Кри­га скре­сла

Що змі­ни­лось у став­лен­ні до зи­мо­во­го спор­ту в Укра­ї­ні че­рез рік пі­сля Олім­пі­а­ди у Пхьон­чха­ні?

Ukrainskiy Tyzhden - - News - Іван Вер­би­цький

Не­що­дав­но на ба­зі в Кон­чі-за­спі під Ки­є­вом від­бу­ла­ся що­рі­чна ге­не­раль­на асам­блея На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни. Те, що на ній ще на чо­ти­ри ро­ки очіль­ни­ком ор­га­ні­за­ції бу­ло пе­ре­о­бра­но олім­пій­сько­го чем­піо­на Сер­гія Буб­ку, який очо­лює ор­га­ні­за­цію з 2005-го, не зди­ву­ва­ло ні­ко­го. Ви­да­тний у ми­ну­ло­му лег­ко­атлет має у спор­тив­них ко­лах ма­кси­маль­ний ав­то­ри­тет. А ось що чле­ни ге­на­сам­блеї май­же одно­го­ло­сно ви­сло­ви­ли не­до­ві­ру мі­ні­стро­ві мо­ло­ді та спор­ту Іго­рю Жда­но­ву — факт без­пре­це­ден­тний. «Ба­га­то обі­цяє і ма­ло ро­бить» — та­ким був лей­тмо­тив ви­слов­лю­вань де­ле­га­тів. І най­по­ка­зо­ві­шою в цьо­му кон­текс­ті є си­ту­а­ція дов­ко­ла зи­мо­вої Олім­пі­а­ди-2018, яка від­бу­ла­ся в лю­то­му в пів­ден­но­ко­рей­сько­му Пхьон­чха­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.