Осін­нє і ви­раз­ко­ве...

Чо­му в між­се­зо­н­ня ча­сто за­го­стрю­ю­ться за­хво­рю­ва­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­во­го тра­кту і як цьо­му за­ра­ди­ти

Ukrayina Moloda - - Здоров’я - Ле­ся ХОРОЛЬСЬКА

Не тіль­ки за­сту­дні не­ду­ги мо­жуть ство­ри­ти пас­тку для здо­ров’я во­се­ни. У цей час по­мі­тно зро­стає кіль­кість тих, ко­му кон­че не­об­хі­дно від­ві­да­ти фа­хів­ця-га­стро­ен­те­ро­ло­га: га­стри­ти та ви­раз­ки шлун­ка да­ю­ться взна­ки. Які при­чи­ни осін­ньо­го за­го­стре­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­вих не­дуг? Як уни­кну­ти про­блем і до­по­мог­ти трав­ній си­сте­мі без­пе­ре­бій­но ви­ко­ну­ва­ти свою основ­ну фун­кцію?

Їда на хо­ду — шлях до ви­раз­ки

Лі­ка­рі по­ясню­ють осін­нє за­го­стре­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­вих не­дуг, зокре­ма, тим, що від­бу­ва­є­ться пе­ре­хід від «лі­тньої» їжі — більш лег­кої, ба­га­тої ві­та­мі­на­ми, на «зи­мо­ву» — важ­чу, на­пов­не­ну ву­гле­во­да­ми. Тож ор­га­нізм не всти­гає так швид­ко ада­пту­ва­ти­ся і пе­ре­ла­шту­ва­ти­ся на ін­ші про­ду­кти. Осінь, крім то­го, — це по­ча­ток на­вчаль­но­го ро­ку, час повернення з від­пу­сток, тож і про­бле­ма ре­гу­ляр­но­го хар­чу­ва­н­ня ви­хо­дить на чіль­не мі­сце.

Ді­є­то­ло­ги на­га­ду­ють, що сні­да­нок — ва­жли­вий мо­мент у хар­чу­ван­ні: не за­бу­вай­те про ньо­го, по­спі­ша­ю­чи зран­ку на ро­бо­ту чи на­вча­н­ня. Ча­ше­чка ка­ви не за­мі­нить пов­но­цін­но­го ран­ко­во­го при­йо­му їжі. Не­пра­виль­но спо­ді­ва­ти­ся «на­до­лу­жи­ти» сні­да­нок, ко­ли з’яви­ться апе­тит, ка­же лі­кар-ді­є­то­лог Олег Швець. Тим па­че що лю­ди­на, яка дає со­бі сло­во «по­сні­да­ти, ко­ли зго­ло­днію», не зав­жди до­три­му­є­ться обі­цян­ки, адже ро­бо­та не пе­ред­ба­чає віль­но­го ча­су на тра­пе­зи. Так ви­ни­кає пря­мий шлях до га­стри­ту чи ви­раз­ки шлун­ка. «Сні­да­нок ду­же ва­жли­вий для здо­ров’я трав­ної си­сте­ми, — на­го­ло­шує лі­кар. — Йо­го не мо­жна про­пу­ска­ти. Про­те й ін­ші при­йо­ми їжі не менш ва­жли­ві. Хар­чу­ва­ти­ся по­трі­бно мі­ні­мум три­чі на день. Якщо ж їсти раз на до­бу, та ще й на хо­ду, та ще й шкі­дли­ві про­ду­кти (стра­ви з фаст-фу­ду, жир­ні, сма­же­ні про­ду­кти, за­пи­ва­ти со­лод­ки­ми га­зо­ва­ни­ми на­по­я­ми) — ви­раз­ки чи га­стри­ту не уни­кну­ти».

Ал­ко­голь, ку­рі­н­ня, ма­йо­нез...

Син­те­ти­чні на­пої — со­лод­кі, га­зо­ва­ні, за­фар­бо­ва­ні — ду­же шкі­дли­ві для шлун­ка. Те са­ме сто­су­є­ться зви­чай­ної га­зо­ва­ної мі­не­раль­ної во­ди. Лі­ка­рі не ре­ко­мен­ду­ють вжи­ва­ти ці на­пої вза­га­лі — ні тим, хто до­три­му­є­ться спе­ці­аль­ної ді­є­ти, щоб ви­лі­ку­ва­ти на­бу­те за­хво­рю­ва­н­ня, ні тим, хто про­блем зі шлун­ком не має. Най­більш шкі­дли­ві для трав­ної си­сте­ми го­стрі, жир­ні, сма­же­ні, ко­пче­ні, кон­сер­во­ва­ні про­ду­кти. А та­кож со­уси — ма­йо­нез, ке­тчуп. Не­рід­ко за­го­стре­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­вих хво­роб ви­кли­ка­ють та­кож зви­чай­ні — сві­жі і, зда­ва­ло­ся б, ко­ри­сні про­ду­кти. Ска­жі­мо, по­мі­до­ри. При ви­раз­ці шлун­ка лі­ка­рі ка­те­го­ри­чно не ра­дять вклю­ча­ти їх до ме­ню, оскіль­ки во­ни мі­стять оцто­ву ки­сло­ту. Вар­то уни­ка­ти та­кож ви­но­гра­ду, ка­ву­нів, динь — шлун­ку скла­дно їх пе­ре­трав­лю­ва­ти, то­му тим, хто по­тер­пає від га­стри­ту та ви­раз­ко­вої хво­ро­би, вжи­ва­ти ці про­ду­кти слід обе­ре­жно — по­тро­ху і не­ча­сто. «Але са­ме на­при­кін­ці лі­та і во­се­ни, ко­ли цих фру­ктів і ово­чів удо­сталь, лю­ди ви­рі­шу­ють «ві­та­мі­ні­зу­ва­ти­ся» — і їдять їх у не­о­бме­же­ній кіль­ко­сті. Від­так і ви­раз­ка, і га­стрит від­ра­зу да­ють про се­бе зна­ти», — ка­же пан Олег.

До за­го­стре­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­вих не­дуг, за сло­ва­ми фа­хів­ця, може при­зве­сти і брак ві­та­мі­ну В12 або не­ста­ча за­лі­за в ор­га­ні­змі. Спри­я­ють не­ду­зі та­кож на­дмір­не вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю і ку­рі­н­ня.

«І ви­раз­ка, і га­стрит ча­сто ви­ни­ка­ють пі­сля при­йо­му не­сте­ро­ї­дних про­ти­за­паль­них пре­па­ра­тів — їх за­зви­чай вжи­ва­ють при ГРВІ, за­хво­рю­ва­н­нях су­гло­бів. І на­віть не здо­га­ду­ю­ться, що при­йом та­ких за­со­бів може не­га­тив­но по­зна­чи­ти­ся на ор­га­ні­змі. Та­кі лі­ки не мо­жна вжи­ва­ти без «при­кри­т­тя» сли­зо­вої обо­лон­ки шлун­ка спе­ці­аль­ни­ми пре­па­ра­та­ми, — роз­по­від­ає Ва­лен­ти­на Чер­ня­хо­ва, лі­кар-га­стро­ен­те­ро­лог. — Від­так сли­зо­ва обо­лон­ка за­па­лю­є­ться, ви­ни­кає га­стрит, еро­зії чи й ви­раз­ка. Роз­ви­ток не­ду­ги про­во­кує та­кож хе­лі­ко­ба­ктер­на ін­фе­кція, яка жи­ве в ор­га­ні­змі ко­жної лю­ди­ни. Але ли­ше дія не­га­тив­них чин­ни­ків спри­яє за­го­стрен­ню шлун­ко­во-ки­шко­вих не­дуг: не­які­сне хар­чу­ва­н­ня, шкі­дли­ві зви­чки, при­йом не­сте­ро­ї­дних пре­па­ра­тів. Якщо цю ін­фе­кцію зна­хо­дять у хво­ро­го, то не­об­хі­дно здій­сни­ти ан­ти­хе­лі­ко­ба­ктер­ну те­ра­пію. Лі­кар при­зна­чить схе­му лі­ку­ва­н­ня з ан­ти­біо­ти­ків та ін­ших пре­па­ра­тів».

Не че­кай­те, до­ки біль ми­не

Фа­хів­ці на­го­ло­шу­ють: щоб уни­кну­ти осін­ньо­го за­го­стре­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­вих хво­роб, ча­сом до­ста­тньо оми­ну­ти при­чи­ни, які мо­жуть спро­во­ку­ва­ти та­кі не­при­єм­но­сті. Олег Швець ра­дить до­три­му­ва­ти­ся про­стої ді­є­ти — їсти ва­ре­не або при­го­то­ва­не на па­ру.

— Ві­двар­на їжа — най­ко­ри­снiша. І, до ре­чі, сма­чна. У ній збе­рі­га­ю­ться ві­та­мі­ни (за умо­ви, що ва­ри­ти­ме­те не­дов­го). Мо­жна та­кож за­пі­ка­ти. Це зна­чно ко­ри­сні­ше, ніж сма­жи­ти, — по­яснює лі­кар.— Обмеж­те або вза­га­лі від­мов­те­ся від го­стро­го, жир­но­го, со­ло­но­го. Під час за­го­стре­н­ня шлун­ко­во-ки­шко­вих не­дуг та­ка їжа осо­бли­во не­без­пе­чна. За­мість га­зо­ва­них син­те­ти­чних на­по­їв кра­ще пи­ти ком­пот із су­хо­фру­ктів, зе­ле­ний або чор­ний (не­мі­цний) чай.

Якщо ви зму­ше­ні лі­ку­ва­ти за­па­ле­н­ня чи ГРВІ не­сте­ро­ї­дни­ми пре­па­ра­та­ми, по­дбай­те про спе­ці­аль­ні за­со­би, які за­хи­ща­ти­муть шлу­нок від по­дра­зне­н­ня. Це мо­жуть бу­ти апте­чні лі­ки, але їх має при­зна­чи­ти лі­кар. Із на­ро­дних за­со­бів може при­да­ти­ся на­сі­н­ня льо­ну.

На­сі­н­ня кра­ще пе­ре­мо­ло­ти у ка­во­мол­ці і го­ту­ва­ти з во­дою у спів­від-

но­шен­ні один до де­ся­ти: одна ча­сти­на льо­ну, де­сять ча­стин во­ди. За­ли­ти льон во­дою, по­ста­ви­ти на во­гонь і да­ти про­ки­пі­ти дві-три хви­ли­ни. По­тім пе­ре­ли­ти у скля­ну ба­но­чку. Збе­рі­га­ти в хо­ло­диль­ни­ку. Вжи­ва­ти су­міш по чвер­ті склян­ки три­чі на день за 30 хви­лин до їди 10 днів. Для по­пе­ре­дже­н­ня га­стри­ту і ви­раз­ки ко­ри­сно пи­ти на­сто­ян­ку ко­ре­ня дев’яси­лу або кал­га­ну, який на­зи­ва­ють укра­їн­ським жень­ше­нем.

Однак пам’ятай­те: ані га­стрит, ані ви­раз­ку чи еро­зію са­ми­ми на­ро­дни­ми за­со­ба­ми не ви­лі­ку­єш. При за­го­стрен­ні не­ду­ги, при бо­лю не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до фа­хів­ця-га­стро­ен­те­ро­ло­га, який при­зна­чить аде­ква­тне лі­ку­ва­н­ня. Лі­ка­рі на­га­ду­ють: не­без­пе­чно че­ка­ти, до­ки біль ми­не, бо так мо­жна ли­ше на­шко­ди­ти ор­га­ні­зму. Га­стри­ти ма­ють кеп­ську тен­ден­цію пе­ре­ро­ста­ти у пу­хли­ни, по­лі­пи, спер­шу до­бро­які­сні, але мо­жуть пе­ре­ро­ди­ти­ся у зло­які­сні. То­му лі­кар при­зна­чає фі­бро­ско­пію — об­сте­же­н­ня, яке до­зво­ляє по­ба­чи­ти сли­зо­ву обо­лон­ку шлун­ка та два­над­ця­ти­па­лої ки­шки, за­фі­ксу­ва­ти га­стрит, най­мен­ші ви­раз­ки та еро­зії. Фа­хі­вець має та­кож об­сте­жи­ти на хе­лі­ко­ба­ктер­ну ін­фе­кцію. А по­тім, про­ана­лі­зу­вав­ши ре­зуль­та­ти всіх об­сте­жень, змо­же аде­ква­тно оці­ни­ти стан здо­ров’я па­ці­єн­та, при­зна­чи­ти ефе­ктив­не лі­ку­ва­н­ня.

До фа­хів­ця ва­жли­во звер­ну­ти­ся на­віть то­ді, ко­ли біль ми­нув пі­сля пер­шо­го при­йо­му зне­бо­лю­валь­но­го — і біль­ше не по­вер­та­є­ться. Це не по­вин­но за­спо­ко­ї­ти лю­ди­ну. Якщо вже є про­бле­ма, хро­ні­чний га­стрит, ви­раз­ка, то ре­ци­ди­ви (по­вто­ре­н­ня) хво­ро­би тур­бу­ва­ти­муть і на­да­лі. А жи­ти на зне­бо­лю­валь­них пре­па­ра­тах не­без­пе­чно. Тож без ком­пле­ксно­го об­сте­же­н­ня і лі­ку­ва­н­ня під на­гля­дом фа­хів­ця не обі­йти­ся.

Фото з сайта colady.ru.

Якщо до­ку­чає біль у шлун­ку, не­без­пе­чно га­я­ти час!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.