Си­ньо-жов­тий над Гор­лів­кою

Во­рог на Дон­ба­сі свя­тку­вав iз во­гнем, а за­хи­сни­ки Укра­ї­ни — з дер­жав­ною сим­во­лі­кою

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

На Дон­ба­сі во­рог не вга­мо­ву­вав­ся на­віть у День Пе­ре­мо­ги, 9 трав­ня, адже це свя­то є са­краль­ним для іде­о­ло­гії «рус­ско­го мі­ра». Як по­ві­дом­ляє прес-центр опе­ра­ції Об’єд­на­них сил, упро­довж ми­ну­лої се­ре­ди на всій лі­нії зі­ткне­н­ня в зо­ні про­ве­де­н­ня ООС три­ва­ли ін­тен­сив­ні бо­йо­ві дії, оку­пан­ти за­сто­со­ву­ва­ли ар­ти­ле­рію та мі­но­ме­ти.

При цьо­му актив­на обо­ро­на по­зи­цій під­роз­ді­ла­ми Об’єд­на­них сил не до­зво­ли­ла про­тив­ни­ку по­кра­щи­ти та­кти­чне по­ло­же­н­ня. Най­більш на­пру­же­ною об­ста­нов­ка за­ли­ша­ла­ся в ра­йо­ні на­се­ле­них пун­ктів Ав­ді­їв­ка, Пі­ски, Ши­ро­ки­не.

За да­ни­ми ЗСУ, ро­сій­сько-оку­па­цій­ні вій­ська 20 ра­зів за­сто­со­ву­ва­ли ар­ти­ле­рію та мі­но­ме­ти, 53 ра­зи вда­ва­ли­ся до при­ціль­но­го во­гню по укра­їн­ських по­зи­ці­ях із за­сто­су­ва­н­ням стрі­ле­цької зброї, гр­ана­то­ме­тів, озбро­є­н­ня БМП. На де­яких на­прям­ках — до актив­них штур­мо­вих дій.

По­ві­дом­ля­є­ться, що під­роз­ді­ли Об’єд­на­них сил ве­ли ін­тен­сив­ні бо­йо­ві дії в ра­йо­ні Ав­ді­їв­ської пром­зо­ни, на­се­ле­но­го пун­кту Пі­ски, да­ва­ли аде­ква­тну від­по­відь i зни­щу­ва­ли во­гне­ві за­со­би про­тив­ни­ка. За да­ни­ми роз­від­ки, тіль­ки на Ав­ді­їв­сько­му на­прям­ку за­ги­ну­ло п’ять бо­йо­ви­ків i сiм по­ра­не­но.

Уже в ніч на че­твер снай­пе­ри бо­йо­ви­ків об­стрі­ля­ли кон­троль­ний пункт в’їзду-ви­їзду «Ма­йор­ське», що на лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції Об’єд­на­них сил. По­стра­жда­лих не­має.

«По­стрі­ли здій­сню­ва­ли зі стрі­ле­цької зброї (СВД) iз бо­ку н. п. Гор­лів­ка в на­прям­ку КПВВ та кон­троль­но­го по­ста «Ма­йор­ське», де не­суть слу­жбу при­кор­дон­ни­ки ра­зом iз вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми Зброй­них сил», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні Держ­при­кор­дон­слу­жби Укра­ї­ни.

Во­дно­час за­хи­сни­ки Укра­ї­ни при­ві­та­ли во­ро­га з Днем Пе­ре­мо­ги не ли­ше во­гнем: зокре­ма, до оку­по­ва­ної Гор­лів­ки вже тра­ди­цій­но від­пра­ви­ли пра­пор Укра­ї­ни на по­ві­тря­них куль­ках. Тим са­мим бій­ці ЗСУ, а та­кож ме­шкан­ці та шко­ля­рі Сві­тло­дар­ська ще й під­три­ма­ли па­трі­о­тів, які пе­ре­бу­ва­ють на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. «На­ціо­наль­ний укра­їн­ський стяг роз­мі­ром 10х6 ме­трів за­пу­сти­ли над те­ри­то­рі­єю оку­по­ва­ної Гор­лів­ки во­лон­те­ри, вій­сько­во­слу­жбов­ці Об’єд­на­них сил, ме­шкан­ці та шко­ля­рі Сві­тло­дар­ська», — йде­ться у по­ві­дом­лен­ні ООС.

Се­кре­тар РНБО Оле­ксандр Тур­чи­нов за­явив, що іні­ці­ю­ва­ти­ме роз­слі­ду­ва­н­ня та від­по­від­не за­про­ва­дже­н­ня сан­кцій що­до укра­їн­ських еле­ктрон­них ЗМІ, які ве­ли пря­му транс­ля­цію «вій­сько­во­го па­ра­ду» з оку­по­ва­но­го До­не­цька під за­го­лов­ком «Тран­сля­ція з «ДНР» у се­ре­ду, 9 трав­ня.

За сло­ва­ми па­на Тур­чи­но­ва, з від­по­від­ним ли­стом він уже звер­нув­ся до СБУ: «Звер­нув­ся з офі­цій­ним ли­стом до СБУ що­до роз­слі­ду­ва­н­ня цьо­го пра­во­по­ру­ше­н­ня та вне­се­н­ня еле­ктрон­них ЗМІ, які за­без­пе­чу­ва­ли пря­му транс­ля­цію «свя­тку­ва­н­ня» оку­па­цій­них військ Ро­сії в До­не­цьку, до сан­кцій­но­го спи­ску». І до­дає, що в да­но­му ви­пад­ку мо­жна го­во­ри­ти «про ціл­ком кон­кре­тний зло­чин — по­пу­ля­ри­за­цію те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції».

«Аде­ква­тна про­ти­дія ін­фор­ма­цій­ній агре­сії — не­об­хі­дний i ва­жли­вий еле­мент за­хи­сту на­шої кра­ї­ни. У цьо­му ви­пад­ку не йде­ться про сво­бо­ду сло­ва. Спів­пра­ця з те­ро­ри­ста­ми, спів­у­часть у те­ро­ри­сти­чній ді­яль­но­сті, по­пу­ля­ри­за­ція те­ро­ри­сти­чних стру­ктур є зло­чи­ном у будь-якій ци­ві­лі­зо­ва­ній кра­ї­ні», — за­ува­жив се­кре­тар РНБО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.