Зло­ві­сні пла­ни втор­гне­н­ня

Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган анон­сує во­єн­ні дії в Пів­ні­чній Си­рії. Ве­ду­ться при­го­ту­ва­н­ня: у при­кор­дон­ні ра­йо­ни пе­ре­во­дять тан­ки й ар­ти­ле­рію. Це ек­зи­стен­цій­на за­гро­за для си­рій­ців

Ukrainskiy Tyzhden - - НА ЧАСІ | БЕЗПЕКА - Аль­фред Га­кенс­бер­ґер, Die Welt

Оди­над­ця­ти­рі­чна Са­ра з пів­ні­чно- си­рій­сько­го се­ла Тіль-фен­дер хо­че ще тро­хи по­ба­ви­ти­ся пе­ред обі­дом і під­ні­ма­є­ться схо­да­ми на дах бу­дин­ку, звід­ки ви­дно кор­дон із Ту­реч­чи­ною. Щой­но во­на там опи­ня­є­ться — лу­нає по­стріл, снай­пер­ська ку­ля влу­чає дів­чин­ці в го­ло­ву. І хо­ча Са­ру не­гай­но ве­зуть до лі­кар­ні, уна­слі­док важ­ко­го по­ра­не­н­ня во­на там по­ми­рає.

ЕР­ДО­ГАН НА­ТЯ­КНУВ, ЩО ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ США ВЖЕ СХИЛЯЄТЬСЯ ДО ЙО­ГО КУР­СУ: ТРАМП, МОВ­ЛЯВ, ПО­ЗИ­ТИВ­НО ВІД­РЕ­А­ГУ­ВАВ НА ПЛА­НИ ТУ­РЕЧ­ЧИ­НИ ЩО­ДО ВО­ЄН­НИХ ДІЙ НА СХІД ВІД ЄВФРАТУ. АЛЕ НЕ ВИ­КЛЮ­ЧЕ­НО, ЩО ТУ­РЕ­ЦЬКИЙ ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ ПРО­СТО ВИ­ДАЄ БАЖАНЕ ЗА ДІЙСНЕ

Це тра­пи­ло­ся на­при­кін­ці жов­тня. Дів­чин­ка бу­ла одні­єю з кіль­кох ме­шкан­ців ре­гіо­ну, які за­ги­ну­ли то­ді під час на­па­дів ту­ре­цької ар­мії. «Тур­ки раз у раз об­стрі­лю­ють на­шу при­кор­дон­ну зо­ну, — ка­же Ба­дре­хан, мо­ло­дий жур­на­ліст із Пів­ні­чної Си­рії. — Ми до цьо­го зви­кли, але те­пер є за­гро­за справ­жньої ве­ли­кої вій­ни, яка стане для нас усіх фа­таль­ною». Під «ве­ли­кою вій­ною» він має на ува­зі втор­гне­н­ня, про яке по­ві­до­мив ту­ре­цький пре­зи­дент Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган. «Ці те­ро­ри­сти му­сять звіль­ни­ти ра­йо­ни на схід від Євфрату. Якщо во­ни не пі­дуть, ми по­збу­де­мо­ся їх, бо во­ни нам за­ва­жа­ють», — за­явив той у по­не­ді­лок. При­го­ту­ва­н­ня три­ва­ють пов­ним хо­дом. Як по­ві­дом­ля­ють ту­ре­цькі дер­жав­ні ЗМІ, у ра­йо­ни по­бли­зу си- рій­сько­го кор­до­ну пе­ре­во­дять тан­ки, ар­ти­ле­рію та сол­да­тів. У бо­йо­вій го­тов­но­сті 15 тис. бо­йо­ви­ків, яких на­тре­ну­ва­ла й озбро­ї­ла Ан­ка­ра. Спер­шу во­ни ма­ють про­су­ну­ти­ся в ра­йон на схід від Євфрату, у цен­траль­ний ре­гіон Пів­ні­чної Си­рії, ке­ро­ва­ний демократичним са­мов­ря­ду­ва­н­ням та опо­зи­цій­ний до си­рій­сько­го ре­жи­му. Фе­де­раль­ний, ба­зо­во-де­мо­кра­ти­чний про­ект ара­бів, кур­дів і турк­ме­нів — до­ро­го­вказ для всьо­го ре­гіо­ну, адже про­по­нує ре­а­лі­сти­чну аль­тер­на­ти­ву ав­то­ри­тар­ній цен­тра­ліст­ській дер­жа­ві си­рій­сько­го ре­жи­му. Окрім то­го, це по­зи­тив­ний при­клад ре­лі­гій­но­го й етні­чно­го спів­існу­ва­н­ня.

Для Пів­ні­чної Си­рії ту­ре­цьке втор­гне­н­ня мо­же ста­ти дру­гим ек­зи­стен­цій­ним ви­про­бу­ва­н­ням на мі­цність. «Іслам­ську дер­жа­ву» («ІД») за під­трим­ки Аме­ри­ки вда­ло­ся здо­ла­ти аж пі­сля чо­ти­рьох дов­гих ро­ків бо­роть­би. А те­пер вій­на з Ту­реч­чи­ною? Во­на зро­бить бі­жен­ця­ми со­тні ти­сяч лю­дей, зруй­нує важ­ко ви­бо­ре­ний мир і здо­бу­ту ста­біль­ність Пів­ні­чної Си­рії. Але та­ка по­раз­ка у вій­ні з Ту­реч­чи­ною та її пе­ре­ва­жно ісла­міст­ськи­ми на­йман­ця­ми, яку в бе­ре­зні пе­ре­жив курд­ський ан­клав Афрін на пів­ні­чно­му за­хо­ді Си­рії, у ре­гіо­ні на схід від Євфрату не по­вто­ри­ться. При­найм­ні в цьо­му впев­не­ний Кі­но Ґа­брі­ель, ре­чник Си­рій­ських де­мо­кра­ти­чних сил (СДС): «Ні, дру­го­го Афрі­на не бу­де, ми ду­же до­бре під­го­ту­ва­ли­ся».

Як за­пев­няє хри­сти­ян­ський ре­чник СДС у сво­є­му офі­сі в Айн-іс­сі, для Ту­реч­чи­ни та­кий на­ступ став би во­єн­ною ка­та­стро­фою. «В Афрі­ні бу­ла до­мов­ле­ність

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.