Не ви­рва­ти ко­рі­н­ня

Крим­ські та­та­ри гур­ту­ва­ти­му­ться у 54-ту рі­чни­цю де­пор­та­ції

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Ме­шкан­ці Кри­му при­єд­на­ю­ться до хви­ли­ни мов­ча­н­ня у День пам’яті жертв де­пор­та­ції крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду 18 трав­ня, про це за­явив лі­дер Ме­джлі­су Ре­фат Чу­ба­ров.

Жа­ло­бні за­хо­ди, при­свя­че­ні тра­гі­чній да­ті, прой­дуть у ба­га­тьох мі­стах Укра­ї­ни. Най­більш актив­но про­ти кра­ї­ни-оку­пан­та лю­ди ви­сту­плять на пів­дні кра­ї­ни: в Хер­со­ні, Ге­ні­че­ську, Но­во­о­ле­ксі­їв­ці, а та­кож у Льво­ві. У Дні­прі за­пла­но­ва­но за­хід і в Му­зеї Го­ло­ко­сту.

Лі­дер Ме­джлі­су Ре­фат Чу­ба­ров за­кли­кав усіх крим­ських та­тар в оку­по­ва­но­му Ро­сі­єю Кри­му 18 трав­ня, у День пам’яті жертв де­пор­та­ції, вша­ну­ва­ти пам’ять за­ги­блих мо­ли­твою та хви­ли­ною мов­ча­н­ня.

«Те, що ро­сій­ські оку­пан­ти що­дня ско­ю­ють зло­чи­ни про­ти крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду — оче­ви­дний факт для всі­єї сві­то­вої гро­мад­сько­сті, — за­явив Ре­фат Чу­ба­ров. — Лу­кав­ство чи­нуш до­бре про­яв­ля­є­ться в їхнiх спро­бах ли­ти кро­ко­ди­ля­чі сльо­зи про за­ги­блих у той час, ко­ли де­ся­тки ще жи­вих пред­став­ни­ків на­шо­го на­ро­ду му­ча­ться у та­бо­рах та в’язни­цях».

На дум­ку гла­ви Ме­джлі­су, лю­ди по­вин­ні ви­яви­ти рі­шу­чий про­тест офі­цій­ній по­лі­ти­ці оку­пан­тів у Кри­му та ор­га­ні­зо­ва­но ви­йти до пам’ятни­ків, які акти­ві­сти крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду всти­гли вста­но­ви­ти за ро­ки су­ча­сної оку­па­ції. На пе­ре­ко­на­н­ня Чу­ба­ро­ва, сам факт то­го, що ме­шкан­ці Кри­му при­єд­на­ю­ться до ці­єї акції, ста­не кра­сно­мов­ною де­мон­стра­ці­єю не­по­ко­ри вла­ді ро­сій­ських оку­пан­тів.

День пам’яті жертв де­пор­та­ції крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду під па­тро­на­том офі­цій­ної укра­їн­ської вла­ди про­хо­ди­ти­ме в на­шій кра­ї­ні вже че­твер­тий рік по­спіль. У ни­ні­шньо­му трав­ні ці за­хо­ди бу­дуть ще більш ба­га­то­лю­дни­ми та ін­тер­на­ціо­наль­ни­ми.

На­га­да­є­мо, 18 трав­ня 1944 ро­ку з те­ри­то­рії пів­остро­ва Крим бій­ці ра­дян­ської ар­мії від­пра­ви­ли до Се­ре­дньої Азії пер­ший еше­лон крим­ських та­тар. Усьо­го бу­ло де­пор­то­ва­но по­над 180 ти­сяч осіб, ба­га­тьом з яких уже не су­ди­ло­ся по­вер­ну­ти­ся на Ба­тьків­щи­ну.

Під ти­ском ро­сій­ських спец­служб та про­па­ган­ди­стів Крем­ля, крим­сько­та­тар­ський на­род ви­ті­сня­ють iз те­ри­то­рії ане­ксо­ва­но­го Ро­сі­єю Кри­му. За сло­ва­ми акти­ві­ста Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ри­за Шев­кі­є­ва, по­над 10 від­со­тків ко­рін­но­го на­ро­ду про­сто ви­гна­ли під на­ду­ма­ни­ми при­во­да­ми з те­ри­то­рії пів­остро­ва.

За чо­ти­ри ро­ки оку­па­ції до рі­зних міст ма­те­ри­ко­вої ча­сти­ни Укра­ї­ни ви­їха­ло по­над 20 ти­сяч крим­ських та­тар. Ця «м’яка» фор­ма де­пор­та­ції, за сло­ва­ми Шев­кі­е­ва, ли­ше по­ча­ток опе­ра­ції з пов­но­го зни­ще­н­ня ма­ло­го на­ро­ду та йо­го куль­ту­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.