Вій­на і тор­гів­ля

Чи справ­ді зро­ста­ють об­ся­ги тор­гів­лі з РФ і зав­дя­ки чо­му це від­бу­ва­є­ться

Ukrainskiy Tyzhden - - News - Оле­ксандр Кра­мар

Ще по­над рік то­му Ти­ждень звер­нув ува­гу на зро­ста­н­ня тор­гів­лі з РФ і збіль­ше­н­ня за­ле­жно­сті ви­ро­бни­ків у низ­ці га­лу­зей від ро­сій­сько­го рин­ку ( див. «Чо­му зро­стає то­ва­ро­обіг з РФ?», № 44/2017). Але са­ме на­при­кін­ці 2018-го «стрім­ке зро­ста­н­ня об­ся­гів дво­сто­рон­ньої тор­гів­лі» ста­ли актив­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти в про­па­ган­ді най­рі­зно­ма­ні­тні­ші пред­став­ни­ки так зва­ної пар­тії ми­ру. Во­но, зокре­ма, на­во­ди­ться як основ­ний ар­гу­мент на ко­ристь твер­дже­н­ня про не­мо­жли­вість Укра­ї­ни роз­ви­ва­ти­ся без спів­пра­ці з Ро­сі­єю на­віть в умо­вах вій­ни, а от­же, і не­об­хі­дно­сті пе­ре­орі­єн­та­ції на «тра­ди­цій­ні рин­ки».

Ти­ждень ви­рі­шив з’ясу­ва­ти, що ж на­справ­ді від­бу­ва­є­ться в укра­їн­сько- ро­сій­ській тор­гів­лі остан­нім ча­сом? Що­до яких то­ва­рів спо­сте­рі­га­є­ться ре­аль­не зро­ста­н­ня або ж зво­ро­тна тен­ден­ція? Чи є від­мін­но­сті в ди­на­мі­ці по­ста­вок укра­їн­ських то­ва­рів на ро­сій­ський ри­нок і ро­сій­ських на укра­їн­ський? Який вплив на ство­ре­н­ня уяв­ле­н­ня про «стрім­ке зро­ста­н­ня» об­ся­гів тор­гів­лі з агре­со­ром мав фа­ктор різ­ко­го збіль­ше­н­ня цін на низ­ку енер­ге­ти­чних і си­ро­вин­них то­ва­рів, які тра­ди­цій­но до­мі­ну­ва­ли в на­шо­му ім­пор­ті з РФ, однак остан­нім ча­сом ста­нов­лять де­да­лі біль­шу йо­го час­тку?

ПРО­ДОВ­ЖЕ­Н­НЯ ТРЕНДУ

Ек­спорт укра­їн­ських то­ва­рів до РФ ся­гнув про­мі­жно­го дна ($3,59 млрд) 2016 ро­ку, що бу­ло май­же в шість ра­зів мен­ше по­рів­ня­но з пі­ко­вим по­ка­зни­ком $19,8 млрд 2011- го. 2017 ро­ку спо­сте­рі­гав­ся ко­ре­кцій­ний від­кат: хо­ча час­тка РФ у за­галь­них об­ся­гах укра­їн­сько­го екс­пор­ту й да­лі змен­шу­ва­ла­ся ( до 9,1%), аб­со­лю­тні об­ся­ги екс­пор­ту зро­сли до $3,94 млрд. Про­те ця ко­ре­кція не змі­ни­ла основ­но­го тренду й швид­ко ви­чер­па­ла­ся. 2018- го тен­ден­ція до згор­та­н­ня тор­гів­лі про­дов­жи­ла­ся: за опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми ми­тної ста­ти­сти­ки ДФС, 2018 ро­ку ек­спорт ві­тчи­зня­них то­ва­рів до РФ по­рів­ня­но з 2017- м упав на 7,7% і при­ніс $3,65 млрд — фа­кти­чно ті са­мі гро­ші, що й 2016 ро­ку.

Чи не єди­ною ве­ли­кою стат­тею укра­їн­сько­го екс­пор­ту до РФ, яка про­де­мон­стру­ва­ла у 2018-му зро­ста­н­ня об­ся­гів по­ста­вок, став гли­но­зем Ми­ко­ла­їв­сько­го за­во­ду, який де- фа­кто є ли­ше ча­сти­ною вер­ти­каль­но­го ін­те­гро­ва­но­го Ру­са­лу. Тут збіль­ше­н­ня по­ста­вок у гро­шо­во­му ви­ра­зі ся­гну­ло 9,2% (від $392 млн до $ 428 млн). Однак у фі­зи­чних об­ся­гах і йо­го ек­спорт до РФ за 10 мі­ся­ців 2018 ро­ку ста­но­вив фа­кти­чно ті ж та­ки 1,4 млн т, що й за від­по­від­ні мі­ся­ці 2017- го (1,37 млн т). Основ­ний при­ріст за­без­пе­чи­ло зро­ста­н­ня ці­ни на тон­ну про­ду­кції з $286 до $307.

Най­біль­шу час­тку в укра­їн­сько­му екс­пор­ті до РФ зно­ву- та­ки утри­мує про­ду­кція ві­тчи­зня­но­го ма­ши­но­та при­ла­до­бу­ду­ва­н­ня. За під­сум­ка­ми 10 мі­ся­ців 2018

ро­ку на неї при­па­ло май­же 27% усьо­го ві­тчи­зня­но­го екс­пор­ту до РФ. Однак на­ра­зі йде­ться про не­зна­чні за­ли­шки ко­лись ба­га­то­мі­льяр­дних обі­гів. Які до то­го ж за аб­со­лю­тною біль­ші­стю по­зи­цій да­лі змен­шу­ю­ться на­віть на тлі по­до­рож­ча­н­ня оди­ни­ці про­ду­кції.

Зокре­ма, як свід­чать роз­гор­ну­ті да­ні Держ­ста­ту за 10 мі­ся­ців 2018- го, по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом по­пе­ре­дньо­го ро­ку зро­сли по­став­ки до РФ ли­ше еле­ктри­чних ма­шин (на 18%). На­то­мість ек­спорт про­ду­кції су­дно­бу­ду­ва­н­ня змен­шив­ся на 7,8%, за­лі­зни­чних ло­ко­мо­ти­вів — на 10,3%, при­ла­дів та апа­ра­тів опти­чних — на 20,9%, за­со­бів на­зем­но­го транс­пор­ту та ком­пле­кту­ю­чих до ньо­го — на 30%, фа­кти­чно при­пи­ни­ли­ся по­став­ки лі­таль­них апа­ра­тів і їхніх ча­стин, на 21,6% змен­ши­ли­ся по­став­ки ін­шої про­ду­кції ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня (го­лов­ним чи­ном ме­ха­ні­чні ма­ши­ни й про­ми­сло­ве обла­дна­н­ня).

Май­же чверть укра­їн­сько­го екс­пор­ту до РФ, як і ра­ні­ше, ста­но­вить про­ду­кція чор­ної ме­та­лур­гії та ме­та­ло­об­роб­ки (23,8% за 10 мі­ся­ців 2018- го). Однак тут за­галь­ні об­ся­ги екс­пор­ту та­кож зна­чно впа­ли (чор­них ме­та­лів — на 9%, ви­ро­бів із них — на 6,6%). При­чо­му це від­бу­ло­ся всу­пе­реч зна­чно­му під­ви­щен­ню цін на основ­ні ви­ди укра­їн­ської ме­та­ло­про­ду­кції,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.