ки по­пу­лі­стам. Або та­кси­стам. Я мо­жу ска­за­ти, яким хо­ті­ла б йо­го ба­чи­ти: біль­ше ін­те­гро­ва­ним у за­галь­но­укра­їн­ський кон­текст що­до стра­те­гі­чних пи­тань без­пе­ки, ве­кто­ра роз­ви­тку, ре­форм. Не­про­ти­став­ле­ним у ме­дій­но­му по­лі. Це без­по­се­ре­дньо за­ле­жить від ін­фор­ма­цій­ної та ка­дро­вої по­лі­ти­ки дер­жа­ви в на­шо­му ре­гіо­ні. Хо­ті­ло­ся б, щоб у мі­сце­вих ЗМІ гро­ма­ди ро­би­ли став­ку на мо­ло­ді ко­ман­ди з бі­знес-орі­єн­та­ці­єю про­е­ктів, які­сним не­за­ан­га­жо­ва­ним кон­тен­том, но­ви­ми су­ча­сни­ми фор­ма­та­ми, які фун­кціо­ну­ва­ли б зав­дя­ки ре­клам­ним ко­штам. Але, най­імо­вір­ні­ше, і че­рез п’ять ро­ків екс-ко­му­наль­ні ре­да­кції да­лі отри­му­ва­ти­муть фі­нан­су­ва­н­ня від мі­сце­вих рад — не як до­та­ції, а як пла­та за по­го­дже­не ви­сві­тле­н­ня ді­яль­но­сті. Не­кон­ку­рен­тні га­зе­ти зі слаб­ки­ми он­лайн-вер­сі­я­ми так са­мо існу­ва­ти­муть із тра­ди­цій­ни­ми текс­та­ми про очіль­ни­ків адмі­ні­стра­цій і пе­ре­рі­за­н­ня стрі­чок. Во­ни не шу­ка­ти­муть ін­ших спосо­бів мо­не­ти­за­ції та не до­зво­лять рин­ку аде­ква­тно роз­ви­ва­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.